Bezpłatne kursy języka angielskiego


80 osób z dysfunkcją wzroku będzie miało możliwość skorzystania z intensywnych bezpłatnych kursów języka angielskiego. Projekt "Przez języki świata do pracy", realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy będą prowadzone w Warszawie oraz w Lublinie.

W czasie kursów, które  prowadzą lektorzy specjalnie przygotowani do nauczania osób niewidomych i słabowidzących, przetestowane zostaną nowatorskie pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo. Celem kursów jest podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego oraz wzrost szans kursantów na rynku pracy.

Uczestnicy kursu będą objęci kompleksową pomocą Ośrodka Doradztwa Zawodowego, który oferuje pośrednictwo pracy oraz różnorodne szkolenia np.: w zakresie umiejętności interpersonalnych czy przygotowywania indywidualnych planów rozwoju zawodowego.  

Projekt skierowany jest do osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku, z co najmniej średnim wykształceniem w wieku 18-45 lat, poszukujących pracy, zatrudnionych poniżej swoich kwalifikacji lub chcących zmienić pracę.

Wymagana jest już pewna wyjściowa komunikatywna znajomość języka angielskiego. Podczas kursu wykorzystywany będzie sprzęt komputerowy, niezbędna jest więc podstawowa umiejętność jego obsługi (organizatorzy zapewniają możliwość doszkolenia w zakresie posługiwania się oprzyrządowaniem przewidzianym w pracowniach językowych).

Partnerami w projekcie są: PZN, PFRON, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Warszawski i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Zainteresowane osoby będą mogły wziąć udział w jednym z następujących kursów:

1. Kurs stacjonarny w Warszawie dla 40 osób z Warszawy i okolic (II edycja, obejmująca 20 kursantów, rozpoczyna się w styczniu 2007 – wymiar 240 godzin nauki, 2 razy w tygodniu, grupy 5-osobowe - zgłoszenia przyjmowane są do 11 grudnia 2006).

2. Ogólnopolski kurs wakacyjny w Warszawie dla 20 osób (lipiec-sierpień 2007) wymiar 120 godzin intensywnej nauki, grupy 5 osobowe, organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie.

3. Kurs stacjonarny w Lublinie dla 20 osób (rozpoczęcie: wrzesień 2007 r.)
 
Po zakończeniu kursów uczestnicy będą mogli starać się o uzyskanie Certyfikatu Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego zgodnego z A Common European Framework of Reference for Languages.
 
Zarówno kurs, jak szkolenia, warsztaty oraz program doradztwa zawodowego są dla uczestników bezpłatne. Dodatkowo, osobom uczestniczącym w kursie wakacyjnym organizatorzy zapewniają bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży.

Uczestnicy kursu dobierani będą na odstawie następujących kryteriów:

1. Znajomość języka angielskiego na poziomie A2. (Zakłada się, że taki stopień zaawansowania uzyskuje się po około 300 godzinach  nauki języka.)

2. Wiek: 18-45 lat

3. Wykształcenie min. średnie.

4. Znajomość podstawowej obsługi komputera.

5. Osoby pracujące, chcące zwiększyć swoje możliwości zawodowe, zatrudnione poniżej swoich kwalifikacji, uczące się lub poszukujące pracy.

6. Osoby wykazujące się podstawowym stopniem zrehabilitowania.

7. Osoby, które zadeklarują gotowość do uczestniczenia w całym kursie - podpisanie zobowiązania.

 

KONTAKT:

Warszawa:
Biuro ZG PZN Sekretariat Kursów
ul. Sapieżyńska 10, 00-216 Warszawa
tel: 0-22 530-59-88; faks: 0-22 635-60-39
e-mail: angielski@pzn.org.pl

Lublin:
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych KUL
Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin
Pok. C-1035
Tel. 0-81 445-39-95;
Fax. 0-81 445-39-97
e-mail: centrumsp@kul.lublin.pl