"Pełnia życia" - wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych


W naszym kraju nadal żyją tysiące osób z niepełnosprawnością intelektualną w izolacji i bezczynności, bez rehabilitacji i wsparcia. Projekt "Pełnia życia" ma na celu aktywizację zawodową i społeczną rodziców dzieci niepełnosprawnych, które ze względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności wymagają stałej opieki.

Konieczność zapewnienia dziecku niepełnosprawnemu całodobowej i wieloletniej opieki oraz rehabilitacji przy braku odpowiednich ofert w infrastrukturze lokalnej powoduje przymusową rezygnację z pracy przynajmniej jednego z rodziców. Długotrwałe wyłączenie z życia zawodowego przyczynia się do dezaktualizacji nabytych kwalifikacji, co staje się dodatkowym czynnikiem dyskryminującym te osoby na rynku pracy oraz wpływa na pogorszenie sytuacji ekonomicznej ich rodziny.


W ramach swoich działań Partnerstwo przeprowadziło badania sondażowe oraz konsultacje z beneficjentami ostatecznymi (rodzicami dzieci niepełnosprawnych i pracodawcami). Wyniki badań wykazały, iż przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji rodziców dzieci niepełnosprawnych wymaga stworzenia zintegrowanego systemu pomocy rodzinie, polegającego na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych rodziców, promowaniu elastycznych form zatrudnienia oraz zagwarantowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i ich rehabilitacji w czasie, gdy rodzice pracują.

W celu ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych powołany został Punkt Doradztwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy. Zatrudniony tam doradca będzie prowadził konsultacje z beneficjentami ostatecznymi i wraz z nimi stworzy modelowe ścieżki zatrudnienia dla każdego z rodziców. Ścieżki te zostaną wykorzystane przy opracowywaniu tematyki szkoleń służących podniesieniu kwalifikacji beneficjentów. Przewiduje się dwa rodzaje szkoleń. Pierwszą grupę tworzą tzw. szkolenia ogólne, na które będą uczęszczać wszyscy beneficjenci ostateczni projektu. Dzięki tym szkoleniom rodzice uzyskają podstawowe umiejętności, najczęściej poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy.Druga grupa szkoleń zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb rodziców. W programach tych szkoleń będą uwzględnione umiejętności już posiadane przez beneficjentów.

Organizowane mają być także grupy wsparcia, w ramach których psychologowie będą pracować z rodzicami nad zmianą ich sposobu myślenia w kwestii możliwości podjęcia zatrudnienia, a przede wszystkim będą umacniać wśród nich przekonanie o potrzebie zostawienia dziecka pod opieką profesjonalistów, którzy zagwarantują mu odpowiednią opiekę i rehabilitację. W tym celu, w ramach Ośrodka Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, zostanie zorganizowany Punkt Opieki i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Punkt ten będzie działał w godzinach dostosowanych do potrzeb pracujących bądź szkolących się rodziców. Równocześnie funkcjonować będzie Punkt Interwencji Kryzysowej, który zagwarantuje opiekę psychologiczną dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, połączoną także z opieką nad dziećmi i ich rehabilitacją.

W celu przybliżenia idei pracy w niestandardowym wymianie czasu, zorganizowana zostanie seria szkoleń (wykładów) promujących elastyczne formy zatrudnienia zarówno wśród pracodawców, jak i wśród rodziców dzieci niepełnosprawnych. Wynikiem tego działania ma być doprowadzenie do zatrudnienia osób z grupy docelowej. W ramach projektu beneficjenci będą również zachęcani do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, która umożliwiłaby im pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego.

Działania podejmowane w trakcie projektu są na bieżąco oceniane przez beneficjentów i weryfikowane. Po zakończeniu projektu współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych będzie kontynuowana m.in. dzięki możliwości dalszego korzystania przez nich ze świadczeń Ośrodka Wczesnej Interwencji, powiększonych o świadczenie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, z informacji prawnej udzielanej przez prawników Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz z usług Punktu Doradztwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy.

Upowszechnianie dobrych praktyk i włączenie ich do głównego nurtu polityki będzie realizowane poprzez publikowane materiałów informacyjnych, organizowanie konferencji i seminariów (z udziałem beneficjentów ostatecznych) oraz nawiązanie współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie polityki na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Z wypracowanych rezultatów będą mogły skorzystać inne grupy osób, które sprawują opiekę nad osobami zależnymi.

Stowarzyszenie wspierają sponsorzy i darczyńcy, także poprzez coroczne wpłaty
1% podatku dochodowego.


Administrator
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
ul. Głogowa 2b
02-639 Warszawa
tel.: 022 848 82 60
faks: 022 848 61 62
Partnerzy
Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o., Warszawa
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
Procesy Inwestycyjne SA, Warszawa