We współpracy z:

Zakaz konkurencji - po ustaniu zatrudnienia

2005-08-26

W umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy pracodawca zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w zamian za powstrzymanie się przez pracownika od prowadzenia działalności konkurencyjnej.

Umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca może zawrzeć tylko z pracownikiem, który ma dostęp do szczególnie ważnych informacji dla działalności firmy i z tego względu podjęcie przez pracownika działalności z wykorzystaniem tych informacji mogłoby narazić przedsiębiorcę na szkodę (art. 1012 k.p.). Jednak to pracodawca samodzielnie decyduje, które informacje mają dla niego szczególne znaczenie. W wyroku z 16 maja 2001 r. (I PKN 402/00; OSNP z 2003 r. nr 5, poz. 122) SN stwierdził, że „pojęcie szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, nie zależy od kryteriów obiektywnych, lecz subiektywnego przekonania pracodawcy. Wystarczy, że jego zdaniem wykorzystanie nabytej przez pracownika wiedzy w działalności konkurencyjnej mogłoby go narazić na straty”. Określając zakres tych informacji można skorzystać z definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). W myśl tego przepisu tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.


 

Podziel się: Facebook Twitter Blip | Więcej