Zleć tłumaczenie CV

"Fatal error!" Brr... Jeśli pojawi się w Twoim CV, możesz zmarnować szansę na rewelacyjną posadę.

Dobra umowa - najlepsze zabezpieczenie


Sprawdź, jakie elementy muszą się znaleźć w umowie o pracę podpisywanej z agencją pośrednictwa pracy dotyczącej zatrudnienia za granicą!

Agencja pośrednictwa pracy przedstawia Ci do podpisania umowę, określającą warunki, na jakich będziesz pracować. Jeśli nie są w niej zawarte poniższe punkty - jest nielegalna. Nie podpisuj jej!

Każda umowa musi zawierać:

  • dane zagranicznego pracodawcy,
  • okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne,
  • warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych,
  • obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji pośrednictwa pracy,
  • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją pośrednictwa pracy a obywatelem polskim, w   tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń,
  • kwoty należne agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą poniesione na: dojazd i powrót osoby skierowanej, wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenie dokumentów,
  • informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy,
  • inne zobowiązania stron

Bez wyżej wymienionych elementów umowa jest nieważna.

Oczywiście, w prawidłowej umowie może być więcej kwestii poruszonych niż z powyższej listy. Im więcej szczegółów, tym mniej niespodzianek w przyszłości!

Źródło: "Bezpieczne wyjazdy do pracy" – broszura Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dostępna na stronie www.kraz.praca.gov.pl.