Oferty pracy wybrane dla Ciebie

Załóż bezpłatne konto na Pracuj.pl, aby otrzymywać oferty pracy dopasowane do Twoich preferencji zawodowych.

We współpracy z:

Umowa zlecenia a umowa o dzieło


Pracownicy często mają wątpliwości czym różni się umowa zlecenia od umowy o dzieło. Są to formy zatrudnienia lubiane przez pracodawców, warto więc wiedzieć, że na podstawie umowy zlecenia zobowiązujemy się jedynie do starannego wykonywania powierzonych zadań. Jeżeli natomiast firma jest zainteresowana uzyskaniem konkretnego efektu, np. sporządzeniem bilansu rocznego, wykonaniem instalacji elektrycznej, sporządzeniem projektu architektonicznego itp., to powinna zawrzeć z nami umowę o dzieło.

Zleceniobiorca – w przeciwieństwie do osoby, która podjęła się wykonania zadań na podstawie umowy o dzieło- nie zobowiązuje się, że osiągnie ściśle określony rezultat. Umowa zlecenia jest bowiem tzw. umową starannego działania, a nie umową rezultatu.

Zleceniobiorcy nie obciąża też ryzyko oczekiwanego wyniku dokonanych czynności (jak w umowie o dzieło). Opowiada on natomiast za brak należytych starań wymaganych dla właściwego wykonania powierzonych mu obowiązków.

Przykład

Spółka zawarła z nauczycielką języka angielskiego umowę zlecenia dotyczącą przeprowadzania lekcji języka angielskiego dla pracowników będących członkami związku zawodowego wytypowanymi do udziału w europejskiej radzie zakładowej. Prezes firmy postanowił osobiście przeprowadzić test z umiejętności komunikowania się i stwierdził, że związkowcy mają ogromne problemy z porozumiewaniem się w języku angielskim.
Wobec tego prezes uznał, że nie zapłaci wynagrodzenia za przeprowadzone lekcje. Spółka nie ma jednak podstaw, aby odmówić zapłaty. Umowa zlecenia z zasady przewiduje bowiem, że lektor jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności przy prowadzeniu zajęć, natomiast nie odpowiada za efekty przeprowadzonych lekcji u słuchaczy.
Określenie efektu pracy lektora w postaci nauczenia języka obcego np. na poziomie umożliwiającym zdanie określonego egzaminu nie jest możliwe, ponieważ słuchacze mogą mieć różne predyspozycje lingwistyczne.

Zestawienie różnic między umową zlecenia a umową o dzieło

Cecha Umowa zlecenie Umowa o dzieło
Sposób wykonywania pracy Zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego wykonywania czynności bez cechy podporządkowania (umowa starannego działania) Wykonawca dzieła zobowiązuje się do osiągnięcia określonego w umowie rezultatu (umowa rezultatu)
Charakter świadczenia Świadczenie ciągłe (czynności powtarzalne w czasie) Świadczenie jednorazowe (konieczne jest jego materialne utrwalenie)
Odpłatność za wykonaną pracę Zleceniobiorca ma prawo wyłącznie do wynagrodzenia określonego w umowie. Umowa zlecenia może być nieodpłatna. Zawsze odpłatna
Wysokość wynagrodzenia Odpowiadające wykonanej pracy Odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie
Osobiste wykonanie pracy Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej. Jest to dopuszczalne, o ile wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy zleceniobiorca jest do tego zmuszony przez okoliczności Brak obowiązku osobistego wykonania zamówienia, chyba że w umowie zastrzeżono inaczej
Ryzyko w zakresie wykonania pracy Zleceniobiorca odpowiada za dołożenie należytej staranności przy dokonywaniu czynności stanowiących przedmiot umowy. Nie odpowiada za ostateczny rezultat wykonanej pracy Niewykonanie dzieła (nieudany rezultat) pozbawia przyjmującego zamówienie całości lub części wynagrodzenia i naraża go na odpowiedzialność odszkodowawczą

Często umowy zlecenia i o dzieło stosuje się zamiennie przy takich samych pracach, np. przy angażowaniu osób wpisujących dane do komputera. Umowa o dzieło przy tego typu pracach jest uzasadniona, gdy zatrudniającemu nie zależy na tym, kiedy i jak zadanie będzie wykonane, a tylko na tym, aby było wykonane na określony termin.

Ekspertkadrowy.plPodziel się: Facebook Twitter Blip | Więcej