Oferty pracy wybrane dla Ciebie

Załóż bezpłatne konto na Pracuj.pl, aby otrzymywać oferty pracy dopasowane do Twoich preferencji zawodowych.

We współpracy z:
praca, oferty pracy

Urlop wychowawczy a przedłużenie umowy o pracę


Sam fakt udzielenia urlopu w większym wymiarze aniżeli wskazywałaby na to umowa o pracę nie powinien być traktowany jako równoznaczny z przedłużeniem umowy o pracę. W takim przypadku należy brać pod uwagę  w szczególności intencje obu stron stosunku pracy w chwili udzielania urlopu.

Urlopu wychowawczego udziela się na czas trwania umowy

Urlop wychowawczy udzielany jest przez pracodawcę na wniosek pracownicy lub pracownika uprawnionych do tego urlopu. Okres wykorzystania urlopu może przypadać tylko na okres zatrudnienia, czyli na czas trwającego stosunku pracy.

Jeśli więc pracownica złoży wniosek o urlop wychowawczy obejmujący okres dłuższy niż czas trwania umowy o pracę, pracodawca ma pełne prawo udzielić takiego urlopu tylko do dnia zakończenia umowy terminowej.

Przepisy prawa pracy nie przewidują obowiązku wydłużania umowy o pracę o czas trwania urlopu wychowawczego.

Udzielenie urlopu wychowawczego i przedłużenie umowy o pracę to dwie różne czynności

Zarówno stosunek pracy, jak i urlop wychowawczy przedłużane są osobnymi czynnościami prawnymi. Przedłużenie umowy o pracę następuje najczęściej w drodze porozumienia stron w formie aneksu do umowy lub w postaci podpisania nowej umowy o pracę.

Nie można zatem uznać, że udzielnie pracownicy urlopu wychowawczego na okres dłuży niż czas trwania umowy spowodowało jednocześnie automatycznie przedłużenie umowy o pracę. Z faktu dokonania jednej czynności prawnej (udzielenia urlopu wychowawczego w większym wymiarze niż wskazywała by na to umowa o pracę) nie można bowiem jednocześnie wnioskować o dokonaniu innej czynności prawnej (np. przedłużeniu umowy o pracę).

Ale uwaga! Taka możliwość istniałaby wtedy, gdyby strony ustaliły między sobą, że udzielenie urlopu na okres dłuższy aniżeli okres trwania umowy wiązać się będzie z przedłużeniem umowy o pracę.

Taki też pogląd prezentuje Sąd Najwyższy, który w jednym z orzeczeń stwierdził, że prawo do "urlopu wychowawczego pozostaje w ścisłym związku z trwającym stosunkiem pracy, dlatego z dniem ustania tego stosunku prawo do urlopu wychowawczego także ustaje. Udzielenie urlopu wychowawczego na okres dłuższy niż do końca trwania umowy o pracę na czas określony, może być – w zależności od okoliczności konkretnego przypadku- uznane za zawarcie w sposób dorozumiany umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli istnieją podstawy do wniosku, że taki był zgodny zamiar stron i cel umowy".

To oznacza, że z faktu udzielenia urlopu wychowawczego na okres dłuższy niż okres trwania umowy można wywnioskować o przedłużeniu umowy wtedy, gdy taka była intencja obu stron stosunku pracy w chwili udzielenia urlopu.

Dłuższy urlop to dorozumiane przedłużenie zatrudnienia

Warto jednak podkreślić, że zdaniem niektórych autorów w przypadku opisanym w pytaniu powstaje domniemanie, że w sposób dorozumiany doszło do zawarcia kolejnej umowy o pracę, tzn. że pracodawca świadomie wyraził zgodę na zawarcie kolejnej umowy o pracę.

Nawet bowiem wówczas, gdy pracodawca powoła się na pomyłkę i wystawi świadectwo pracy z dniem 31.01.2009 r., nie można wykluczyć sporu z pracownikiem, który mając pisemną zgodę na urlop wychowawczy do 21.8.2010 r., może podnosić dorozumianą zgodę pracodawcy na wydłużenie okresu zatrudnienia. Właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 186 KP.

    Ważne orzeczenie:

  • uchwała SN z 21.11.1978 r., sygn. akt IPZP 28/78, OSNCP 1979, z. 5,poz. 92.

    Ekspertkadrowy.pl