Oferty pracy wybrane dla Ciebie

Załóż bezpłatne konto na Pracuj.pl, aby otrzymywać oferty pracy dopasowane do Twoich preferencji zawodowych.

Prawo Pracy - lista artykułów

Podpis elektroniczny ułatwieniem w zawieraniu umów o pracę

Podpis elektroniczny to nazwa ogólna technik potwierdzania wiarygodności dokumentu i tożsamości nadawcy dokumentu przy wymianie informacji, w komunikacji elektronicznej. Jest to pewnego rodzaju dodatkowa informacja dołączona do wiadomości - pozwala ona zweryfikować jej źródło.

Umowa o pracę a umowa zlecenia

W większości przypadków ten sam rodzaj pracy może być wykonywany zarówno w ramach umowy zlecenia, jak i umowy o pracę. Wynika to z faktu, iż cechą charakterystyczną stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy zlecenia, podobnie jak powstałego na podstawie umowy o pracę stosunku pracy, jest staranne działanie zleceniobiorcy przy wykonaniu czynności stanowiących przedmiot umowy. Powoduje to problemy pracodawców w doborze właściwej umowy.

Umowa zlecenia - jak powinna wyglądać?

Jeśli warunki umowy wskazują na to, że zleceniobiorca będzie pozostawał w stosunku podporządkowania wobec zleceniodawcy wówczas pracownik zatrudniony na umowę zlecenie może domagać się uznania, że jest to stosunek pracy.

Urlop wychowawczy a przedłużenie umowy o pracę

Sam fakt udzielenia urlopu w większym wymiarze aniżeli wskazywałaby na to umowa o pracę nie powinien być traktowany jako równoznaczny z przedłużeniem umowy o pracę. W takim przypadku należy brać pod uwagę  w szczególności intencje obu stron stosunku pracy w chwili udzielania urlopu.

Za porozumieniem stron

Na mocy porozumienia stron można rozwiązać każdą umowę o pracę, jak również pozaumowne stosunki prawne, np. powstałe na podstawie powołania, wyboru. Warto jednak pamiętać, że niezgodna z prawem jest sytuacja, gdy pracodawca proponuje pracownikowi podpisanie porozumienia, w którym nie wskazano daty rozwiązania umowy o pracę, lecz zostanie ona wpisana przez pracodawcę w dowolnie wybranym przez niego terminie.

Zwolnienia pracownika za ujawnienie informacji o wysokości wynagrodzenia

Czy pracodawca może zwolnić pracownika za to, że powiedział innym pracownikom, ile zarabia, choć w umowie o pracę wyraźnie zobowiązano go do zachowania tej informacji w tajemnicy?

Prawo do opieki nad dzieckiem

Czy dopuszczalne jest, by z dni opieki nad dzieckiem mogli korzystać oboje rodzice, każdy po jednym dniu?

Samozatrudnienie

Różnica między umową o współpracy a umową o pracę polega przede wszystkim na braku w umowie o współpracy elementu podporządkowania, charakterystycznego dla stosunku pracy. Natomiast różnica między "zwykłą" umową zlecenia (o dzieło), a umową zlecenia (o dzieło) z samozatrudnionym polega na tym, że z umowy z samozatrudnionym musi wynikać, że zgodnie z art. 5a i 5b ustawy o pdof samozatrudniony prowadzi działalność gospodarczą.

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Niezależnie od tego, która ze stron umowy (pracownik czy pracodawca) złożyła oświadczenie o jej wypowiedzeniu obie strony mogą podpisać porozumienie o skróceniu okresu wypowiedzenia. W sytuacji, gdy dojdzie do zawarcia takiego porozumienia pracownik nie ma roszczenia o odszkodowanie.

Konkurencja - zakaz obejmujący członków rodziny

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, a także po jego zakończeniu, jest umową pomiędzy pracodawcą i pracownikiem i nie może obejmować zobowiązań w stosunku do innych osób. Niezgodne z prawem jest również zobowiązanie pracownika do złożenia rocznego zeznania PIT za każdy rok po ustaniu stosunku pracy.

Praca zmianowa - harmonogramy pracowników

Przy planowaniu harmonogramu na kolejny okres rozliczeniowy można dokonać w nim zmian polegających na przeniesieniu pracownika z pierwszej zmiany (na której zwykle pracował) do zmiany drugiej. Ograniczenia pojawiają się natomiast w przypadku zmiany harmonogramu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.

Rozwiązanie umowy o pracę z datą wsteczną

Nie jest możliwe zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę z mocą wsteczną.

Urlop wypoczynkowy - przerwanie

W przepisach przewidziano możliwość  przerwania urlopu. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy pracownik wprawdzie rozpoczął urlop wypoczynkowy, ale w czasie jego trwania pojawiła się przyczyna uniemożliwiająca korzystanie z urlopu, np. choroba pracownika.

Umowa zlecenia a umowa o dzieło

Pracownicy często mają wątpliwości czym różni się umowa zlecenia od umowy o dzieło. Są to formy zatrudnienia lubiane przez pracodawców, warto więc wiedzieć, że na podstawie umowy zlecenia zobowiązujemy się jedynie do starannego wykonywania powierzonych zadań. Jeżeli natomiast firma jest zainteresowana uzyskaniem konkretnego efektu, np. sporządzeniem bilansu rocznego, wykonaniem instalacji elektrycznej, sporządzeniem projektu architektonicznego itp., to powinna zawrzeć z nami umowę o dzieło.

Konkurencja - treść umowy

Umowę o zakazie konkurencji należy zawrzeć na piśmie. Dopuszczalne jest ustanowienie zakazu konkurencji w innym dokumencie niż umowa o pracę, poprzez umieszczenie w umowie o pracę zakazu konkurencji osobno od innych oświadczeń, w załączniku do umowy o pracę.

Konkurencja - sformułowanie zakazu w umowie

Działalność konkurencyjna to działalność wchodząca w przedmiot działania pracodawcy, czyli zakres świadczonych przez niego usług. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o działalność podstawową, czy uboczną; podejmowaną w celach zarobkowych, czy nieodpłatnie; wykonywaną na określonym obszarze, czy na całym świecie.

Umowa terminowa - maksymalny czas trwania

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie precyzują, na jaki okres czasu można zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas określony. Określając długość trwania umowy o pracę na czas określony należy uwzględnić cel tej umowy, którym jest wykonanie przez pracownika określonych zadań rozłożonych w czasie.

Zwolnienie dyscyplinarne - przyczyny

Sytuacje, w których pracodawca ma prawo rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, zostały wyczerpująco wymienione w art. 52 KP. Żadna inna sytuacja poza wymienionymi w tym przepisie, nie uzasadnia natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca nie może wprowadzić w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy czy w umowie o pracę szerszego katalogu ww. przyczyn.

Umowa o dzieło - charakter i specyfika

Na podstawie umowy o dzieło wykonawca (przyjmujący zamówienie) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Wykonanie dzieła oznacza osiągnięcie określonego rezultatu, np. wytworzenie nowego przedmiotu, naprawę, przerobienie lub konserwację przedmiotów już istniejących itp.

Urlop wypoczynkowy - zmiana terminu

Pracodawca może ale nie musi zgodzić się na wniosek pracownika o przesunięcie terminu urlopu, jeżeli nie zachodzą wskazane w przepisach Kodeksu pracy przyczyny obligujące do takiego przesunięcia.

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy podczas wypowiedzenia tylko za jego zgodą lub gdy przemawia za tym istotny i uzasadniony interes pracodawcy.

Wynagrodzenie urlopowe

Jeżeli wszystkie składniki wynagrodzenia pracownika  określone są w stawce miesięcznej w stałej wysokości.  to w miesiącu wykorzystywania urlopu pracownik otrzyma takie samo wynagrodzenie, jak gdyby pracował przez cały miesiąc, bez względu na długość trwania urlopu.

Urlop wypoczynkowy - zaległy

Nieudzielenie urlopu do 31 marca następnego roku jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które pracodawcy grozi grzywna. Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody.

Wynagrodzenie za przestój

Często zdarza się, że pracownik pomimo iż jest obecny w pracy nie z określonych przyczyn nie może świadczyć pracy. Sytuacje takie kwalifikowane są jako przestój. Zwykle pracownikowi należy się za taki czas przestój, ale… nie zawsze.

Wypłata - termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy należy wypłacić razem z innymi elementami pensji w ustalonym terminie wypłaty wynagrodzeń, np. ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego one dotyczą, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Miejsce zamieszkania pracownika

PIT-11 należy skierować do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika. O tym, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania decyduje jednak pracownik. Przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku informowania pracownika o konieczności zgłoszenia zmiany danych do urzędu skarbowego.