Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Prezes Zarządu

Mycela S.A.

 • Nowa Wiśniewka (pow. złotowski)

  Nowa Wiśniewka (pow. złotowski), wielkopolskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • prezes

Twój zakres obowiązków

Prezes Zarządu ponosi odpowiedzialność za bieżące oraz długoterminowe wyniki działalności zarządzanych obszarów organizacyjnych, w szczególności ofertowanie, planowanie i realizację kontraktów spółki, zarządzanie aktywami trwałymi i nadzór nad procesami technologicznymi oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

Prezes Zarządu odpowiada za wynik finansowy Spółki, tworzenie i realizację strategii rozwoju Spółki.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe preferowane ukończone studia techniczne w zakresie ochrony środowiska, chemii, inżynierii środowiska, ekonomiczne lub w zakresie zarządzania,

 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym odpadami biodegradowalnymi,

 • Min. 10-letni staż pracy w tym min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

 • Doświadczenie w zarządzaniu kilkudziesięcioosobowym zespołem oraz zakładem produkcyjnym/technologicznym (mile widziane o podobnym profilu działalności),

 • Pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,

 • Niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu,

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na komunikację biznesową.

To oferujemy

 • Pracę w stabilnej organizacji na strategicznym stanowisku;

 • Niezbędne narzędzia: samochód, telefon, laptop;

 • Nasza oferta jest doskonałą propozycją dla osób, które są pasjonatami ochrony środowiska i chcą rozwijać swoją karierę zarządzając instalacją do przetwarzania osadów ściekowych. Poszukujemy osób, które potrafią organizować pracę ludzi, są konsekwentne w dążeniu do celu i mają doświadczenie z pracą z wieloma interesariuszami, w tym urzędami państwowymi.

 • Benefity

 • służbowy telefon do użytku prywatnego

 • służbowy samochód do użytku prywatnego

 • komputer do użytku prywatnego

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

• List motywacyjny,

• Życiorys (CV), zawierający opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem,

• Kopię / skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,

• Oświadczenia kandydata o:

- korzystaniu z pełni z praw publicznych

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

- niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego

- niespełnianiu żadnego z warunków, o których mowa w art. 22 pkt 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1933)

- braku toczących się postępowań karnych przeciwko kandydatowi

- niekaralności (oświadczenie własne kandydata)

• Kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe,

• Zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Terlan Sp. z o.o., moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu realizacji postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu prowadzonego przez Terlan sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO“).

Oświadczenia kandydata dołączane są jako skan własnoręcznie podpisanego pisma lub dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata dołącza się jako skan oryginalnych dokumentów lub skan poświadczony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty.

Powyższe oświadczenia i dokumenty powinny zostać przesłane w formie skanów podpisanych ręcznie lub dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kandydata za pomocą przycisku aplikowania.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia: 31 lipca 2022 roku.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie poinformowanie o wynikach rekrutacji tylko osoby zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

Mycela S.A.

Mycela S.A. to nowoczesna kompostownia odpadów biodegradowalnych należąca do Grupy Aquanet – jednego z największych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce.

Od kilku lat we współpracy ze swoim właścicielem – Spółką Terlan Sp. z o.o. sukcesywnie rozwija nowoczesny zakład zajmujący się kompostowaniem osadów ściekowych i produkcją organicznego środka poprawiającego właściwości gleby - KOMCEL. Obecnie plany właściciela co do Spółki Mycela S.A. to: powiększenie mocy produkcyjnych zakładu oraz kontynuacja prowadzonych w związku z tym inwestycji.

Przewiń do profilu firmy