Adiunkt w Zakładzie Bioróżnorodności Molekularnej

INSTYTUT SYSTEMATYKI I EWOLUCJI ZWIERZĄT PAN W KRAKOWIE

4 7005 000 brutto / mies.
 • Kraków

  Kraków, małopolskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • запрошуємо працівників з України
ukrainian-friendly-overlay
Запрошуємо працівників з України
Роботодавець відкритий для працевлаштування громадян України

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie badań filogenetycznych i/lub populacyjno-genetycznych, i/lub ewolucyjnych i/lub ekologicznych – własnych i we współpracy z pracownikami Zakładu;

 • aktywność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na badania;

 • publikowanie wyników badań w artykułach naukowych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym;

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie kolejnych stopni i tytułów;

 • upowszechnianie nauki;

 • udział w szkoleniu stażystów, praktykantów, wolontariuszy i doktorantów.

Nasze wymagania

 • stopień doktora w zakresie biologii, bioinformatyki, biotechnologii lub dziedzin pokrewnych;

 • doświadczenie w badaniach nad organizmami na poziomach wewnątrz- i międzygatunkowym (filogenetycznych i/lub ewolucyjnych i/lub ekologicznych) z wykorzystaniem sekwencjonowania metodą Sangera i/lub sekwencjonowania nowej generacji,

 • posiadanie dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, indeksowanych w bazie Journal Citation Reports;

 • samodzielność naukowa oraz gotowość do pracy w zespole;

 • sprecyzowany kierunek dalszego rozwoju naukowego;

 • biegła znajomość języka angielskiego.

 • Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 (Dz U. 96 poz. 619)

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora ISEZ PAN,

 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV) wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

 • odpis ukończenia studiów wyższych,

 • kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora,

 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

 • list motywacyjny kandydata przedstawiający jego zainteresowania badawcze i dydaktyczne oraz dotychczasowe osiągnięcia,

 • informację o perspektywach uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego (w przypadku osoby nie posiadającej tego stopnia),

 • wykaz dorobku naukowego (publikacje – z informacją o współczynniku wpływu Impact Factor czasopisma, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych), dydaktycznego (promotorstwo prac doktorskich i magisterskich, itp.) i organizacyjnego (pełnione funkcje, itp.). Wykazy należy przygotować z wyraźnym zaznaczeniem dorobku po uzyskaniu ostatniego awansu.

 • oświadczenie kandydata, że ISEZ PAN będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

 • dwie opinie o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej sporządzone przez samodzielnych pracowników naukowych.

Dodatkowe informacje

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy przesłać drogą e-mailową na adres: [email protected] (oraz do wiadomości na adres: [email protected]) w terminie do dnia 02.12.2022.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 09.12.2022.

ISEZ PAN zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata.

Organizator konkursu może zaprosić kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymają zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych.

ISEZ PAN nie zapewnia mieszkania.

INSTYTUT SYSTEMATYKI I EWOLUCJI ZWIERZĄT PAN W KRAKOWIE

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN powstał w roku 1989 z Zakładu Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej PAN. Jednak historia Instytutu sięga roku 1865, kiedy to powstała Komisja Fizjograficzna założona przez Towarzystwo Naukowe Krakowskie. W tym samym czasie powstało Muzeum Przyrodnicze, pod pierwotną nazwą Muzeum Fizjograficznego, będące dzisiaj integralną częścią naszego Instytutu.

Misją Instytutu jest prowadzenie badań naukowych (taksonomicznych, filogenetycznych, genetycznych, paleontologicznych, biogeograficznych oraz pokrewnych) nad ewolucją i bioróżnorodnością świata zwierzęcego oraz gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zoologicznych zbiorów naukowych i propagowanie nauki według najlepszych standardów.

Przewiń do profilu firmy