Oferta pracy

Administrator

Gdańskie NieruchomościO firmie

3 000‐3 600 zł brutto / mies.

Gdańskie Nieruchomości

Partyzantów 74

Gdańsk

Dyrektor Gdańskich Nieruchomości
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Administratora
I. Wymagania niezbędne:     
 • Wykształcenie co najmniej średnie:
 • Min 2 letni staż pracy;
 • Znajomość zagadnień z zakresu ustawy gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali i ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego;
 • Bardzo dobra znajomość       obsługi komputera (pakiet office);
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.                
II. Wymagania dodatkowe:
 • Posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami;
 • Doświadczenie w zakresie administrowania nieruchomości.
III. Zakres zadań:

Do głównych obowiązków Administatora należy:
 • Obsługa Najemców lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawców nieruchomości zgłaszających się do Obszaru Administracyjnego;
 • Administrowanie i gospodarowanie powierzonymi nieruchomościami komunalnymi.

IV. Kandydatom oferujemy:

 • Umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 m-cy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 • Specyfika pracy: praca biurowa oraz praca w terenie, związania z realizacją zadań ;
 • Wynagrodzenie brutto w przedziale 3.000,00 – 3.600,00 złotych, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tz. „trzynastka”
 • Przewidywany termin zatrudnienia: listopad/grudzień 2020 r.

V. Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne kandydatów na ww stanowisko złożone w języku polskim winny zawierać:

 • List motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (art.221 Kodeksu Pracy;
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których umowa w art.13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 poz.1282 z późn.zm.) jest zobowiązany złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie nauki w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku pracy, na podstawie, którego świadczona była praca, w szczególności za granicą .

VI. Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty;
 • spełnią wszystkie wymagania niezbędne.

W m-cu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gdańskich Nieruchomościach przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Gdańskich Nieruchomościach (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach lub przesłać na adres:
Gdańskie Nieruchomości   ul. Partyzantów 74  80-254 Gdańsk

z następującą adnotacją „nabór na stanowisko administratora” w terminie do 13.11.2020 r. (decyduje data wpływu do Gdańskich Nieruchomości ).

Wynik naboru zostanie zamieszczony na stronach http://bip.nieruchomoscigda.pl, http://www.nieruchomoscigda.pl i tablicy informacyjnej Gdańskich Nieruchomości.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

VII. Klauzula informacyjna

 • Administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) są Gdańskie Nieruchomości z siedzibą przy ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji   zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1282 z późn.zm.)
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z prawa pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym.
 • Podanie przez Państwa innych danych, nie określonych w ww przepisach jest dobrowolne i zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Tak wyrażoną zgodę można odwołać w każdym czasie.
 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przekazywania danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Oferty nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów są przechowywane maksymalnie 3 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji a pozostałe niezwłocznie niszczone. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania ( w rozumieniu kodeksu cywilnego ) pięciu najlepszych kandydatów wpisywane są do protokołu z wyboru kandydata. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tj, Dz.U. z 2019 r. poz.1282 z późn.zm) dane kandydata wybranego w procesie rekrutacji ( imię, nazwisko i miejsce zamieszkania ) upublicznione będą przez 3 miesiące na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej BIP Gdańskich Nieruchomości.
 • Podane dane osobowe nie będą przekazane do krajów trzecich ani ujawniane innym odbiorcom, chyba, że obowiązek taki wyniknie z żądań organów posiadających stosowne umocowania prawne.
 • Szczegółowych informacji odnoszących się przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować się osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych lub drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] oraz dedykowany formularz kontaktowy na stronie www.nieruchomoscigda.pl

 

Wzór oświadczenia

 

OŚWIADCZAM

 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, że:

€ posiadam obywatelstwo polskie,

€ posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,

€ korzystam z pełni praw publicznych,

€ cieszę się nieposzlakowaną opinią,

€ nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne,

€w przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w treści ogłoszenia o naborze dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku podanych danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem.

 

 

* w kwadracie należy umieścić znak „x”

 

 

 

............................................                         ..................................................

(miejscowość, data)                                                   (czytelny podpis)

 

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy