Ta oferta pracy jest nieaktualna od 9 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Administrator nieruchomości

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 18.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRCZEWSKA”
  ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa
  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

  Administrator nieruchomości
  Administracja Osiedla
  (oferujemy umowę w pełnym wymiarze czasu pracy)
  Miejsce pracy: Warszawa

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

  • nadzór nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno — porządkowego i technicznego nieruchomości w swoim rejonie;
  • przeprowadzanie szczegółowych przeglądów nieruchomości, mających na celu utrzymanie porządku i właściwego stanu technicznego w pomieszczeniach ogólnego użytku (klatki schodowe, pralnie, suszarnie, strychy, piwnice, pomieszczenia wlotu gazu itp.) oraz w elementach wyposażenia budynku (okna, drzwi, elewacje) oraz terenu (śmietniki ciągi komunikacyjne, urządzenia na placach zabaw);
  • przeprowadzanie co najmniej raz w tygodniu kontroli pracy każdego gospodarza nieruchomości oraz firm sprzątających, dokonywanie oceny pracy i egzekwowanie należytego wykonywania przez nich obowiązków służbowych określonych zakresem czynności w zakresie porządku i czystości;
  • wyposażanie gospodarzy nieruchomości w niezbędny sprzęt oraz środki do utrzymania czystości;
  • zapewnienie pełnej i estetycznej informacji dla mieszkańców na klatkach schodowych w budynkach;
  • prowadzenie Książek Obiektów Budowlanych przynależnych budynków; terminowe udzielanie odpowiedzi na korespondencję kierowaną przez mieszkańców;
  • udział w przeglądach budynków, w komisjach wprowadzania i odbioru robót wykonywanych w administrowanym rejonie;
  • współpraca z Policją, Strażą Miejską, Państwową Inspekcią Sanitarną w zakresie porządku publicznego oraz czystości w rejonie;
  • obsługa zebrań Komitetów Nieruchomości oraz Rady Osiedla, przechowywanie dokumentacji; współpraca z Działem Finansowym w zakresie rozliczeń;
  • współpraca z inspektorem nadzoru w zakresie usuwania usterek i konieczności wykonania niezbędnych robót stwierdzonych w administrowanym rejonie;
  • kontrola jakości prac wykonywanych przez podwykonawców realizowanych na terenie administrowanej nieruchomości;
  • kontrola stanu technicznego obiektu oraz nadzór nad zlecanymi pracami konserwacyjno-naprawczymi;
  • sporządzanie umów dotyczących eksploatacji zarządzanych obiektów (umowy z firmami zewnętrznymi obsługującymi nieruchomości);
  • przekazywanie lokali mieszkalnych oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji;

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie średnie ekonomiczne w zawodzie Technik Ekonomista lub średnie techniczne w zawodzie Technik Budownictwa, preferowane wyższe na kierunku ekonomicznym lub z zakresu zarządzania nieruchomościami;
  • kurs Administratora nieruchomości;
  • kurs prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego;
  • co nąimniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku;
  • odpowiedzialność i zaangażowanie;
  • dobra organizaqia pracy i wysoka kultura osobista;


  Wymagania dodatkowe:

  • mile widziana Licencja Zarządcy Nieruchomości;
  • dokładność, systematyczność działania, łatwość nawiązywania kontaktów;
  • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu;
  • doświadczenie w pracy w spółdzielni mieszkaniowej;

  Wymagane dokumenty:

  • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego;
  • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska” w Warszawie;
  • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach — jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. I RODO;
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny opatrzone datą i własnoręcznym podpisem:
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacie zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy; kopie dokumentów potwierdząiących przebieg zatrudnienia:

   

  Dokumenty o których mowa powyżej należy złożyć do dnia 18.04.2019 roku w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRCZEWSKA” ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa, w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem oferty z dopiskiem — Dotyczy naboru na stanowisko: Administratora nieruchomości lub za pośrednictwem operatora pocztowego przesylaiąc w terminie i na adres wskazany w ogłoszeniu o naborze.

   

  Dokumenty złożone w sposób niezgodny z wymaganiami ogłoszenia o naborze nie będą rozpatrywane, a kandydat nie bedzie dopuszczony do dalszego postepowania rekrutacyinego.
   
  Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji oraz pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.
  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" w Warszawie
   
  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
   
  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Górczewska" z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółdzielnię) Pani/Pana danych osobowych.
   
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górczewska" z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa (dalej: Spółdzielnia).
   
  Dane kontaktowe Spółdzielni: numer telefonu dla osób dzwoniących z Polski: 22 6646972, adres email: [email protected]
   
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Spółdzielni, można skontaktować się pod adresem email: [email protected] lub na adres siedziby Spółdzielni z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
   
  3. Spółdzielnia przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
   
  a) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
  b) realizacji przyszłych procesów rekrutacji, na podstawie wyrażonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia),
  c) dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  d) wewnętrznych celów administracyjnych Spółdzielni, w tym zarządzania personelem, statystyki i raportowania wewnętrznego Spółdzielni (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, tj. innym podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Pracodawcy na podstawie zawartej z Pracodawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) np. usługi IT, archiwizacja dokumentów.
   
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:
   
  a) w zakresie realizacji procesu rekrutacji w związku, z którym Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane, przez okres do czasu zakończenia realizacji procesu rekrutacji nieskutkującego Pani/Pana zatrudnieniem, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami Kodeksu pracy lub Kodeksu cywilnego;
  b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
  c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych i realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielni, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   
  6. W związku z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
   
  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
   
  Jest to prawo do uzyskania od Spółdzielni potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji:
   
  • o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • o kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
  • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Spółdzielnia ujawniła Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane,
  • o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw,
  • o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana.
   
  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
   
  Jest to prawo do żądania od Spółdzielni niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
   
  c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
   
  Jest to prawo do żądania od Spółdzielni niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Spółdzielnia ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:
   
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i Spółdzielnia nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
   
  Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy Spółdzielnia jest zobowiązana na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
   
  Jest to prawo do żądania od Spółdzielni ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach, gdy:
   
  • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych,
  • Spółdzielnia nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   
  W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Spółdzielnia może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
   
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
   
  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Spółdzielni (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). W takiej sytuacji Spółdzielnia nie będzie mogła dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Spółdzielni do dochodzenia roszczeń.
   
  Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
   
  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę,
  • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Spółdzielnię obowiązku prawnego.
   
  f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
   
  Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Spółdzielni przez Panią/Pana danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
   
  7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
  8. Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt. 6, w następujący sposób:
   
  a) pisemnie na adres: ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa;
  b) mailowo na adres: [email protected];
  c) telefonicznie pod numerem telefonu dla osób dzwoniących z Polski: 22 6646972,
   
  9. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Spółdzielnię Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na terytorium Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
   
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Spółdzielnią..
   
  11. Spółdzielnia nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.