Oferta pracy

Administrator systemów IT (Referent/Specjalista)

Centralna Komisja EgzaminacyjnaO firmie

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Józefa Lewartowskiego 6

Warszawa

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
poszukuje kandydata na stanowisko:
Administrator systemów IT (Referent/Specjalista) w Zespole Obsługi Informatycznej

Wymiar czasu pracy: 1 etat.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Miejsce wykonywania pracy: Centralna Komisja Egzaminacyjna,  ul. Lewartowskiego 6,
00-190 Warszawa.

 

Główne zadania:

 • Zapewnienie ciągłości pracy oraz rozwój sieci komputerowej i teleinformatycznej CKE
 • utrzymanie i administracja serwerami oraz siecią LAN,WAN,WLAN
 • konfiguracja i optymalizacja systemów bezpieczeństwa sieciowego
 • obsługa strony internetowej CKE oraz BIP
 • monitorowanie napraw zleconych serwisom zewnętrznym
 • ewidencja sprzętu informatycznego oraz przygotowanie sprzętu do likwidacji
 • przygotowywanie i udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zakupu towarów i usług IT
 • prowadzenie dokumentacji technicznej.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie o profilu technicznym
 • doświadczenie w samodzielnym administrowaniu siecią LAN,WAN,WLAN
 • umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z infrastrukturą teleinformatyczną oraz oprogramowaniem
 • znajomość Windows Server na poziomie administratora (Active Directory)
 • podstawowa wiedza z zakresu zarządzania systemami Linux
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie dokumentacji technicznej
 • komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa wiedza z zakresu zarządzania środowiskiem wirtualnym VMware
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych, w tym systemów wykonywania kopii zapasowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. CV, tj. dokument zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV oraz innych załączonych dokumentach złożonych do celów rekrutacji – jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Termin składania dokumentów: 15 listopada 2020 r.

Miejsce składania dokumentów:

 1. Pocztą na adres: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa (z dopiskiem: „Oferta pracy – referent/specjalista ds. IT”).
 2. Pocztą elektroniczną na adres: [email protected] (z dopiskiem: „Oferta pracy –referent/specjalista ds. IT”).
 3. Osobiście w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa, Pokój 405, IV piętro w godzinach 9.00–16.00 (z dopiskiem: „Oferta pracy – referent/specjalista ds. IT”).


Inne informacje:

 1. Wymagane dokumenty należy opatrzyć podpisem.
 2. Planowana data zatrudnienia: 1 grudnia 2020 r.
 3. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Okres pracy zawodowej wymagany na stanowisku specjalisty określa Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1559) z zastrzeżeniem art. 16 ww. rozporządzenia.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO), Centralna Komisja Egzaminacyjna niniejszym informuje, że:
  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą przy ul. Lewartowskiego 6, w Warszawie, 00-190 Warszawa.
  • Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]
  • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320)) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeśli w zakresie przesłanych danych osobowych zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
  • Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi CKE zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
  • Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia naboru, termin ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, o ile kandydat zarekomendowany jako drugi w kolejności do zatrudnienia wyrazi na to zgodę.
  • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawiania) lub usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar RP, przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.
.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy