Ta oferta pracy jest nieaktualna od 158 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Administrator systemu SAP

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2019-01-14

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. k., największy wydawca magazynów kolorowych w Polsce, poszukuje osoby na stanowisko:

  Administrator systemu SAP
  Miejsce pracy: Warszawa

  Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:

  • Prowadzenie projektów – przygotowanie wymagań z biznesem, zbieranie ofert, przygotowanie umów, nadzór nad wykonaniem i rozliczenie prac
  • Koordynacja współpracy z firmami zewnętrznymi w zakresie rozwoju i utrzymania systemów SAP
  • Nadzorowanie wykonywania zawartych umów serwisowych
  • Bieżąca pomoc użytkownikom końcowym
  • Administracja użytkownikami i rolami
  • Opracowywanie uprawnień i rozwiązywanie problemów związanych z uprawnieniami w całym obszarze SAP
  • Administracja i rozwój aplikacji współpracujących w SAP-em
  • Utrzymanie i rozwój systemów SAP w obszarze APO, MM i SD

  Wymagania:

  • Znajomość prowadzenia projektów wg wybranych metodyk
  • Doświadczenie nabyte podczas wdrożenia systemów  SAP
  • Doświadczenie w bieżącej pracy i utrzymania systemów SAP
  • Język angielski

  Mile widziane:

  • Znajomość modułów: BASIS, SD, MM, APO, BW
  • Znajomość konfiguracji systemu SAP
  • Umiejętność programowania ABAP

  Oferujemy:

  • pracę w miłym, dynamicznym zespole
  • dostęp do nowoczesnych technologii
  • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Wydawnictwo Bauer Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Motorowa 1,  04-035 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000413132.
                                                           Klauzula informacyjna
  1. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy. Bez podania danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.
  2. Może Pani/Pan wyrazić zgodę np. poprzez zamieszczenie zdjęcia w CV lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia, aby Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane także:
  • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • w zakresie adresu email lub telefonu kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)
  • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
   
  Jeżeli w Pani/Pana CV będzie zawierać:
  ü  zdjęcie uznajemy, że wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w postaci wizerunku
  ü  dopisek „inne rekrutacje w przyszłości” uznajemy, że wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji
  1. Dane osobowe w zakresie wymienionym w Kodeksie Pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: Art. 22 §1 kodeksu pracy w zw. z Art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
  2. Jednocześnie informujemy, że:
  Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. (dalej: „administrator”).
  Dane kontaktowe:                    [email protected]
  Inspektor Ochrony Danych:     [email protected]
  1. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód o których mowa w pkt. 2, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób:
  • kontakt osobisty z działem kadr pod adresem podanym w danych kontaktowych administratora;
  • kontakt telefoniczny lub e-mail jeżeli zgoda na przetwarzanie tych danych została udzielona.
  1. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w punkcie 2 jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
  2. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji otrzymane zarówno na podstawie Kodeksu Pracy jak i na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie którejkolwiek danej pozyskanej na podstawie zgody, dane te zostaną niezwłocznie usunięte jeżeli będzie to technicznie możliwe.
  3. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Informujemy, także że Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.