Oferta pracy

Administrator w Referacie ds. Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną

Urząd Miasta KrakowaO firmie

Urząd Miasta Krakowa

plac Wszystkich Świętych 3/4

Kraków

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ADMINISTRATOR
W REFERACIE DS. ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ
W CENTRUM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ
URZĘDU MIASTA KRAKOWA PL. WSZYSTKICH ŚW. 3-4, 31-004 KRAKÓW
(NR REF. 19-IT-2020) – (1 ETAT)

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 • Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 • Dostęp do najnowszych technologii.
 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 • Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 • Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1.Wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.
b) Wykształcenie wyższe z zakresu następujących dyscyplin naukowych: informatyka techniczna i telekomunikacja lub informatyka lub matematyka lub nauki fizyczne,

lub:

Wykształcenie wyższe z zakresu dowolnych dyscyplin naukowych oraz doświadczenie zawodowe minimum 1 rok w charakterze informatyka w zakresie administrowania serwerami lub bazami danych potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności),

lub:

Wykształcenie wyższe z zakresu dowolnych dyscyplin naukowych oraz studia podyplomowe z zakresu dyscyplin wymienionych w pkt 1.

c) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

 • Praktyczna znajomość oraz umiejętność administrowania sieciowymi urządzeniami aktywnymi firm Juniper i/lub Palo Alto i/lub HPE (Aruba) i/lub Cisco.
 • Znajomość standardów sieciowych dla warstw 1-3 modelu OSI a także standardów sieci bezprzewodowych.
 • Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.
 • Doświadczenie zawodowe w charakterze informatyka w zakresie administrowania (zarządzania) sieciami komputerowymi potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności) oraz umiejętność zaawansowanego posługiwania się pakietem biurowym Microsoft Office, w tym w szczególności Word, Excel, Outlook.
 • Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001) oraz znajomość rozwiązań do monitorowania i zarządzania urządzeniami aktywnymi sieci i VoIP.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.
 • Posiadanie certyfikatów z zakresu administracji i konfiguracji rozwiązań sieciowych firm Juniper i/lub Palo Alto i/lub HPE (Aruba) i/lub Cisco.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

3.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Zarządzanie określonymi zasobami i usługami informatycznymi Urzędu Miasta Krakowa.

b) W ramach zasobów i usług wskazanych w zakresie czynności:

 • zarządzanie siecią LAN, w tym głównie warstwą fizyczną oraz aktywnymi urządzeniami warstwy dostępowej w tym infrastrukturą sieci bezprzewodowej,
 • zarządzanie systemem telefonii stacjonarnej – VOIP,
 • utrzymanie wskazanych elementów i usług Systemu Informatycznego UMK,
 • zarządzanie umowami serwisowymi oraz umowami obejmującymi łącza teleinformatyczne,
 • zarządzanie licencjami,
 • tworzenie, zarządzanie schematami, dokumentacją i instrukcjami,
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą użytkowników Systemu Informatycznego UMK,
 • zarządzanie awariami.

c) Planowanie rozbudowy i rozwoju Systemu Teleinformatycznego UMK.

d) Udział w projektach.

4.Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Administrator / Starszy Administrator.

d) Miejsce pracy: Centrum Obsługi Informatycznej – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Basztowa 20.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 4.000,- do 4.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie : tak (jeśli zajdzie taka potrzeba)

b) Dyspozycyjność: tak (jeśli zajdzie taka potrzeba)

c) Inne: możliwa rotacyjna praca zdalna

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego powyżej, w terminie do 27 października 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 6 listopada 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej i Sali Dietla, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.
 
O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
 
Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy