Ta oferta pracy jest nieaktualna od 2 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Administrator

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 21.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
  w Warszawie, ul Elbląska 14
  poszukuje osoby na stanowisko

  ADMINISTRATORA

  Miejsce pracy: Warszawa

  Dzielnica Żoliborz, Osiedle WSM Zatrasie 

  Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie: Zakres czynności:
  1. Całościowy nadzór nad sprawami eksploatacyjno-porządkowymi powierzonego terenu zgodnie z obowiązującym Regulaminem używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM.
  2. Codzienna kontrola stanu sanitarnego budynków i przynależnych im terenów (place zabaw, parkingi, ciągi piesze, zieleń) zgodnie z „Protokółem z kontroli jakości pracy gospodarza / firmy sprzątającej” (załącznik).
  3. Opracowywanie dokumentacji do akceptacji dotyczącej umów zleceń związanych z absencjami.
  4. Opracowywanie zapotrzebowania do akceptacji na środki czystościowe, narzędzia pracy i środków BHP dla gospodarzy domów.
  5. Realizacja zamówień uzgodnionych merytorycznie w trybie „z wolnej ręki” zgodnie z obowiązującym w WSM Regulaminem.
  6. Wydawanie środków czystościowych, narządzi pracy i środków BHP dla gospodarzy domów.
  7. Udział w sprawach związanych z wyodrębnianiem lokali.
  8. Przygotowywanie do akceptacji odpowiedzi do mieszkańców i instytucji dotyczących spraw eksploatacyjno-porządkowych.
  9. Prowadzenie teczek lokali mieszkalnych.
  10. Współpraca z pionem technicznym w zakresie przyjmowania informacji o awariach oraz reklamacjach wpływających od mieszkańców, gospodarzy lub instytucji.
  11. Przygotowywanie do akceptacji przełożonego ogłoszeń wywieszanych na tablicach informacyjnych w budynkach dotyczących bieżącej działalności Administracji Osiedla.
  12. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej do akceptacji przez przełożonego dotyczącej spraw eksploatacyjno-porządkowych.
  13. Udział w pracach komisji przetargowej.
  14. Udział w komisjach odbioru robót.
  15. Uczestnictwo w okresowych przeglądach rocznych i pięcioletnich stanu technicznego obiektów i budowli będących w zasobach Osiedla.
  16. Przygotowywanie do akceptacji przełożonego zaświadczeń dla mieszkańców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  17. Wykonywanie innych poleceń wydanych przez Pracodawcę zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
  Wymagania:
  1. Wykształcenie minimum średnie.
  2. Umiejętność obsługi komputera
  3. Doświadczenie zawodowe na stanowisku administratora minimum 2 lata
  4. Znajomość funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowych.
  5. Mile widziane uprawnienia Zarządcy Nieruchomości.
  6. Umiejętność redagowania pism, bieżąca obsługa mieszkańców.
  7. Zdolności organizacyjne oraz umiejętność zarządzania zespołem pracowników.

  Oferujemy:

  1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  2. Stałe wynagrodzenie + system premiowy (uznaniowy);
  3. Świadczenia socjalne.
  Oferta kandydata powinna zawierać:
  1. CV wraz z listem motywacyjnym
  2. Kserokopie dyplomów, świadectw posiadanych kwalifikacji.

  Komplet dokumentów należy składać w terminie do 08.03.2019 r. za pomocą przycisku aplikuj lub osobiście w sekretariacie Administracji Osiedla WSM Zatrasie pok. Nr 15 (I piętro) w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Administracja Osiedla Zatrasie, ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „

  „Oferta pracy na stanowisko Administratora”

  Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 677 ze zm.)".

  WSM zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie (01-737), ul.  Elbląska 14, zwana dalej WSM. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydat do pracy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie WSM danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych kandydatom do pracy przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach rekrutacji lub przekazywania ich innemu administratorowi danych. WSM nie odsyła zgłoszonych aplikacji. W przypadku ich nieodebrania przez 14 dni, aplikacje zostaną zniszczone.


  Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej  przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, Biuro Zarządu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Osiedla WSM Zatrasie ds. Technicznych zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych. Zostałem/zostałam poinformowana, iż przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,  a także prawo do cofnięcia  zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem”.

  WSM zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami. Rekrutacja trwa do dnia 05.11.2018 r. W przypadku wrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach kandydat powinien wyrazić na to zgodę.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie („WSM”), ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074605, www.wsm.pl.
  2. W Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powołany został Inspektor ochrony danych, zwany dalej IOD. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] lub w siedzibie WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach przetwarzania niezbędnych danych w związku z potencjalnym zatrudnieniem lub współpracą; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią; przetwarzanie na podstawie dobrowolnej zgody udostępnionych przez kandydata danych osobowych, których zakres wykracza poza katalog wskazany w kodeksie pracy/przepisach prawa oraz w przypadku wykorzystania danych do innych rekrutacji niż dane zostały podane, prowadzonych przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  4. Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez WSM lub stronę trzecią należą ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń; prowadzenie statystyk i analiz; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (monitoring); ochrona mienia oraz zachowanie w tajemnicy danych / informacji przetwarzanych w WSM; stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa.;
  5. WSM może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rekrutacji kandydatów do pracy; usługi techniczno –informatyczne, w tym analityczne; usługi medycyny pracy. Administrator będzie udostępniać dane osobowe doradcom prawnym lub podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.
  6. WSM nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
  7. Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody na kolejne rekrutacje - przez okres 1 roku po zakończeniu roku, w którym była wyrażona na to zgoda. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonego od zakończenia rekrutacji, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania
  8. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak ich podanie jest koniecznym warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji
  11. W zakresie danych podawanych przez kandydata w procesie rekrutacji, podanie tych danych jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji – fakt ich niepodania skutkować będzie nierozpatrzeniem Państwa kandydatury. W zakresie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych spoza katalogu danych określonych w kodeksie pracy lub innych przepisach, wyrażenie zgody jest dobrowolne, bez wpływu na rekrutację.
  12. WSM nie planuje przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie a także nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.