Ta oferta pracy jest nieaktualna od 9 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Administrator

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 17.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
  w Warszawie, ul Elbląska 14
  poszukuje osoby na stanowisko:

  Administratora

  Miejsce pracy: Warszawa

  Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie:

   Zakres czynności: 

  1. Całościowy nadzór nad sprawami eksploatacyjno-porządkowymi powierzonego terenu zgodnie z obowiązującym Regulaminem używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM.
  2. Codzienna kontrola stanu sanitarnego budynków i przynależnych im terenów (place zabaw, parkingi, ciągi piesze, zieleń).
  3. Opracowywanie dokumentacji do akceptacji dotyczącej umów zleceń związanych z absencjami.
  4. Opracowywanie zapotrzebowania do akceptacji na środki czystościowe, narzędzia pracy i środków BHP dla gospodarzy domów.
  5. Realizacja zamówień uzgodnionych merytorycznie w trybie „z wolnej ręki” zgodnie z obowiązującym w WSM Regulaminem.
  6. Wydawanie środków czystościowych, narządzi pracy i środków BHP dla gospodarzy domów.
  7. Udział w sprawach związanych z wyodrębnianiem lokali.
  8. Przygotowywanie do akceptacji odpowiedzi do mieszkańców i instytucji dotyczących spraw eksploatacyjno-porządkowych.
  9. Prowadzenie teczek lokali mieszkalnych.
  10. Współpraca z pionem technicznym w zakresie przyjmowania informacji o awariach oraz reklamacjach wpływających od mieszkańców, gospodarzy lub instytucji.
  11. Przygotowywanie do akceptacji przełożonego ogłoszeń wywieszanych na tablicach informacyjnych w budynkach dotyczących bieżącej działalności Administracji Osiedla.
  12. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej do akceptacji przez przełożonego dotyczącej spraw eksploatacyjno-porządkowych.
  13. Udział w pracach komisji przetargowej.
  14. Udział w komisjach odbioru robót.
  15. Udział w posiedzeniach Rady Osiedla.
  16. Uczestnictwo w okresowych przeglądach rocznych i pięcioletnich stanu technicznego obiektów i budowli będących w zasobach Osiedla.
  17. Przygotowywanie do akceptacji przełożonego zaświadczeń dla mieszkańców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  18. Wykonywanie innych poleceń wydanych przez Pracodawcę zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
  Wymagania:
  • Wykształcenie minimum średnie.
  • Umiejętność obsługi komputera.
  • Doświadczenie zawodowe na stanowisku administratora minimum 2 lata.
  • Znajomość funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowych.
  • Mile widziane uprawnienia Zarządcy Nieruchomości.
  • Umiejętność redagowania pism, bieżąca obsługa mieszkańców.
  • Zdolności organizacyjne oraz umiejętność zarządzania zespołem pracowników.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
  • Stałe wynagrodzenie + system premiowy (uznaniowy).
  • Świadczenia socjalne.

  Oferta kandydata powinna zawierać:

  • CV wraz z listem motywacyjnym.
  • Kserokopie dyplomów, świadectw posiadanych kwalifikacji.

  Zgłoszenia kandydatów:

  1. Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 28.05.2019 r. do godziny 14:00 pocztą (decyduje data wpływu do kancelarii WSM) lub osobiście w kancelarii WSM pok. Nr 7 parter w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Zarząd WSM ul. Elbląska 14,  01-737 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Administratora” -  NIE  OTWIERAĆ KOPERTY ”.
  2. Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
  3. Zarząd zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną (II etap) wybranych kandydatów spośród osób spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniu.
  4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
  5. WSM nie odsyła złożonych ofert.
  6. Zarząd WSM zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

  Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 677 ze zm.)".

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie (01-737), ul.  Elbląska 14, zwana dalej WSM. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydat do pracy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie WSM danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych kandydatom do pracy przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach rekrutacji lub przekazywania ich innemu administratorowi danych. WSM nie odsyła zgłoszonych aplikacji. W przypadku ich nieodebrania przez 14 dni, aplikacje zostaną zniszczone.