Oferta pracy

Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych jest Dudkowiak Kopeć Putyra sp.j. Oddział w Poznaniu (adres ul. Zamkowa 7/11, 61-768 Poznań, kontakt: [email protected]). Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opisane w ogłoszeniu (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i c RODO oraz ustawy Kodeks pracy wobec kandydatów do pracy/na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO wobec kandydatów na współpracowników B2B), w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a w przypadku wyrażenia stosownej zgody – również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do zakończenia procesu rekrutacji. Dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, będą przetwarzane przez okres 1 roku lub do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Administrator udostępnia dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi kadrowo - księgowe i IT oraz podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Kandydatom przysługuje prawo do do­stę­pu do swo­ich da­nych oraz otrzy­ma­nia ich ko­pii, spro­sto­wa­nia danych, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych, usu­nię­cia da­nych, cof­nię­cia udzielonej zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych, prze­no­sze­nia da­nych, zgło­sze­nia sprze­ci­wu wo­bec prze­twa­rza­nia da­nych oraz do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach wskazanych w art. 15-21 RODO. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych, nie podlegają profilowaniu. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji - w przypadku kandydatów na pracowników wymóg podania danych wynika z przepisów prawa, a w przypadku kandydatów na współpracowników B2B jest wymogiem administratora. Podanie pozostałych danych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody kandydata i nie wpływa na udział rekrutacji. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

DUDKOWIAK KOPEĆ PUTYRA SPÓŁKA JAWNA

Adwokat, Radca prawny

DUDKOWIAK KOPEĆ PUTYRA SPÓŁKA JAWNAO firmie

 • Poznań, wielkopolskie

 • Ważna jeszcze 21 dni
  do: 14 paź 2020
 • Specjalista (Mid / Regular)

DUDKOWIAK KOPEĆ PUTYRA SPÓŁKA JAWNA

Zapraszamy do składania podań o pracę na stanowisku:

Adwokat, Radca prawny

Miejsce pracy: Poznań

Zapraszamy do składania podań o pracę / o świadczeniu usług:

 • Praktyka: Employment
 • Miejsce pracy:  biuro Poznań

Wymagania:

 • tytuł zawodowy adwokata / radcy prawnego
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom zaawansowany)
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) za pomocą przycisku do aplikowania.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

W powyższych dokumentach należy zawrzeć dane osobowe w zakresie wymaganym przez przepisy prawa pracy. Jeżeli chcą Państwo przekazać w nich dodatkowe dane, Dudkowiak Kopeć Putyra sp.j. Oddział w Poznaniu będzie je przetwarzał na podstawie Państwa zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów rekrutacyjnych na wskazany adres mailowy.
 
W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dudkowiak Kopeć Putyra sp. j. Oddział w Poznaniu, w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych”.
 
Wyrażenie powyższych zgód jest całkowicie dobrowolnie i nie wpływa na proces rekrutacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Więcej informacji o Kancelarii na stronie - www.dudkowiak.com


Zapraszamy do składania podań o pracę na stanowisku:

Adwokat, Radca prawny

Zapraszamy do składania podań o pracę / o świadczeniu usług:

 • Praktyka: Employment
 • Miejsce pracy:  biuro Poznań

Wymagania:

 • tytuł zawodowy adwokata / radcy prawnego
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom zaawansowany)
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) za pomocą przycisku do aplikowania.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
W powyższych dokumentach należy zawrzeć dane osobowe w zakresie wymaganym przez przepisy prawa pracy. Jeżeli chcą Państwo przekazać w nich dodatkowe dane, Dudkowiak Kopeć Putyra sp.j. Oddział w Poznaniu będzie je przetwarzał na podstawie Państwa zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów rekrutacyjnych na wskazany adres mailowy.
 
W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dudkowiak Kopeć Putyra sp. j. Oddział w Poznaniu, w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych”.
 
Wyrażenie powyższych zgód jest całkowicie dobrowolnie i nie wpływa na proces rekrutacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Więcej informacji o Kancelarii na stronie - www.dudkowiak.com

Ogłoszenie archiwalne