Oferta pracy

Gerlach sp. z o.o. („Gerlach”) żąda podania jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, a w przypadku gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – także dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). W szczególności Gerlach nie żąda przesyłania zdjęcia.

Podanie przez Ciebie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez Gerlach oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie tych danych. Przesłanie przez Ciebie zdjęcia, oznacza wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych nim objętych.

 1. Administrator danych – kto nim jest i jak możesz się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Gerlach Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie (62-070), ul. Batorowska 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000112406 („Gerlach”).

Możesz skontaktować się z nami drogą pisemną lub poprzez następujący e-mail: [email protected]

 1. Inspektor Ochrony Danych – jak się z nim skontaktować?

W Gerlach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych („IOD”). Jest to osoba, z którą możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez następujący e-mail: [email protected]

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Gerlach będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych w następujących celach:

a)      w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679, dalej „RODO”), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a – w przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO);

b)      w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile udzieliłaś/eś zgodę na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c)      w uzasadnionych przypadkach – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)      Twój adres e-mail może zostać wykorzystany w celu przesłania zaproszenia do wypełnienia ankiety związanej z badaniem satysfakcji kandydata dotyczącym jakości procesu rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym zakresie będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przeprowadzeniu takiej ankiety (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania – aby skorzystać z tego prawa skontaktuj się z naszym IOD (dane kontaktowe powyżej).

 1. Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom, tj. w szczególności: DHL Parcel Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, eRecruitment Solutions sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa oraz Sonru Ltd, Chelsea House, Distillery Road, Wexford, Ireland. W przypadku przeprowadzania procesu rekrutacji przy wsparciu eRecruitment Solutions Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym za pośrednictwem Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, a także RTCLab sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, która przekazują dane poza EOG korzystając z mechanizmu standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję EU decyzją 2010/87/UE – informacje o odpowiednich zabezpieczeniach dostępne są u IOD ([email protected]) lub adresem korespondencyjnym Spółki.

 1. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i przez okres 1 miesiąca od dnia podpisania umowy z wybranym kandydatem dla celów komunikacji wyników rekrutacji pozostałym kandydatom i ewentualnej dalszej korespondencji w tej sprawie. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu jej cofnięcia. W przypadku, gdy wyraziłaś/eś zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane dla tych celów nie dłużej niż przez 12 miesięcy od momentu otrzymania danych przez Gerlach lub przesłania przez kandydata zgłoszenia rekrutacyjnego. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy z wybranym kandydatem a także przez cały okres wyjaśnienia zgłoszonych roszczeń – dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 1. Jakie prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych Ci przysługują?

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Przysługują Ci także następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

-         prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy Gerlach przetwarza twoje dane osobowe oraz o zakresie Twoich danych osobowych posiadanych przez Gerlach, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych;

-         prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

-         prawo żądania usunięcia danych osobowych, które Ciebie dotyczą;

-         prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

-         prawo do żądania przeniesienia Twoich danych, w tym prawo do otrzymania od Gerlach w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Ciebie dotyczących, które dostarczyłaś/-eś Gerlach, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Gerlach oraz prawo do żądania, by dane osobowe dotyczące Ciebie zostały przesłane przez Gerlach bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Aby skorzystać z tych praw skontaktuj się z naszym IOD (dane kontaktowe powyżej).

Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres [email protected]

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Gerlach ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy. Niepodanie danych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Twojej kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym lub dla celów przyszłych rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 1. Czy będziesz podlegał zautomatyzowanemu przetwarzaniu?
Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało.
Gerlach

Agent Celny

GerlachO firmie

 • Łódź, łódzkie

 • Ważna jeszcze 24 dni
  do: 15 paź 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
top
Agent Celny
Miejsce pracy: Łódź

TWOJE ZADANIA:

 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonywania zgłoszeń celnych,
 • zgłaszanie przesyłek do odpraw celnych oraz ścisła współpraca z Urzędem Celnym,
 • obsługa celna Klientów - dokonywanie zgłoszeń celnych,
 • weryfikacja dokumentów wymaganych przy dokonywaniu zgłoszeń celnych,
 • monitoring procesów w oparciu o system komputerowy.

NASZE OCZEKIWANIA:

 • aktualny wpis na listę Agentów Celnych (obligatoryjnie),
 • znajomość prawa celnego,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku agenta celnego,
 • doświadczenie w dokonywaniu zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej (import/eksport),
 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość MS Office,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność komunikacji i budowania relacji,
 • umiejętność pracy w warunkach stresowych.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
aplikuj
Agent Celny

TWOJE ZADANIA:

 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonywania zgłoszeń celnych,
 • zgłaszanie przesyłek do odpraw celnych oraz ścisła współpraca z Urzędem Celnym,
 • obsługa celna Klientów - dokonywanie zgłoszeń celnych,
 • weryfikacja dokumentów wymaganych przy dokonywaniu zgłoszeń celnych,
 • monitoring procesów w oparciu o system komputerowy.

NASZE OCZEKIWANIA:

 • aktualny wpis na listę Agentów Celnych (obligatoryjnie),
 • znajomość prawa celnego,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku agenta celnego,
 • doświadczenie w dokonywaniu zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej (import/eksport),
 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość MS Office,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność komunikacji i budowania relacji,
 • umiejętność pracy w warunkach stresowych.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne