Oferta pracy

Analityk AML/KYC

Deutsche Bank Polska S.A.O firmie

Deutsche Bank Polska S.A.

Focus

Warszawa

Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank, jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Bank doradza polskim i zagranicznym korporacjom i instytucjom finansowym w zakresie profesjonalnych rozwiązań finansowych odpowiadających najwyższym, światowym standardom. Przynależność do globalnej Grupy Deutsche Bank, szerokie doświadczenie, siła finansowa oraz innowacyjne rozwiązania stanowią o unikalności produktów i usług oferowanych przez Deutsche Bank Polska. Bank specjalizuje się w zarządzaniu powierzonymi aktywami, przepływami finansowymi holdingów i realizuje złożone procesy rozliczeń w wymiarze lokalnym oraz  na poziomie międzynarodowym. Wysoka jakość oraz szeroka i elastyczna oferta produktów „szytych na miarę” pozwala skutecznie wspierać potrzeby najbardziej wymagających Klientów. Deutsche Bank stawia na najwyższy standard bezpośredniej obsługi w obszarze bankowości korporacyjnej.
 
Bank obsługuje również Posiadaczy walutowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, zaciągniętych przed połączeniem wydzielonej części detalicznej Deutsche Bank Polska z Santander Bank Polska, które nastąpiło w listopadzie 2018 roku.

Analityk AML/KYC

Pracując na stanowisku Analityka AML/KYC do Twoich obowiązków należeć będzie Identyfikacja, analiza i weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł, w tym informacji w języku angielskim; ocena spójności i kompletności danych, ocena ryzyka klientów zgodnie z wymaganymi standardami jakości KYC oraz pod kątem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; sporządzanie profili klientów korporacyjnych na potrzeby adopcji nowego klienta oraz jego przeglądu; wprowadzanie danych klientów do wewnętrznych systemów Banku.

Od Kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

 • dobrej znajomości języka angielskiego (B2+)
 • umiejętności analitycznego myślenia oraz spostrzegawczości
 • dokładności i sumienności
 • dobrej organizacji oraz wysokiej jakości pracy, priorytetyzacji zadań
 • umiejętności pracy w zespole oraz komunikacji w międzynarodowym środowisku

W zamian proponujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony do 30 czerwca 2021 r.
 • pracę w jednej z największych instytucji finansowych na świecie
 • przyjazną atmosferę pracy
 • pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta sportowa)

Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w przesłanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych oraz przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-609), Al. Armii Ludowej 26, (dalej: Bank). Kontakt do inspektora ochrony danych: Deutsche Bank Polska S.A., Inspektor Ochrony Danych, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa , e-mail: [email protected]

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Banku do zakończenia procesu rekrutacji;
 • realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku przekazania przez Pana/Panią z własnej inicjatywy danych osobowych wykraczających poza katalog przewidziany w art. 221 Kodeksu pracy (który to katalog zawiera: imię (imiona) i nazwisko, , data urodzenia,, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), co stanowi wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania przez Pana/Panią zgody;
 • obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Banku, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń;

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji dane osobowe są przetwarzane również w celu:

 • udziału w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Bank, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres dwóch lat od chwili wyrażenia zgody, jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody.

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące Bankowi usługi [np. informatyczne, archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów], Deutsche Bank AG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec (Taunusanlage 12, D-60262 Frankfurt nad Menem), a także osoby upoważnione przez Bank lub podmioty, z którymi Bank zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych o których mowa w art. 221 Kodeksu pracy (tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) może być odmowa przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych, dobrowolnych danych wykraczających poza ww. art. 221 Kodeksu pracy lub cofnięcie zgody na przetwarzanie takich danych nie wpłynie na Pana/Pani udział w procesie rekrutacji, a konsekwencją cofnięcia zgody będzie obowiązek Banku do zaprzestania przetwarzania tych danych i nieuwzględnienia ich w procesie rekrutacyjnym.

Ma Pan/Pani prawo do:

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
 • żądania od Banku:wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Mimo wniesienia sprzeciwu Bank będzie jednak mógł nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • dostępu do swoich danych osobowych (w tym także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe, oraz do uzyskania przewidzianych w RODO informacji dotyczących tego przetwarzania, a nadto prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym jednej kopii bezpłatnej;,
  • sprostowania (w tym prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - z uwzględnieniem celów przetwarzania);
  • usunięcia (w przypadkach wskazanych w RODO, a w szczególności, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Uprawnienie to przysługuje Pani/Panu) o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO);
  • ograniczenia ich przetwarzania (w przypadkach wskazanych w RODO i o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO;
  • przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy są one przez Bank przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w systemach informatycznych), a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgoda;

 Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy