Ta oferta pracy jest nieaktualna od Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Analityk bezpieczeństwa obszaru zakupów - Specjalista

 • Radom, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2019-02-22

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A. jest jednym z największych koncernów obronnych w Europie. Grupa Kapitałowa PGZ skupia ponad 60 spółek (z branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore i nowych technologii) z rocznymi obrotami rzędu ok. 5 mld zł oraz przeszło 17,5 tysiącami pracowników.

  Analityk bezpieczeństwa obszaru zakupów (Specjalista)
  Miejsce pracy: Radom

  Zadania:

  • przygotowywanie analiz, raportów i zestawień dotyczących realizowanych i planowanych zakupów w celu identyfikacji obszarów zakupowych o zwiększonym ryzyku nadużyć i korupcji,
  • analiza planów zakupów pod kątem oceny trafności i rzetelności dokonywanych szacunków planowanych wartości poszczególnych pozycji zakupowych,
  • analiza dostawców dostarczających największą ilość towarów i usług pod kątem ustalenia uzyskiwanych marż oraz procentu jakie stanowią wpływy ze współpracy ze Spółkami Grupy Kapitałowej w całkowitej działalności dostawcy,
  • okresowa weryfikacja bazy dostawców,
  • bieżąca współpraca ze Spółkami Grupy Kapitałowej w celu pozyskiwania niezbędnych danych do przeprowadzenia analiz.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, informatyka
  • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie analiz – mile widziana znajomość analiz procesów zakupowych,
  • biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności tabele przestawne i wykorzystywanie funkcji,
  • wysokie zdolności analityczne,
  • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych, lub złożenie oświadczenia o zobowiązaniu się do poddania procedurze weryfikacyjnej w przypadku zatrudnienia

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • ciekawą, samodzielną i odpowiedzialną pracę,
  • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • przyjazną atmosferę pracy.
  bottom
  aplikuj
  Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV.
   
  Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy w PGZ S.A. zgodnie z zamieszczonym poniżej wzorem. Informujemy, że oferty niezawierające zgody w przedstawionej formule nie będą rozpatrywane.
   
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

   
  Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą  w Radomiu (26-609) przy ul. Jacka Malczewskiego 24, zwaną dalej „PGZ S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko Analityka bezpieczeństwa obszaru zakupów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE, zwane dalej „RODO”. Ponadto oświadczam, że poinformowano mnie o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie RODO, że posiadam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wskazanych powyżej należy zgłosić bezpośrednio do PGZ S.A. wysyłając żądanie na adres e-mail: [email protected] .
   
  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PGZ S.A.
   
  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L
  Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą
   w Radomiu (26-609) przy ul. Jacka Malczewskiego 24, zwana dalej „PGZ S.A.” lub „Administratorem”.
  2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: [email protected]; nr tel.: +48 734 178 829.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w PGZ S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
  4. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
  6. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
  7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  a)       podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:
  1. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
  2. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  3. podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;
  b)       inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
  1. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  2. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  c)       organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
  1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  2. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału
   w procesach rekrutacyjnych.
   
  Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Inspektor Ochrony Danych pod numerem
  tel.: +48 734 178 829 oraz adresem e-mail: [email protected]
   
  Oferty nie zawierające zgody w przedstawionej powyżej formule nie będą rozpatrywane.
   
  Jeżeli chce Pan/Pani, aby dane osobowe zawarte w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym były przetwarzane na cele przyszłych rekrutacji w PGZ S.A., może Pani/Pan wyrazić poniższą zgodę, którą prosimy dodatkowo zamieścić w ofercie:
   
  Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L  Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Grupą Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu (26-609) przy ul. Jacka Malczewskiego 24, zwaną dalej „PGZ S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w PGZ S.A.
  bottom