Oferta pracy

Załącznik nr 1
 
Poznań, dnia ……………………………

 

 

………………………………………
    (imię i nazwisko)
 
………………………………………
  (adres zamieszkania)
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji

 

                Ja, niżej podpisany/a ……………………………………… niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko …………………………………….…………………….. przez FORMEDIS MMC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu (61-441) przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000426734, posiadającej NIP: 7831690152.
 
Oświadczam, że podaję swoje dane osobowe dobrowolnie, i że są one zgodne z prawdą.
 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
 
……………………………………….
(data i podpis osoby wyrażającej zgodę)
 
 
 
                Ja, niżej podpisany/a, niniejszym wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach rekrutacyjnych do dnia …………………. dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez FORMEDIS MMC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu (61-441) przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000426734, posiadającej NIP: 7831690152.

 

……………………………………….
     (data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

 

Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

                Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 – zwanym dalej Rozporządzeniem, informujemy że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FORMEDIS MMC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu (61-441) przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000426734, posiadająca NIP: 7831690152, zwana dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem: FORMEDIS MMC Sp. z o. o. Sp. k., ul. 28 czerwca 1956 roku nr 406, 61-441 Poznań, tel. +48 (61) 673 53 59, e-mail: [email protected]
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). W zależności od wyrażonej przez Panią/Pana zgody, dane te mogą być przetwarzane zarówno w celu obecnej, jak i przyszłych rekrutacji. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani/Pana osoby w procesie rekrutacji.
 3. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne, stosowanie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Okres przechowywania danych osobowych na potrzeby rekrutacji ograniczony jest możliwością dochodzenia przez kandydata do pracy roszczeń z tytułu zakazu dyskryminacji.
 7. Ma Pani/Pan żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia swoich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Analityk Danych - staż

Formedis Sp. z o.o. Sp. k.O firmie

Formedis Sp. z o.o. Sp. k.

28 Czerwca 1956 r. 406

Poznań

Grafika Grafika

Poszukujemy osób zainteresowanych
stażem na stanowisku:

Analityk Danych - staż
Miejsce pracy: Poznań

TERMIN ROZPOCZĘCIA: październik 2020

WYMIAR: pełny wymiar

PROFIL OFERTY:

Ofertę stażu kierujemy do studentów ostatnich lat (IV-V rok) uczelni wyższych o profilu ekonomicznym na kierunkach z zakresu analizy finansowej/danych, finansów i rachunkowości, audytu, kontrolingu finansowego, ekonometrii lub pokrewnych.

ZADANIA:

 • realizacja prac analitycznych w zakresie analityki obszaru finansowo – ekonomicznego, kadrowego i operacyjnego działalności podmiotów leczniczych (głównie szpitale publiczne) w arkuszach kalkulacyjnych excel,
 • realizacja prac audytorskich podmiotów leczniczych w ww. zakresie – pozyskiwanie dokumentów i danych do przedmiotowej analizy obszarowej i ich weryfikacja.

OCZEKIWANIA:

 • znajomość pojęć z obszaru finansowo – księgowego (rachunkowość finansowa i zarządcza), z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi oraz z obszaru statystyki,
 • zdolność pozyskiwania, weryfikacji i przetwarzania danych i informacji,
 • zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wartościowych wniosków,
 • doskonała znajomość środowiska MS Office, w tym w szczególności programu excel,
 • samodzielność i doskonała organizacja pracy,
 • terminowość wykonywania powierzonych obowiązków.

MILE WIDZIANE:

 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce,
 • wiedza w zakresu specyfiki działalności podmiotów leczniczych.

OFERUJEMY:

 • dwumiesięczny (październik-listopad) staż w oparciu o umowę zlecenie,
 • udział w projektach realizowanych dla podmiotów medycznych z sektora publicznego,
 • poszerzenie wiedzy branżowej z zakresu ochrony zdrowia,
 • współpracę ze specjalistami i praktykami rynku ochrony zdrowia, posiadającymi doświadczenie w zarządzaniu podmiotami medycznymi,
 • uczestnictwo w wykonywanych audytach oraz opracowywanych planach naprawczych i strategiach dalszego funkcjonowania ochrony zdrowia.
W JAKI SPOSÓB APLIKOWAĆ?
Osoby zainteresowane przedstawioną ofertą pracy prosimy o wysłanie swojego CV klikając w przycisk aplikowania z dopiskiem: staż – analityk danych do 23 września 2020 r.
 
Prosimy o dołączenie do aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji zgodnie ze wzorem znajdującym się w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

O FORMEDIS:

FORMEDIS Medical Management & Consulting to firma świadcząca usługi doradcze dla rynku ochrony zdrowia. Specjalizujemy się w realizacji audytów i programów naprawczych dla szpitali publicznych, strategicznym doradztwie biznesowym dla placówek prywatnych oraz pełnieniu roli doradców transakcyjnych w procesach fuzji/przejęć realizowanych w branży medycznej i pochodnych. Obecnie FORMEDIS to jeden z liderów doradztwa medycznego w kraju. Jesteśmy firmą rodzinną, zlokalizowaną w Poznaniu, która jest obecna na rynku konsultingu medycznego od 8 lat. Wśród naszych klientów są zarówno małe podmioty lecznicze, jak również szpitale powiatowe i marszałkowskie oraz ich właściciele (samorządy), a także pozostali interesariusze rynku medycznego.

Współpracowaliśmy m.in. z Ministerstwem Zdrowia, PGE Polską Grupą Energetyczną, EMC Instytutem Medycznym, PZU Zdrowie, Neuca, Grupa Grassavoye, Swissmed, Jai Kudo Polska, Essilor International.

Więcej informacji na www.formedis.pl

Grafika

Poszukujemy osób zainteresowanych
stażem na stanowisku:

Analityk Danych - staż

TERMIN ROZPOCZĘCIA: październik 2020

WYMIAR: pełny wymiar

PROFIL OFERTY:

Ofertę stażu kierujemy do studentów ostatnich lat (IV-V rok) uczelni wyższych o profilu ekonomicznym na kierunkach z zakresu analizy finansowej/danych, finansów i rachunkowości, audytu, kontrolingu finansowego, ekonometrii lub pokrewnych.

ZADANIA:

 • realizacja prac analitycznych w zakresie analityki obszaru finansowo – ekonomicznego, kadrowego i operacyjnego działalności podmiotów leczniczych (głównie szpitale publiczne) w arkuszach kalkulacyjnych excel,
 • realizacja prac audytorskich podmiotów leczniczych w ww. zakresie – pozyskiwanie dokumentów i danych do przedmiotowej analizy obszarowej i ich weryfikacja.

OCZEKIWANIA:

 • znajomość pojęć z obszaru finansowo – księgowego (rachunkowość finansowa i zarządcza), z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi oraz z obszaru statystyki,
 • zdolność pozyskiwania, weryfikacji i przetwarzania danych i informacji,
 • zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wartościowych wniosków,
 • doskonała znajomość środowiska MS Office, w tym w szczególności programu excel,
 • samodzielność i doskonała organizacja pracy,
 • terminowość wykonywania powierzonych obowiązków.

MILE WIDZIANE:

 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce,
 • wiedza w zakresu specyfiki działalności podmiotów leczniczych.

OFERUJEMY:

 • dwumiesięczny (październik-listopad) staż w oparciu o umowę zlecenie,
 • udział w projektach realizowanych dla podmiotów medycznych z sektora publicznego,
 • poszerzenie wiedzy branżowej z zakresu ochrony zdrowia,
 • współpracę ze specjalistami i praktykami rynku ochrony zdrowia, posiadającymi doświadczenie w zarządzaniu podmiotami medycznymi,
 • uczestnictwo w wykonywanych audytach oraz opracowywanych planach naprawczych i strategiach dalszego funkcjonowania ochrony zdrowia.
W JAKI SPOSÓB APLIKOWAĆ?
Osoby zainteresowane przedstawioną ofertą pracy prosimy o wysłanie swojego CV klikając w przycisk aplikowania z dopiskiem: staż – analityk danych do 23 września 2020 r.
 
Prosimy o dołączenie do aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji zgodnie ze wzorem znajdującym się w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

O FORMEDIS:

FORMEDIS Medical Management & Consulting to firma świadcząca usługi doradcze dla rynku ochrony zdrowia. Specjalizujemy się w realizacji audytów i programów naprawczych dla szpitali publicznych, strategicznym doradztwie biznesowym dla placówek prywatnych oraz pełnieniu roli doradców transakcyjnych w procesach fuzji/przejęć realizowanych w branży medycznej i pochodnych. Obecnie FORMEDIS to jeden z liderów doradztwa medycznego w kraju. Jesteśmy firmą rodzinną, zlokalizowaną w Poznaniu, która jest obecna na rynku konsultingu medycznego od 8 lat. Wśród naszych klientów są zarówno małe podmioty lecznicze, jak również szpitale powiatowe i marszałkowskie oraz ich właściciele (samorządy), a także pozostali interesariusze rynku medycznego.

Współpracowaliśmy m.in. z Ministerstwem Zdrowia, PGE Polską Grupą Energetyczną, EMC Instytutem Medycznym, PZU Zdrowie, Neuca, Grupa Grassavoye, Swissmed, Jai Kudo Polska, Essilor International.

Więcej informacji na www.formedis.pl

Ogłoszenie archiwalne