Oferta pracy

Ogłoszenie o naborze nr 72/CEN KOWR/05/2021

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE. L. 119 z 04.05.2016 r. str. 1 oraz D. Urz. L 127 z 23.05.2018 r. str. 2), wszystkie osoby składające dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze, uprzejmie informujemy, że:

1)     Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

2)     Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1.

3)     Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z aktualnie prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym.

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w zakresie zgodnym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 r. poz. 1320), oraz ustawą z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2020 r. poz.481).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z ww. przepisów prawa administrator przetwarzać będzie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą z zachowaniem przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 RODO tj.:

a) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do Pani/Pana udziału aktualnie prowadzonym postepowaniu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

4)     Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla, którego zostały pozyskane i/lub przez okresy wynikające z przepisów prawa i okresy przewidziane w wewnętrznych uregulowaniach KOWR, tzn.:

a) dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru w zakresie zgodnym z przepisami prawa przechowywane będą w aktach osobowych pracownika;

b) dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zgromadzone w procesie naboru są przechowywane w KOWR/OT KOWR prowadzącym nabór, przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci mogą odebrać osobiście swoje dokumenty aplikacyjne. Złożone dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane kandydatom;

c) po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zgromadzone w procesie naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji wytworzonej w KOWR w związku z przeprowadzeniem naboru (tj. min.: formularz kwalifikacyjny, arkusz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, protokół z naboru) oraz dane zawarte w ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR przetwarzane będą przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji prowadzonych rejestrów i ewidencji.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie przetwarzane będą przez Administratora przez wyżej wymienione okresy przetwarzania lub do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

5)     Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.

Zgodnie z art. 7 ustawy z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 481) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

6)     Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b) prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7)     Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, oraz ustawy z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie szerszym niż określony w ww. przepisach prawa ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na przebieg rekrutacji.

8)     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

Wzór oświadczenia dotyczący ochrony danych osobowych dostępny na stronie internetowej pod adresem https://bip.kowr.gov.pl/praca/wskazowki-dla-kandydatow 

CV, list motywacyjny, oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, oświadczenia dodatkowo aktualną datą. 

Dokumenty aplikacyjne niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne nie będą wykorzystywane w innych procesach rekrutacyjnych realizowanych w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. KOWR nie prowadzi bazy danych kandydatów zainteresowanych pracą.

Analityk ds. Programowania w Wydziale Zarządzania Projektami, Analiz i Rozwoju Oprogramowania w Biurze Teleinformatyki

Krajowy Ośrodek Wsparcia RolnictwaO firmie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Karolkowa 30

Warszawa

Stanowisko pracy na które ogłasza się nabór:
Analityk ds. Programowania w Wydziale Zarządzania Projektami, Analiz i Rozwoju Oprogramowania w Biurze Teleinformatyki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze nr 72/CEN KOWR/05/2021

Jednostka ogłaszająca nabór:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie. Praca w budynku firmy. Budynek firmy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymiar etatu: 

w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • zbieranie i analiza wymagań biznesowych oraz opracowywanie rekomendacji wykonalności,
 • analizowanie systemów rozwijanych in-house lub zamawianych u dostawców zewnętrznych w szczególności pod kątem ich rozwoju oraz integracji z innymi systemami,
 • prowadzenie testów wewnętrznych oraz pomoc w testach akceptacyjnych w ramach budowy nowych funkcjonalności oraz nowo wdrażanych systemach informatycznych,
 • tworzenie dokumentacji oraz instrukcji użytkownika dla posiadanych i budowanych systemów informatycznych,
 • ścisła współpraca z biurami merytorycznymi oraz zespołem IT, a także z wykonawcami zewnętrznymi świadczącymi usługi asysty technicznej i rozwoju systemów IT,
 • interpretacja materiałów merytorycznych dotycząca zmian w użytkowanych w KOWR systemach informatycznych, jak i nowych, których budowa wynika z potrzeb Biur/Departamentów merytorycznych KOWR,
 • prowadzenie szkoleń dla użytkowników systemów,
 • nadzór nad poprawną realizacją umów z wykonawcami zewnętrznymi pod względem formalnym i merytorycznym,
 • nadzór nad realizacją prac wykonawców zewnętrznych, prowadzenie dokumentacji projektowej, zarządzanie ryzykiem w projektach IT,
 • pozyskiwanie danych z baz danych systemów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

1) niezbędne:

 • wykształcenie wyższe informatyczne/matematyczne/ekonomiczne,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku analityka biznesowo- systemowego lub systemowego,
 • umiejętność pozyskiwania i dokumentowania wymagań biznesowych i funkcjonalnych,
 • doświadczenie w pracy z projektami integracyjnymi,
 • doświadczenie związane z wdrażaniem procesów finansowo-księgowych,
 • znajomość notacji BPMN,
 • bardzo dobra znajomość Microsoft Office,
 • znajomość narzędzi niezbędnych w pracy analityka,
 • podstawowa znajomość SQL i zagadnień związanych z bazami danych,
 • podstawowa znajomość środowiska serwerów aplikacji,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • duża samodzielność w działaniu i umiejętność priorytetyzacji zadań,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność w pracy z przedstawicielami zespołów merytorycznych,
 • nastawienie na rezultat i osiąganie celów;

2) dodatkowe:

 • posiadanie znajomości metodyk zarządzania potwierdzonej certyfikatami: Agile, SCRUM lub Prince2,
 • znajomość notacji UML, Enterprise Architect,
 • znajomość szyn danych (ESB) wykorzystywanych do integracji systemów IT,
 • znajomość zagadnień związanych z inżynierią oprogramowania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

1) cv i list motywacyjny,

2) kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz kopie dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku analityka biznesowo-systemowego lub systemowego,

3) oświadczenie dotyczące zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa

Kancelaria - pokój nr 101 lub pocztą na adres jak wyżej.

Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór – ogłoszenie nr 72/CEN KOWR/05/2021”.

do dnia: 21 czerwca 2021 r.

W przypadku przesłania pocztą – decyduje data wpływu do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Uwaga! 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie bez podania przyczyn.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, wraz z terminem i miejscem rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w biurze Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, do dnia 24 czerwca 2021 r.

Stanowisko pracy na które ogłasza się nabór:
Analityk ds. Programowania w Wydziale Zarządzania Projektami, Analiz i Rozwoju Oprogramowania w Biurze TeleinformatykiNumer ref.: Ogłoszenie o naborze nr 72/CEN KOWR/05/2021

Jednostka ogłaszająca nabór:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie. Praca w budynku firmy. Budynek firmy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymiar etatu: 

w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • zbieranie i analiza wymagań biznesowych oraz opracowywanie rekomendacji wykonalności,
 • analizowanie systemów rozwijanych in-house lub zamawianych u dostawców zewnętrznych w szczególności pod kątem ich rozwoju oraz integracji z innymi systemami,
 • prowadzenie testów wewnętrznych oraz pomoc w testach akceptacyjnych w ramach budowy nowych funkcjonalności oraz nowo wdrażanych systemach informatycznych,
 • tworzenie dokumentacji oraz instrukcji użytkownika dla posiadanych i budowanych systemów informatycznych,
 • ścisła współpraca z biurami merytorycznymi oraz zespołem IT, a także z wykonawcami zewnętrznymi świadczącymi usługi asysty technicznej i rozwoju systemów IT,
 • interpretacja materiałów merytorycznych dotycząca zmian w użytkowanych w KOWR systemach informatycznych, jak i nowych, których budowa wynika z potrzeb Biur/Departamentów merytorycznych KOWR,
 • prowadzenie szkoleń dla użytkowników systemów,
 • nadzór nad poprawną realizacją umów z wykonawcami zewnętrznymi pod względem formalnym i merytorycznym,
 • nadzór nad realizacją prac wykonawców zewnętrznych, prowadzenie dokumentacji projektowej, zarządzanie ryzykiem w projektach IT,
 • pozyskiwanie danych z baz danych systemów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

1) niezbędne:

 • wykształcenie wyższe informatyczne/matematyczne/ekonomiczne,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku analityka biznesowo- systemowego lub systemowego,
 • umiejętność pozyskiwania i dokumentowania wymagań biznesowych i funkcjonalnych,
 • doświadczenie w pracy z projektami integracyjnymi,
 • doświadczenie związane z wdrażaniem procesów finansowo-księgowych,
 • znajomość notacji BPMN,
 • bardzo dobra znajomość Microsoft Office,
 • znajomość narzędzi niezbędnych w pracy analityka,
 • podstawowa znajomość SQL i zagadnień związanych z bazami danych,
 • podstawowa znajomość środowiska serwerów aplikacji,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • duża samodzielność w działaniu i umiejętność priorytetyzacji zadań,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność w pracy z przedstawicielami zespołów merytorycznych,
 • nastawienie na rezultat i osiąganie celów;

2) dodatkowe:

 • posiadanie znajomości metodyk zarządzania potwierdzonej certyfikatami: Agile, SCRUM lub Prince2,
 • znajomość notacji UML, Enterprise Architect,
 • znajomość szyn danych (ESB) wykorzystywanych do integracji systemów IT,
 • znajomość zagadnień związanych z inżynierią oprogramowania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

1) cv i list motywacyjny,

2) kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz kopie dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku analityka biznesowo-systemowego lub systemowego,

3) oświadczenie dotyczące zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa

Kancelaria - pokój nr 101 lub pocztą na adres jak wyżej.

Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór – ogłoszenie nr 72/CEN KOWR/05/2021”.

do dnia: 21 czerwca 2021 r.

W przypadku przesłania pocztą – decyduje data wpływu do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Uwaga! 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie bez podania przyczyn.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, wraz z terminem i miejscem rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w biurze Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, do dnia 24 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie archiwalne