Ta oferta pracy jest nieaktualna od 156 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Analityk Finansowy FP&A

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 14.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Firma GOVECS jest europejskim liderem na rynku producentów skuterów i pojazdów elektrycznych. Od 2009 roku projektujemy, prototypujemy, testujemy, i produkujemy pojazdy elektryczne w naszej siedzibie we Wrocławiu. Zbierając szereg nagród takich jak Elektryczny Skuter Roku czy eCartec Electric Scooter Award, wiemy, że jesteśmy na dobrej drodze. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy jakimi dzielimy się z partnerami OEM, portfolio produkowanych przez nas pojazdów oraz projektów w jakie jesteśmy angażowani dynamicznie się powiększa. W związku z tym aktywnie poszukujemy talentów mogących zasilić nasz zespół. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Analityk Finansowy FP&A

  Miejsce pracy: Wrocław

  Opis stanowiska:

  • analiza projektów inwestycyjnych pod względem ich rentowności, kompletności kosztów oraz terminowości,
  • analiza sprzedaży oraz rentowności produktów,
  • rozwój procesów służących podniesieniu efektywności środowiska kontroli sprzedaży oraz wsparcie w procesie ich optymalizacji,
  • uczestnictwo w procesie planowania/budżetowania oraz analizie odchyleń,
  • wsparcie w rozwoju systemu oraz narzędzi controllingowych w poszczególnych obszarach spółki,
  • weryfikacja poprawności danych i zapisów księgowych, nadzór nad adekwatnością i integralnością finansowych baz danych,
  • sporządzanie analiz finansowych, zadań ad hoc oraz wsparcie bieżącej organizacji pracy działu,
  • możliwość wdrażania własnych inicjatyw w obszarze finansów.

  Oczekiwania:

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  • doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze analiz finansowych i/lub kontrolingu,
  • bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office – w szczególności MS Excel,
  • doświadczenie w pracy z wykorzystaniem VBA oraz SQL będzie istotnym atutem,
  • umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków,
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • samodzielność w działaniu,
  • otwartość na nowe zadania i odpowiedzialność w ich realizacji,
  • umiejętność pracy w zespole.

  W zamian za Twoją pracę i zaangażowanie proponujemy:

  • pracę w międzynarodowym środowisku, w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
  • udział w interesujących projektach
  • szkolenia (w tym kursy językowe)
  • benefity pozapłacowe (karta Multisport,
   pakiet medyczny, ubezpieczenie grupowe)
  • wyjścia integracyjne

   

  CV w języku polskim prosimy przesyłać za pomocą przycisku APLIKUJ.

   I. Wstęp

  W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych związanych z rekrutacją na stanowiska pracy w spółce GOVECS Poland Sp. z o.o.

  Naszą intencją zawsze było i jest, aby ochronę prywatności traktować priorytetowo. W tym celu podejmujemy wszelkie konieczne organizacyjne i techniczne środki, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało nie tylko wymogom prawnym, ale także odzwierciedlało najlepsze standardy w zakresie ochrony danych osobowych.

  Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

        II.Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest GOVECS Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-610) przy ul. Granicznej 8c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324806, o kapitale zakładowym w wysokości 913350,00 zł, NIP:8942967999.

   III.Jakie są podstawy, cele i okresy przechowywania Twoich danych osobowych przez Administratora?

  1. Administrator ustala cele i środki przetwarzania danych osobowych i w tym zakresie dochodzi do administrowania przez niego Twoimi danymi osobowymi. W tabeli poniżej szczegółowo opisano cele przetwarzania.
  2. W każdym przypadku Administrator dokłada starań, aby zakres przetwarzania Twoich danych osobowych był minimalny i adekwatny do wskazanych poniżej celów przetwarzania.
  3. Zgodnie z Kodeksem pracy Administrator - jako Twój potencjalny pracodawca - ma prawo żądać od Ciebie - jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie - podania danych osobowych obejmujących Twoje:
   1. imię (imiona) i nazwisko;
   2. imiona rodziców;
   3. datę urodzenia;
   4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
   5. wykształcenie;
   6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  4. Inne dane osobowe Administrator może przetwarzać w oparciu o Twoją zgodę.
  Cel przetwarzania: Rekrutacja na stanowisko pracy wskazane w ogłoszeniu o pracę w związku z którym przekazujesz nam Twoje dane osobowe.              

  Podstawa prawna przetwarzania – w relacji do celu przetwarzania:             

  Art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz przepisy prawa pracy wskazujące na zakres danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jakich żądać może pracodawca.

  Art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku, gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody.     Do 30 dni od czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy wskazane w ogłoszeniu o pracę w związku z którym przekazujesz nam Twoje dane osobowe.

  Okresy przechowywania danych osobowych lub kryteria ich ustalania – w relacji do celu przetwarzania:

  Gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody – od momentu udzielenia zgody do chwili jej cofnięcia – nie dłużej jednak niż do 30 dni od czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy wskazane w ogłoszeniu o pracę w związku z którym przekazujesz nam Twoje dane osobowe. 

  Cel przetwarzania: Rekrutacja na inne niż wskazane w ogłoszeniu o pracę w związku z którym przekazujesz nam Twoje dane osobowe, stanowiska pracy u Administratora, co jest uzasadnionym interesem Administratora. 

  Podstawa prawna przetwarzania – w relacji do celu przetwarzania:             

  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

  Art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku, gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody.

  Okresy przechowywania danych osobowych lub kryteria ich ustalania – w relacji do celu przetwarzania:

  Gdy zgoda na przetwarzania nie jest wymagana, przetwarzanie danych osobowych w opisywanym tu celu następuje w okresie do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych i pozytywnego jego rozpatrzenia przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia przekazania nam Twoich danych osobowych.

  Gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody – od momentu udzielenia zgody do chwili jej cofnięcia – nie dłużej jednak niż do upływu 1 roku od dnia przekazania nam Twoich danych osobowych. 

  Cel przetwarzania: Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.

  Podstawa prawna przetwarzania – w relacji do celu przetwarzania:             

  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

  Okresy przechowywania danych osobowych lub kryteria ich ustalania – w relacji do celu przetwarzania:

  Do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z łączących nas stosunków prawnych oraz 60 dni od zakończenia tego okresu – w związku z możliwością zgłoszenia roszczenia w ostatniej chwili - czyli co do zasady 3 lata i 60 dni od dnia zakończenia ostatniej z rekrutacji, na potrzeby której dane osobowe danego kandydata były przetwarzane. 

  Cel przetwarzania: Bezpieczeństwo i ochrona mienia oraz osób przebywających na terenie zakładu lub placówek Administratora. 

  Podstawa prawna przetwarzania – w relacji do celu przetwarzania:             

  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes w postaci zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie zakładu lub placówek Administratora.

  Okresy przechowywania danych osobowych lub kryteria ich ustalania – w relacji do celu przetwarzania:

  Dane osobowe inne niż wizerunek utrwalony na nagraniach monitoringu przechowywane są nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia rejestracji wejścia danej osoby na teren zakładu lub placówki Administratora.

  Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny zainstalowany w zakładzie lub placówkach Administratora - do 90 dni od dnia rejestracji wizerunku przez monitoring wizyjny na terenie zakładu lub placówek Administratora. 

  1. Zasadą jest, że dane osobowe przetwarzane są w określonym celu wyłącznie przez okres przetwarzania przypisany do tego celu (jak wskazano w tabeli powyżej).
  2. Zakończenie przetwarzania danych osobowych w danym celu, nie oznacza automatycznie konieczności ich usunięcia. Przetwarzania danych ogranicza się wtedy do celów, co do których okresy przetwarzania jeszcze się nie zakończyły.
  3. Dane osobowe są całkowicie usuwane z systemów teleinformatycznych i zbiorów papierowych Administratora po upływie najdłuższego z okresów przetwarzania tych danych.
  4. Mogą zaistnieć okoliczności, których nie sposób przewidzieć na etapie planowania okresów retencji danych, a które uzasadniać będą potrzebę dłuższego przetwarzania danych w określonym celu. W szczególności mogą ujawnić się okoliczności, które będą przedmiotem badania przez organ administracji publicznej lub sąd w ramach postępowania karnego, cywilnego lub administracyjnego. Postępowania takie mogą nie zakończyć się przed upływem planowanego okresu przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku Administrator dołoży starań, aby w trakcie takiego postępowania dane osobowe przetwarzane były wyłącznie w minimalnym zakresie, adekwatnym do celów postępowania.
  5. W ramach realizacji naszych zadań i celów Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do różnych odbiorców danych osobowych.

     IV. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

  W tabeli poniżej przedstawiamy spis kategorii tych odbiorców.

  Kategorie odbiorców danych osobowych:

  • podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie procesów rekrutacji,
  • dostawcy usług teleinformatycznych w zakresie sprzętu i oprogramowania,
  • firmy ochroniarskie świadcząca dla Administratora usługi z zakresu ochrony osób i mienia
  • firmy doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowej 
  1. Administrator nie udostępnia danych osobowych do tak zwanych państw trzecich, tj. do Państw spoza Europejskiego obszaru Gospodarczego.
  2. Administrator nie udostępnia danych osobowych do organizacji międzynarodowych.
  3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które oparte jest na uzasadnionych interesach Administratora. Chodzi tu o wszystkie te cele przetwarzania wskazane w tabelach powyżej, gdzie w kolumnie podstawy przetwarzania wskazano art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane opisane wyżej celach wskazanych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W związku z powyższym prosimy Cię o uzasadnienie Twojego sprzeciwu tak, abyśmy mogli poznać Twoją szczególną sytuację i aby możliwe było nasze ustosunkowanie się do niej.
  5. Dołożymy wszelkich starań, abyś jak najszybciej otrzymał informację o podjętych przez nas działaniach w związku z Twoim sprzeciwem, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania. W szczególnych sytuacjach, gdy Twój sprzeciw będzie miał skomplikowany charakter lub gdy będzie złożony razem z innymi żądaniami, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia wskazanego wyżej terminu o kolejne dwa miesiące. Zostaniesz o tym poinformowany w ciągu miesiąca od otrzymania przez nas Twojego żądania.
  6. Wykonanie Twojego prawa do sprzeciwu jest wolne od opłat.
  7. Twój sprzeciw, możesz nam przedstawić:
  8. pisemnie na adres korespondencyjny: GOVECS Poland Sp. z o.o., ul. Graniczna 8c, 54-610 Wrocław,
  9. przesyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected],

       V.  Kiedy przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

     VI.  Jakie inne prawa Ci przysługują?

  Zgodnie z RODO, przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora.

  1. Prawo dostępu do danych osobowych

  Prawo dostępu do danych osobowych polega na tym, że jesteś uprawniony do uzyskania od Administratora:

  1. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące,
  2. a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu oraz informacji o okolicznościach przetwarzania tych danych. 
  1. Prawo do sprostowania danych osobowych

  Prawo do sprostowania danych polega na żądaniu przez osobę, której dane dotyczą:

  1. sprostowania nieprawidłowych (nieprawdziwych) danych osobowych;
  2. uzupełnienia niekompletnych (niepełnych) danych osobowych.

  Żądając sprostowania powinieneś wykazać, że dane osobowe Ciebie dotyczące są nieprawidłowe lub niekompletne.

  Brak sprostowania lub uzupełnienia danych przez Administratora, uprawnia Cię do zwrócenia się do organu nadzorczego z wnioskiem o nakazanie administratorowi danych zadośćuczynienia żądaniu. 

  1. Prawo do usunięcia danych

  Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) polega na możliwości żądania usunięcia danych osobowych przez Administratorów, jeżeli:

  1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, które nie ukończyło 16 lat. 

  Usunięcie danych powinno polegać na zniszczeniu danych osobowych (lub nośników, na jakich znajdują się dane) lub takiej modyfikacji danych osobowych, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (np. zaczernienie). 

  Prawo do bycia zapomnianym doznaje jednak wyjątków opisanych w RODO. Zgodnie z RODO prawo to nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne między innymi do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak i do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  Ograniczenie przetwarzania polega na ograniczeniu przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.

  Administrator Twoich danych osobowych jest zobowiązany do ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

  1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych lub wniesiesz sprzeciw – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych lub rozpatrzyć sprzeciw;
  2. przetwarzanie będzie niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administratorzy nie będą już potrzebować Twoich danych osobowych do ustalonych przez nich celów przetwarzania, ale Ty uznasz, że są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
  1. Prawo do przenoszenia danych

  Prawo do przenoszenia danych polega na tym, że posiadasz uprawnienie do:

  1. otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego;
  2. przesłania tych danych innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

  Prawo do przenoszenia danych znajduje zastosowanie wtedy, gdy:

  1. przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz
  2. jeżeli dane pochodzą od Ciebie,
  3. a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
  4. albo gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody. 
  1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  W każdym przypadku, gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce takim organem będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    VII. Kiedy przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

  1. W każdym przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie Twojej zgody, masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
  2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Wycofać zgodę możesz:
  • pisemnie na adres korespondencyjny: GOVECS Poland Sp. z o.o., ul. Graniczna 8c, 54-610 Wrocław,
  • przesyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]

  VIII.  Jakie są przesłanki podania przez Ciebie nam Twoich danych osobowych i konsekwencje ich niepodania?

  W ramach prowadzonej rekrutacji powinieneś udostępnić nam Twoje dane osobowe, które są konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę. Jeżeli nie przekażesz nam takich danych osobowych, nie będziemy mogli Cię zatrudnić.

      IX.  Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

  Decyzje, jakie podejmujemy wobec Twojej osoby nie opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Twoich danych osobowych.

       X. Jak możesz się z nami skontaktować w celu realizacji wszystkich Twoich praw?

  1. W celu realizacji swoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować:
  2. pisemnie na adres korespondencyjny: GOVECS Poland Sp. z o.o., ul. Graniczna 8c,   54-610 Wrocław
  3. przesyłając na adres e-mail: [email protected]
  4. Prowadzona komunikacja jest wolna od opłat. Jeżeli Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może:
  5. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
  6. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.