Analityk Finansowy

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2019-05-22
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 2019-06-21)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  WIZJĘ ZMIENIAMY W RZECZYWISTOŚĆ

  Trakcja PRKiI S.A. jedna z największych spółek giełdowych, działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w tym kolejowego, drogowego oraz energetyki w Polsce.

  Obecnie do Biura Zarządu spółki w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko:

  Analityk Finansowy
  Miejsce pracy: Warszawa

  Opis stanowiska:

  • Analiza portfela kontraktów - przygotowywanie raportów na poziomie Grupy Kapitałowej, także projekcji, symulacji.
  • Przygotowanie raportów na poziomie Grupy Kapitałowej z zakresu przychodów i kosztów, działalności kontraktowej Spółki.
  • Udział w przygotowywaniu prezentacji na potrzeby rady nadzorczej spółki oraz inwestorów.
  • Analizowanie miesięcznych odchyleń pomiędzy danymi faktycznymi a prognozowanymi w budżecie.
  • Raportowanie wewnętrzne na potrzeby zarządu oraz kadry menedżerskiej.

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe; preferowane kierunki: ekonomiczne lub matematyczne.
  • Min. 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku na podobnym zakresie odpowiedzialności.
  • Bardzo dobra znajomość MS Office w szczególności Microsoft Excel, Power Point.
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym terminologii finansowej.
  • Umiejętność analitycznego myślenia.
  • Dokładność oraz staranność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
  • Umiejętność pracy pod presją czasu.

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę.
  • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.
  • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych.
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, lidera w branży.
  • Możliwość zdobycia unikatowych doświadczeń i dalszego rozwoju zawodowego.
  • Współpracę z najlepszymi ekspertami w branży.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  bottom

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  dla kandydatów do pracy w Trakcja PRKiI S.A.

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” w celu przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego do Trakcja PRKil Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgadzasz się na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu aplikowania na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Realizując wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) ( dalej „RODO”), chcemy poinformować, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 13 RODO, jak przetwarzamy Twoje dane.

   
  1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)
  Administratorem danych osobowych jest Spółka Trakcja PRKiI S.A. (dalej „Spółka”) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084266, NIP: 525-000-24-39, REGON: 010952900.
  1. Jak się skontaktować z Administratorem?
  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się listownie z Administratorem na adres: Złota 59 / XVIII p., 00-120 WARSZAWA, za pomocą poczty elektronicznej na adres email: [email protected] lub telefonicznie pod numerem 48 22 483 30 00.
  1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne?
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacyjnych, jak wspomniano, jest Twoja dobrowolna zgoda.
  Zakres danych pozyskiwanych w tym celu danych jest określony w przepisach Kodeksu pracy. Dane dot. imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych pozyskiwane są na podstawie przepisów art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy. W przypadku, jeżeli na potrzeby rekrutacji na konkretne stanowisko niezbędne jest pozyskiwanie od kandydata danych dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jest oznaczana konieczność pozyskiwania tych danych. Dane te są też pozyskiwane zgodnie z przepisami wspomnianego art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy i na tej podstawie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Inne dane, niż wymienione wyżej są przetwarzane z inicjatywy osoby je podającej. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili wystąpić w wnioskiem o ich usunięcie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych, przed jej cofnięciem.
  Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Trakcja PRKiI S.A., musisz wyraźnie wyrazić swoją zgodę. W takiej sytuacji Spółka będzie uwzględniać Twoją aplikację w prowadzonych rekrutacjach w okresie 1 roku.
  Jeżeli nie została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będą one przetwarzane przez okres umożliwiający obronę przez roszczeniami ze strony kandydata, do 6 miesięcy.
  1. Prawa osób, których dane przetwarza Trakcja PRKiI S.A.
  Na podstawie przepisów RODO kandydatom uczestniczącym w rekrutacji przysługują określone poniżej prawa:
  a)    dostępu do swoich danych,
  b)    żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  c)     żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
  d)    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  e)    wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), fax. 22 531 03 01, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00). Złożenie do UODO skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformie biznes.gov.pl. Platforma ta wytwarza urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  1. Inspektor Ochrony Danych
  W Trakcja PRKiI S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. W przypadku realizacji wymienionych praw oraz zapytań związanych z ochroną danych osobowych, każda osoba, może zadawać pytania lub złożyć wniosek, kierując go na adres email [email protected] lub telefonicznie na nr 693 553 005.
  1. Odbiorcy danych osobowych
  Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Trakcja PRKiI S.A. Dane osobowe udostępniane są usługodawcom świadczącym usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich, jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami stosowane są przepisy art. 28 RODO.
  1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
  W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator je przekazuje wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach |Zjednoczonych), gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony.
   
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.