Oferta pracy

Analityk Systemowy

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 16 godzin temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Analityk SystemowyNumer ref.: PKA/044/0421


Jesteśmy zespołem, który rozwija oraz utrzymuje systemy wspierające procesy bankowości korporacyjnej. Tworzymy systemy na nowoczesnym stosie technologicznym - C#, .NET Core, Angular, Docker.
Odpowiadamy za pełen proces wytwórczy oprogramowania – od fazy koncepcyjnej i projektowej, przez development, deployment, aż po wsparcie eksploatacji na środowisku produkcyjnym. Pracujemy w metodykach zwinnych Scrum i Kanban przy ścisłej współpracy z właścicielem biznesowym systemów. Cały czas doskonalimy podejście do procesu wytwórczego.

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • analiza procesów biznesowych z obszaru bankowości
 • pozyskiwanie wymagań biznesowych i przygotowanie specyfikacji zmian dla systemów IT
 • przygotowywanie specyfikacji funkcjonalnych systemów IT
 • przygotowywanie i realizacja testów funkcjonalnych, integracyjnych, konwersji danych, modelu uprawnień
 • praca z narzędziami wspierającymi testy funkcjonalne
 • ścisła współpraca z właścicielem biznesowym w definiowaniu wizji rozwoju systemu
 • ścisła współpraca z programistami, analitykami, testerami w zakresie realizowanych projektów
 • weryfikacja zmian w projektach pod kątem ich spójności z architekturą

Masz to COŚ?

 • wykształcenie wyższe o profilu ścisłym (informatyka, matematyka)
 • wiedza z zakresu metodyk pozyskiwania wymagań oraz przygotowywania specyfikacji funkcjonalnych systemów IT
 • doświadczenie w przygotowywaniu, definiowaniu, opisie i modyfikacji procesów biznesowych i modelu danych
 • praktyczne doświadczenie w realizacji projektów informatycznym ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia aplikacji custom
 • udział w realizacji projektów integracyjnych oraz migracyjnych
 • doświadczenie w realizacji testów (funkcjonalnych, integracyjnych, konwersji danych/rekoncyliacja, modelu uprawnień)
 • biegła znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)
 • znajomość SQL na poziomie podstawowym
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • motywacja do współpracy z użytkownikami (zbieranie wymagań, analiza funkcjonalna i techniczna, analiza procesowa)
 • chęć do podnoszenia kompetencji oraz otwartości na naukę obszarów i narzędzi wykorzystywanych w nowoczesnym procesie SDLC
 • doświadczenie w pracy w metodykach AGILE, np.: Scrum, Kanban

Mile widziana znajomość:

 • narzędzi Atlassian wspierających analizę: Confluence (wiki, artukuły), Jira (zadania), Gliffy (diagramy)
 • SQL na poziomie średniozaawansowanym
 • narzędzi do wspierania i automatyzacji testów (np. TestLink, Selenium, SoapUI)
 • XML, JSON, protokołu REST, DDD, SOA, MQ (kolejki komunikatów), komunikacji synchronicznej vs asynchronicznej bankowych systemów centralnych

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne