INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

I. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”


II. Inspektor Ochrony Danych
Powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: [email protected]

III. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:
Dane osobowe będą przetwarzane w związku z procesem rekrutacji w poniższych celach:

 1. prowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku pozytywnego wyniku tego procesu także do zawarcia i realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub c) Rozporządzenia;
 2. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odpowiedniej zgody – na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;
 3. zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank jako administratora danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;

IV. Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane będą udostępnione wybranym Spółkom Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. oraz procesorom, z którymi współpracuje Spółka dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnie toczącej się rekrutacji.

Dane mogą być też udostępnione wybranym Spółkom Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. oraz procesorom, z którymi współpracuje Spółka w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie dla potrzeb realizacji innych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. prowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji – do momentu zawarcia i realizacji umowy w związku z realizacją obowiązków prawnych Banku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub c) Rozporządzenia;
 2. niezbędny do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank jako administratora danych, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, co do zasady przez okres 3 lat – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
 3. 3 lat w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego S.A. również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

VI. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez PKO Bank Polski SA Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


VII. Wymóg podania danych osobowych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt III. ppkt 1) powyżej, tj. dla dalszej realizacji procesu rekrutacji.

VIII. Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

IX. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od pracownika PKO Banku Polskiego, który polecił Panią/Pana do pracy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

Check box:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego S.A. do potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

PKO Ubezpieczenia

Analityk Systemowo - Biznesowy

PKO UbezpieczeniaO firmie

PKO Ubezpieczenia

Chłodna 52

Warszawa

PKO Ubezpieczenia poszukuje kandydatów do pracy
w Departamencie Operacji /Dział Wdrożeń /Zespół Analiz na stanowisko:

Analityk Systemowo - Biznesowy
Miejsce pracy: Warszawa
Jeśli masz doświadczenie w zakresie analizy potrzeb biznesu, dobrze czujesz się pracując na styku biznesu i IT w zakresie opracowania zmian w systemach, niezbędnych do wsparcia codziennych procesów, jeśli chcesz uczestniczyć w najciekawszych projektach wdrożeniowych w Spółce i mieć realny wpływ na kluczowe narzędzia wykorzystywane przez nasz Biznes, to właśnie na Ciebie czekamy!

Podstawowe zadania

 • udział w projektach wdrożeniowych w kluczowych systemach IT działających w Spółce
 • przygotowywanie specyfikacji wymagań biznesowych
 • udział w uzgadnianiu specyfikacji funkcjonalnej i systemowej planowanych zmian
 • współpraca z zespołem developerskim, zewnętrznym dostawcą usług
 • współpraca z zespołem testerskim w zakresie odbiorów cząstkowych i wsparcie merytoryczne w uzgodnieniu zakresu testów
 • współpraca z przedstawicielami biznesu jako doradca w zakresie możliwości systemu centralnego

Nasze oczekiwania

 • minimum 3-letnie doświadczenie w roli analityka biznesowego dla systemu centralnego (warunek konieczny)
 • doświadczenie w branży ubezpieczeniowej lub konsultingowej
 • doświadczenie w przeprowadzaniu analizy procesów biznesowych i umiejętność mapowania ich na funkcjonalności systemowe
 • mile widziane doświadczenie w pracy na projektach wdrożeniowych w metodyce SCRUM
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy integracji międzysystemowej i podstawowa znajomość języka zapytań SQL
 • wykształcenie wyższe; ekonomiczne lub techniczne
 • dobra znajomość języka angielskiego (praca ze specyfikacją systemową oraz dokumentacją techniczną)
 • rozwinięte zdolności analityczne, zorientowanie na cel oraz wysokie umiejętności komunikacyjne
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz samodzielność

Wybranym osobom oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pakiet benefitów (opieka medyczna, system kafeteryjny, ubezpieczenie na życie, Pracowniczy Program Emerytalny)
 • preferencyjne warunki na wybrane produkty i usługi Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
 • pracę w siedzibie spółki w centrum Warszawy

 

Zgłoszenia (CV) prosimy kierować za pomocą przycisku
Aplikuj

PKO Ubezpieczenia poszukuje kandydatów do pracy
w Departamencie Operacji /Dział Wdrożeń /Zespół Analiz na stanowisko:

Analityk Systemowo - Biznesowy
Jeśli masz doświadczenie w zakresie analizy potrzeb biznesu, dobrze czujesz się pracując na styku biznesu i IT w zakresie opracowania zmian w systemach, niezbędnych do wsparcia codziennych procesów, jeśli chcesz uczestniczyć w najciekawszych projektach wdrożeniowych w Spółce i mieć realny wpływ na kluczowe narzędzia wykorzystywane przez nasz Biznes, to właśnie na Ciebie czekamy!

Podstawowe zadania

 • udział w projektach wdrożeniowych w kluczowych systemach IT działających w Spółce
 • przygotowywanie specyfikacji wymagań biznesowych
 • udział w uzgadnianiu specyfikacji funkcjonalnej i systemowej planowanych zmian
 • współpraca z zespołem developerskim, zewnętrznym dostawcą usług
 • współpraca z zespołem testerskim w zakresie odbiorów cząstkowych i wsparcie merytoryczne w uzgodnieniu zakresu testów
 • współpraca z przedstawicielami biznesu jako doradca w zakresie możliwości systemu centralnego

Nasze oczekiwania

 • minimum 3-letnie doświadczenie w roli analityka biznesowego dla systemu centralnego (warunek konieczny)
 • doświadczenie w branży ubezpieczeniowej lub konsultingowej
 • doświadczenie w przeprowadzaniu analizy procesów biznesowych i umiejętność mapowania ich na funkcjonalności systemowe
 • mile widziane doświadczenie w pracy na projektach wdrożeniowych w metodyce SCRUM
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy integracji międzysystemowej i podstawowa znajomość języka zapytań SQL
 • wykształcenie wyższe; ekonomiczne lub techniczne
 • dobra znajomość języka angielskiego (praca ze specyfikacją systemową oraz dokumentacją techniczną)
 • rozwinięte zdolności analityczne, zorientowanie na cel oraz wysokie umiejętności komunikacyjne
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz samodzielność

Wybranym osobom oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pakiet benefitów (opieka medyczna, system kafeteryjny, ubezpieczenie na życie, Pracowniczy Program Emerytalny)
 • preferencyjne warunki na wybrane produkty i usługi Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
 • pracę w siedzibie spółki w centrum Warszawy

 

Zgłoszenia (CV) prosimy kierować za pomocą przycisku
Aplikuj

Ogłoszenie archiwalne