Oferta pracy

Analityk w Biurze Informatyki i Telekomunikacji

Ministerstwo Spraw ZagranicznychO firmie

5 5007 300 brutto / mies.
 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko
Specjalisty analityka (analiza i projektowanie systemów administrowania siecią teleinformatyczną) w Biurze Informatyki i Telekomunikacji Numer ref.: BIT 1a/2021
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.  

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa  

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa


Zakres zadań wykonywanych przez pracownika na stanowisku pracy:

 1. Monitoruje i analizuje funkcjonujące w resorcie spraw zagranicznych rozwiązania
  i procedury w zakresie systemów teleinformatycznych i aplikacji użytkowych oraz wpływ zmian przepisów prawa i organizacji procesów pracy na funkcjonalność i działanie systemów i aplikacji.
 2. Przeprowadza analizę dostępnych na rynku nowych technologii systemowo-sieciowych. Pozyskuje i wymienia informacje w ramach współpracy z wykonawcami, partnerami handlowymi i instytucjami zewnętrznymi w ramach zespołów roboczych.
 3. Bierze udział w planowaniu kierunków rozwoju i modernizacji systemów i sieci teleinformatycznych w Centrali MSZ i w placówkach zagranicznych. Inicjuje projekty rozbudowy
  i modyfikacji systemów teleinformatycznych i aplikacji użytkowych. Przygotowuje założenia, przedstawia projekty rozwiązań, opracowuje plany i harmonogramy modyfikacji oraz dokumentację.
 4. Koordynuje wdrażanie, rozliczanie i raportowanie projektów informatycznych w resorcie spraw zagranicznych. Opracowuje i konsultuje architekturę rozwiązania, analizy funkcjonalne
  i pozafunkcjonalne, opracowuje dokumentację projektową i powykonawczą.
 5. Przygotowuje i prowadzi wdrożenia systemów i aplikacji użytkowych w Centrali MSZ i w placówkach zagranicznych. Opracowuje dokumentację wdrożeniową, szkoleniową, procedury eksploatacyjne, instaluje i konfiguruje systemy i aplikacje, szkoli i świadczy usługi wsparcia technicznego.
 6. Analizuje, testuje, naprawia zgłoszone awarie i błędy w funkcjonowaniu systemów i aplikacji użytkowych w resorcie spraw zagranicznych, rozwiązuje problemy techniczne, funkcjonalne
  i merytoryczne użytkowników. Analizuje raporty systemów i aplikacji.
 7. Koordynuje prace rozwojowe eksploatowanych systemów i aplikacji, dostosowuje systemy do zwiększających się wymagań i potrzeb oraz do zmian organizacji procesów wspomaganych przez eksploatowane systemy.
 8. Uczestniczy w obsłudze postępowań na udzielenie zamówienia publicznego poprzez opracowanie i weryfikację dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówień publicznych. Definiuje wymagania, opracowuje analizy oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowej.

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
 3. Zagrożenie korupcją.
 4. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

 

W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

Wykształcenie: wyższe lub równorzędne

Doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w obszarze projektowania lub budowy, lub administrowania systemami teleinformatycznymi lub w obszarze zarządzania usługami informatycznymi lub bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

Pozostałe wymagania niezbędne:

 1. Przeszkolenie w zakresie administrowania rozwiązaniami serwerowymi Microsoft lub Linux lub systemami sieciowymi.
 2. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „UE i NATO Secret” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 3. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 4. Znajomość aktów prawnych: Prawo zamówień publicznych, ustawa o ochronie informacji niejawnych, rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Wiedza merytoryczna w zakresie: administrowania systemami teleinformatycznymi, zarządzania usługami informatycznymi.
 6. Umiejętności: współpracy, negocjacji, analitycznego myślenia.
 7. Zorientowania na osiąganie celów.
 8. Orientacja na klienta, samodzielność i inicjatywa.
 9. Dyspozycyjność.
 10. Posiadanie polskiego obywatelstwa.
 11. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 12. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe lub równorzędne o profilu: informatyka lub elektronika i telekomunikacja lub elektrotechnika lub automatyka i robotyka lub wyższe bez wymaganego profilu i studia podyplomowe w ww. zakresie.

Doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w zarządzaniu projektami.

 

Pozostałe wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
 2. Przeszkolenie w zakresie: zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie Foundation.
 3. Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, normy PN-ISO/IEC 27001 system zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 4. Wiedza z zakresu zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, w tym: stosowania biblioteki ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie wyższym niż Foundation, analizy procesów zarządzania IT wewnątrz organizacji.

Dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe lub równorzędne o profilu: informatyka lub elektronika i telekomunikacja lub elektrotechnika lub automatyka i robotyka lub wyższe bez wymaganego profilu i studia podyplomowe w ww. zakresie.

Doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w zarządzaniu projektami.

 

Pozostałe wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
 2. Przeszkolenie w zakresie: zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie Foundation.
 3. Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, normy PN-ISO/IEC 27001 system zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 4. Wiedza z zakresu zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, w tym: stosowania biblioteki ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie wyższym niż Foundation, analizy procesów zarządzania IT wewnątrz organizacji.

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia.
 4. Kopia dokumentu poświadczającego wymaganą znajomość języka obcego zgodnie
  z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz. U. 2019 poz. 778).
 5. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne", „UE i NATO Secret” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.
  o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 – j. t.).
 6. CV
 7. Kwestionariusz aplikacyjny on-line znajdujący się na stronie https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9a8f35bbda9a4508bc9dbd8b31a5d7af (preferowany) lub kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje
  i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania.
 8. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 10. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 11. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się
  w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie przeszkolenia.
 5. Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka obcego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 r.
  w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz. U. 2019 poz. 778).

 

Termin składania dokumentów:  8 marca 2021 roku

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Biuro Spraw Osobowych

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BIT 1a/2021

lub Kwestionariusz aplikacyjny on-line (preferowany) na stronie: 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9a8f35bbda9a4508bc9dbd8b31a5d7af

Dane osobowe - klauzula informacyjna Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy
  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: [email protected]
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

  Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 5500 do ok. 7300 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020, poz. 265 – t.j. z późn. zm).

 

Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 306 – j.t. z późn. zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania

 Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA:https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomachDokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.

Kontakt: Wydział Zarządzania Kompetencjami, tel. +48 (22) 523 8751, +48 (22) 523 9780 email: [email protected]

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Ogłoszenie archiwalne