Oferta pracy

Urząd Miasta Krakowa

Analityk w Referacie Architekta Systemu w Centrum Obsługi Informatycznej Urzędu Miasta Krakowa

Urząd Miasta KrakowaO firmie

Urząd Miasta Krakowa

Basztowa 20

Kraków

top
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ANALITYK W REFERACIE ARCHITEKTA SYSTEMU
W CENTRUM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ URZĘDU MIASTA KRAKOWA
PL. WSZYSTKICH ŚW. 3-4, 31-004 KRAKÓW
(NR REF. 9-IT-2021) – (2 ETATY)
Miejsce pracy: Kraków

Oferujemy:

a)   Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b)   Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c)   Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d)   Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e)   Dostęp do najnowszych technologii.

f)   Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g)   Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h)   Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i)    Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1.Wymagania niezbędne (formalne)

a)    Obywatelstwo polskie.

b)    Wykształcenie

  • wyższe: Informatyka lub Nauki Fizyczne lub Matematyka lub Automatyka lub Elektronika i Elektrotechnika lub Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

lub

  • wyższe z doświadczeniem zawodowym: min. 2 lata w charakterze informatyka potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

c)     Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a)    Znajomość podstawowych zagadnień związanych z inżynierią wymagań, wiedza na temat REST, SOAP oraz w zakresie integracji systemów.

b)    Znajomość BPMN/UML.

c)     Bardzo dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji: Word, Excel, poczty elektronicznej i Internetu.

d)    Znajomość języka SQL.

e)    Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001:2007).

f)     Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, nastawienie na rozwój.

g)    Praktyczna wiedza w zakresie zbierania i analizy wymagań biznesowych aplikacji i interfejsów integracyjnych .

h)    Praktyczna wiedza w zakresie przygotowywania dokumentacji analityczno-projektowej lub technicznej.

i)     Praktyczna znaność narzędzia Enterprise Architect w zakresie modelowania procesów biznesowych i modelowania architektury systemu informatycznego.

j)     Praktyczna wiedza w zakresie udziału w projektach związanych z wdrażaniem i integracją systemów informatycznych.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

3.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a)    Współpraca analityczna z właścicielami procesów biznesowych przy wdrażaniu nowych rozwiązań oraz we wskazanych przypadkach przy modyfikacjach istniejących w tym zbieranie i analiza wymagań biznesowych oraz technicznych związanych z budową i rozwojem systemów, aplikacji i rozwiązań IT.

b)    Udział w tworzeniu dokumentacji analityczno-projektowej.

c)     Analizowanie wpływu proponowanych zmian i rozwiązań na istniejące systemy i projekty.

d)    Identyfikowanie ryzyk związanych z przyjętą architekturą i technologią.

e)    Identyfikacja wymagań dotyczących środowiska sprzętowego, infrastruktury i oprogramowania.

f)     Udział w projektowaniu architektury rozwiązań systemowych w zakresie nowych składników oraz we wskazanych przypadkach przy modyfikacjach istniejących.

g)    Udział we wdrażaniu nowych składników oraz we wskazanych przypadkach przy modyfikacjach istniejących.

h)    Udział w realizacji zadań w zakresie budowy rozwiązań zapewniających spełnianie wymagań bezpieczeństwa i wydajności, w tym współpraca z innymi komórkami przy doborze technologii, produktów i narzędzi.

i)     Udział w prowadzeniu ewidencji interfejsów wymiany danych pomiędzy SI UMK a systemami zewnętrznymi.

j)     Nadzór nad przepływem danych w ramach SI GMK.

k)    Współpraca lub udział w zarządzaniu bazą konfiguracji systemu.

l)     Udział we wskazanych przez Dyrektora Centrum, jego Zastępców i Kierownika Referatu projektach realizowanych w UMK, zgodnie z Systemem Zarządzania Projektami UMK.

m)   Przygotowywanie dokumentacji oraz udział w procedowaniu zamówień publicznych – we współpracy z pozostałymi komórkami merytorycznymi Centrum w zakresie realizowanych zadań.

n)    Współpraca z innymi komórkami Centrum, komórkami organizacyjnymi UMK, Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego UMK

o)    Opracowywanie, dokumentowanie i wdrażanie standardów dla potrzeb utrzymania i rozwoju SI UMK w zakresie działania referatu.

p)    Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Centrum zleconych przez Dyrektora, jego Zastępców i Kierownika Referatu.

4.Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a)    Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b)    Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c)     Stanowisko: Analityk lub Starszy Analityk.

d)    Miejsce pracy: Centrum Obsługi Informatycznej – Urząd Miasta Krakowa.

e)    Lokalizacja: Kraków, ul. Basztowa 20.

f)     Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 4.000,- do 5.000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie, o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g)    Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a)    Możliwość pracy w terenie: tak, jeśli zajdzie taka potrzeba (udział w spotkaniu, analiza potrzeb Wydziałów, itp.)

b)    Dyspozycyjność – tak, jeśli zajdzie taka potrzeba.

c)     Inne: możliwa rotacyjna praca zdalna, praca zazwyczaj siedząca przed komputerem i przy telefonie, udział w spotkaniach w różnych lokalizacjach UMK, możliwość szkoleń

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 9 maja 2021 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 14 maja 2021 roku o godz. 8.00 w formie on-line (kandydaci zakwalifikowani do testów otrzymają instrukcję indywidualnie).

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. 
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ANALITYK W REFERACIE ARCHITEKTA SYSTEMU
W CENTRUM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ URZĘDU MIASTA KRAKOWA
PL. WSZYSTKICH ŚW. 3-4, 31-004 KRAKÓW
(NR REF. 9-IT-2021) – (2 ETATY)

Oferujemy:

a)   Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b)   Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c)   Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d)   Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e)   Dostęp do najnowszych technologii.

f)   Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g)   Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h)   Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i)    Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1.Wymagania niezbędne (formalne)

a)    Obywatelstwo polskie.

b)    Wykształcenie

  • wyższe: Informatyka lub Nauki Fizyczne lub Matematyka lub Automatyka lub Elektronika i Elektrotechnika lub Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

lub

  • wyższe z doświadczeniem zawodowym: min. 2 lata w charakterze informatyka potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

c)     Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a)    Znajomość podstawowych zagadnień związanych z inżynierią wymagań, wiedza na temat REST, SOAP oraz w zakresie integracji systemów.

b)    Znajomość BPMN/UML.

c)     Bardzo dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji: Word, Excel, poczty elektronicznej i Internetu.

d)    Znajomość języka SQL.

e)    Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001:2007).

f)     Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, nastawienie na rozwój.

g)    Praktyczna wiedza w zakresie zbierania i analizy wymagań biznesowych aplikacji i interfejsów integracyjnych .

h)    Praktyczna wiedza w zakresie przygotowywania dokumentacji analityczno-projektowej lub technicznej.

i)     Praktyczna znaność narzędzia Enterprise Architect w zakresie modelowania procesów biznesowych i modelowania architektury systemu informatycznego.

j)     Praktyczna wiedza w zakresie udziału w projektach związanych z wdrażaniem i integracją systemów informatycznych.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

3.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a)    Współpraca analityczna z właścicielami procesów biznesowych przy wdrażaniu nowych rozwiązań oraz we wskazanych przypadkach przy modyfikacjach istniejących w tym zbieranie i analiza wymagań biznesowych oraz technicznych związanych z budową i rozwojem systemów, aplikacji i rozwiązań IT.

b)    Udział w tworzeniu dokumentacji analityczno-projektowej.

c)     Analizowanie wpływu proponowanych zmian i rozwiązań na istniejące systemy i projekty.

d)    Identyfikowanie ryzyk związanych z przyjętą architekturą i technologią.

e)    Identyfikacja wymagań dotyczących środowiska sprzętowego, infrastruktury i oprogramowania.

f)     Udział w projektowaniu architektury rozwiązań systemowych w zakresie nowych składników oraz we wskazanych przypadkach przy modyfikacjach istniejących.

g)    Udział we wdrażaniu nowych składników oraz we wskazanych przypadkach przy modyfikacjach istniejących.

h)    Udział w realizacji zadań w zakresie budowy rozwiązań zapewniających spełnianie wymagań bezpieczeństwa i wydajności, w tym współpraca z innymi komórkami przy doborze technologii, produktów i narzędzi.

i)     Udział w prowadzeniu ewidencji interfejsów wymiany danych pomiędzy SI UMK a systemami zewnętrznymi.

j)     Nadzór nad przepływem danych w ramach SI GMK.

k)    Współpraca lub udział w zarządzaniu bazą konfiguracji systemu.

l)     Udział we wskazanych przez Dyrektora Centrum, jego Zastępców i Kierownika Referatu projektach realizowanych w UMK, zgodnie z Systemem Zarządzania Projektami UMK.

m)   Przygotowywanie dokumentacji oraz udział w procedowaniu zamówień publicznych – we współpracy z pozostałymi komórkami merytorycznymi Centrum w zakresie realizowanych zadań.

n)    Współpraca z innymi komórkami Centrum, komórkami organizacyjnymi UMK, Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego UMK

o)    Opracowywanie, dokumentowanie i wdrażanie standardów dla potrzeb utrzymania i rozwoju SI UMK w zakresie działania referatu.

p)    Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Centrum zleconych przez Dyrektora, jego Zastępców i Kierownika Referatu.

4.Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a)    Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b)    Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c)     Stanowisko: Analityk lub Starszy Analityk.

d)    Miejsce pracy: Centrum Obsługi Informatycznej – Urząd Miasta Krakowa.

e)    Lokalizacja: Kraków, ul. Basztowa 20.

f)     Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 4.000,- do 5.000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie, o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g)    Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a)    Możliwość pracy w terenie: tak, jeśli zajdzie taka potrzeba (udział w spotkaniu, analiza potrzeb Wydziałów, itp.)

b)    Dyspozycyjność – tak, jeśli zajdzie taka potrzeba.

c)     Inne: możliwa rotacyjna praca zdalna, praca zazwyczaj siedząca przed komputerem i przy telefonie, udział w spotkaniach w różnych lokalizacjach UMK, możliwość szkoleń

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 9 maja 2021 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 14 maja 2021 roku o godz. 8.00 w formie on-line (kandydaci zakwalifikowani do testów otrzymają instrukcję indywidualnie).

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. 

Ogłoszenie archiwalne