Analityk w Referacie ds. Cyberbezpieczeństwa Systemu Informatycznego w Centrum Obsługi Informatycznej

Urząd Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa

plac Wszystkich Świętych 3/4

Kraków

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
ANALITYK
W REFERACIE DS. CYBERBEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
W CENTRUM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ
W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA
PL. WSZYSTKICH ŚW. 3-4, 31-004 KRAKÓW
(NR REF. 19-IT-2021) – (2 ETATY)

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 • Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 • Dostęp do najnowszych technologii.
 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 • Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 • Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1.Wymagania niezbędne (formalne)

 • Obywatelstwo polskie.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

 • Ogólna wiedza z zakresu teleinformatyki, w tym w szczególności z zakresu sieci teleinformatycznych i baz danych.
 • Ogólna wiedza z zakresu bezpieczeństwa informacji.
 • Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001:2007).
 • Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.
 • Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, nastawienie na rozwój.
 • Preferowany kierunek ukończonych studiów: Informatyka lub Nauki Fizyczne lub Matematyka lub Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika lub Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.
 • Preferowane doświadczenie w pracy w kontrolingu lub audytora bezpieczeństwa informacji.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań. 

3.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 • Monitorowanie prawidłowości działania systemu informatycznego.
 • Sprawowanie nadzoru nad zasadami, metodami i narzędziami w obszarze cyberbezpieczeństwa, stosowania narzędzi do monitorowania systemu/aplikacji.
 • Współpraca z użytkownikami, dostawcami w zakresie realizacji zmian, testów, odtwarzania itd.
 • Inicjowanie i podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo informatyczne,
  w tym również na poziomie GMK.
 • Rejestrowanie i zarządzanie informacją o incydencie.
 • Aktywny udział we wdrażaniu zasad ochrony informacji.
 • Weryfikacja wniosków dotyczących rejestracji zbiorów danych opracowywanych przez komórki organizacyjne UMK.
 • Realizacja zadań wynikających z zapisów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w UMK, w tym nadzór nad zapisami i dokumentami Polityki Bezpieczeństwa Informacji, pełnienie roli Koordynatora Bezpieczeństwa Informacji.

4.Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.
 • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.
 • Stanowisko: Analityk.
 • Miejsce pracy: Centrum Obsługi Informatycznej – Urząd Miasta Krakowa.
 • Lokalizacja: Kraków, ul. Basztowa 20.
 • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 4.000,- do 5.000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie, o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 • Możliwość pracy w terenie : tak (jeśli zajdzie taka potrzeba)
 • Dyspozycyjność: tak (jeśli zajdzie taka potrzeba)
 • Inne: możliwa rotacyjna praca zdalna
Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 05.12.2021 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 9 grudnia 2021 roku o godz. 8.00 w formie on-line (kandydaci zakwalifikowani do testów otrzymają instrukcję indywidualnie).

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres
e-mailowy.
 
Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. 
 
 

Ogłoszenie archiwalne