KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192.
Kontakt do Inspektora ochrony danych - adres e-mailowy: [email protected], tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.
 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 
Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału  ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z art. 221 Kodeksu pracy.
 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 
Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
 
Fakt nie podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art. 221 ustawy Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
 

 

Aplikant ekspercki w Departamencie Badań Patentowych

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIEO firmie

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE

aleja Niepodległości 188/192

Warszawa

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
poszukuje: 

Aplikanta eksperckiego
w Departamencie Badań Patentowych (3 etaty)

Miejsce pracy: Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Patentowy RP
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
 • badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie dokumentacji patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań ze stanu techniki,
 • prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji w sprawie.

Kandydatka/Kandydat powinna/powinien posiadać kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie:
  • elektroniki – 1 etat
  • elektrotechniki – 1 etat
  • mechaniki – 1 etat
 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej jednego na poziomie dobrym,
 • Od aplikanta eksperckiego, który powinien posiadać znajomość więcej niż jednego języka obcego, można nie wymagać znajomości jednego z potrzebnych języków, jeżeli brak ten uzupełni on w czasie przeznaczonym na aplikację (art. 266 ust. 3 ustawa Prawo własności przemysłowej – tj. Dz.U. 2020 r. poz. 286 ze zm.).

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
 • umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
 • łatwość podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.

Oferujemy:

 • stabilną i ciekawą pracę,
 • przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
 • nagrody – w zależności od wyników pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
 • możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
 • możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv/życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,
 • w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Kopie innych dodatkowych dokumentów:

 • kopie świadectw pracy.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych kopertach na adres Urzędu lub mailowo na adres [email protected] z dopiskiem: „aplikant/DP_e” lub „aplikant/DP_m” w terminie do dnia: 31 sierpnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego/dostarczenia mailowo/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu).

 

W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-COV-2 (COVID -19) dopuszczamy składanie kompletnych aplikacji drogą elektroniczną na adres [email protected]. Kandydaci, którzy skorzystają z tej możliwości, obowiązani są do dostarczenia oświadczeń w formie papierowej
w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej jednak przed rozpoczęciem kolejnego etapu rekrutacji.

Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp.

Więcej informacji o ogłoszeniu na stronie Urzędu: https://uprp.gov.pl/pl


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
poszukuje: 
Aplikanta eksperckiego
w Departamencie Badań Patentowych (3 etaty)
Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Patentowy RP
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
 • badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie dokumentacji patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań ze stanu techniki,
 • prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji w sprawie.

Kandydatka/Kandydat powinna/powinien posiadać kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie:
  • elektroniki – 1 etat
  • elektrotechniki – 1 etat
  • mechaniki – 1 etat
 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej jednego na poziomie dobrym,
 • Od aplikanta eksperckiego, który powinien posiadać znajomość więcej niż jednego języka obcego, można nie wymagać znajomości jednego z potrzebnych języków, jeżeli brak ten uzupełni on w czasie przeznaczonym na aplikację (art. 266 ust. 3 ustawa Prawo własności przemysłowej – tj. Dz.U. 2020 r. poz. 286 ze zm.).

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
 • umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
 • łatwość podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.

Oferujemy:

 • stabilną i ciekawą pracę,
 • przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
 • nagrody – w zależności od wyników pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
 • możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
 • możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv/życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,
 • w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Kopie innych dodatkowych dokumentów:

 • kopie świadectw pracy.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych kopertach na adres Urzędu lub mailowo na adres [email protected] z dopiskiem: „aplikant/DP_e” lub „aplikant/DP_m” w terminie do dnia: 31 sierpnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego/dostarczenia mailowo/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu).

 

W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-COV-2 (COVID -19) dopuszczamy składanie kompletnych aplikacji drogą elektroniczną na adres [email protected]. Kandydaci, którzy skorzystają z tej możliwości, obowiązani są do dostarczenia oświadczeń w formie papierowej
w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej jednak przed rozpoczęciem kolejnego etapu rekrutacji.

Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp.

Więcej informacji o ogłoszeniu na stronie Urzędu: https://uprp.gov.pl/pl

Ogłoszenie archiwalne