Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Aplikant Radcowski - Adwokacki

BLACKCODE CAPITAL sp. z o.o.O firmie

 • Poznań, wielkopolskie

 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Specjalista

Dział prawny spółki po­­de­j­mie wspó­ł­pra­­cę z APLIKANTEM/TKĄ APLIKACJI RADCOWSKIEJ/ADWOKACKIEJ bądź absolwentem/tką na kierunku prawo do dzia­­łu pra­­wnego spółki.

Aplikant Radcowski - Adwokacki

Opis stanowiska:

 • spo­rzą­dza­nie prostszych pro­jek­tów opi­nii praw­nych oraz prostszych pism procesowych czy innych dokumentów;
 • codzienne wsparcie dla pracowników firmy w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków ,
 • mo­ni­to­ro­wa­nie zmian prze­pi­sów praw­nych zwią­za­nych z dzia­łalnością firmy

Wymagania:

 • zna­­jo­­mo­­­ści obo­­wią­­zu­­ją­­cych prze­­pi­­sów pra­­wa, a w szcze­­gó­l­no­­­ści pra­­wa cy­­wi­l­ne­­go, ha­n­dlo­­we­­go oraz ad­­mi­­ni­­stra­­cy­j­ne­­go
 • do­­świa­d­cze­­nia w pra­­cy w ka­n­ce­­la­­rii pra­w­nej,
 • do­­brej or­ga­­ni­­za­­cji pra­­cy wła­­snej, su­­mie­n­no­­­ści i od­po­­wie­­dzia­l­no­­­ści,
 • sa­­mo­­dzie­l­no­­­ści i dy­­na­­mi­­ki dzia­­ła­­nia,
 • wy­­so­­kiej mo­­ty­­wa­­cji do pra­­cy,
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowo atutem
 • mile widziane pra­­wo ja­z­dy kat. B.

Oferujemy:

 • cie­ka­wą pra­cę w przy­ja­znym ze­spo­le,
 • moż­li­wo­ść roz­wo­ju za­wo­do­we­go,
 • mo­ty­wa­cyj­ny sys­tem wy­na­gra­dza­nia.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy