Ta oferta pracy jest nieaktualna od 427 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Aplikant (strażnik miejski)

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 21.03.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Straż Miejska m.st. Warszawy

  Straż Miejska m.st. Warszawy od dwudziestu pięciu lat dba o porządek i spokój w stolicy. Wykonujemy zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Zapewniamy bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, przeciwdziałamy aktom wandalizmu. Dniem i nocą służymy pomocą mieszkańcom Warszawy. Nasz bezpłatny numer alarmowy 986 czynny jest 24h na dobę.

  Aplikant (w charakterze strażnika miejskiego)

  Miejsce pracy: Warszawa
  Region: mazowieckie
  Numer referencyjny: 353

  Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie ochrona porządku publicznego zgodnie z ustawą o strażach gminnych (miejskich), w tym m.in. podejmowanie interwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, ochrona zgromadzeń i imprez publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej, działania w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli.

  Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie
  • ukończone 21 lat
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • wykształcenie co najmniej średnie
  • nienaganna opinia
  • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
  • strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej.

  Wymagania dodatkowe:

  • wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne (lub pokrewne)
  • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa
  • doświadczenie w pracy w firmach/instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i/lub porządku publicznego
  • ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy, wiedza o społeczeństwie, Warszawie (w tym znajomość topografii), Polsce i świecie
  • aktywność sportowa
  • znajomość języków obcych umożliwiająca co najmniej podstawową komunikację ustną
  • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
  • prawo jazdy kat. B
  • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

  Warunki Pracy: W pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy, z przewagą umysłowego; wykonywana jest w pełnym wymiarze czasu pracy, również w systemie równoważnym czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne); praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca na terenie całej Warszawy, wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę; prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, stosowanie środków przymusu bezpośredniego; praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej; praca na stanowisku decyzyjnym związanym z odpowiedzialnością.

  rekrutacja@strazmiejska.waw.pl

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy wynosi mniej niż 6%. Informujemy, że niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika miejskiego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest pełna sprawność fizyczna, zgodnie z art. 24 pkt 6 tejże ustawy.

  Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

  • podpisane własnoręcznie CV - życiorys (zawierające informację o dacie urodzenia, okresach zatrudnienia w poszczególnych firmach i zakresach obowiązków na zajmowanych stanowiskach)
  • podpisany własnoręcznie list motywacyjny
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  • kopię dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej: wpis w książeczce o przeniesieniu do rezerwy lub zaświadczenie z WKU stwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
  • podpisana własnoręcznie zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską m.st. Warszawy zawartych w ofercie pracy na stanowisko aplikanta, nr ref. 353, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
  • podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Ja ………………… (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym ………… (seria,nr), świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nienaganną opinią, posiadam obywatelstwo polskie”.
  • osoby, które prowadzą działalność gospodarczą powinny dodatkowo złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, że od dnia ………………………. prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ………………………. [charakter działalności, przedmiot, wskazać EKD/PKD lub KRS].”
  • osoby, które aktualnie wykonują zajęcie zarobkowe (wyłączając prowadzenie działalności gospodarczej) powinny dodatkowo złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wykonuję zajęcie zarobkowe na podstawie ………………………. [rodzaj zajęcia zarobkowego – np. umowa o pracę, o dzieło, zlecenie] dla ………………………. [nazwa firmy i adres miejsca wykonywania zajęcia zarobkowego] na stanowisku / w zakresie ………………………. [zajmowane stanowisko / pełniona funkcja], w wymiarze ………………………. [ łączny wymiar i rozkład czasu pracy]. ………………………. [dodatkowe informacje i uwagi].

   

  Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 14.04.2017 r. godz. 14:00:

  • pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, z dopiskiem ,,oferta pracy – nr ref. 353” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego)
  • osobiście (osobiste składanie dokumentów jest możliwe jedynie w dni robocze, w godzinach 11:00 – 14:00 w siedzibie Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 353”.

  UWAGA - WAŻNE!!!:

  • Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, w tym zawierające niewłaściwą treść oświadczeń, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
  • Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  • Osoby zaproszone do udziału w teście sprawności fizycznej, przed przystąpieniem do ćwiczeń, będą zobowiązane do podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej. Rodzaje ćwiczeń na teście: uginanie ramion (minimum 20/30 sekund), siady z leżenia tyłem (minimum 22/30 sekund), przysiady (minimum 24/30 sekund), bieg 10x10 m (maksimum 32 sekundy), przewrót w przód, przewrót w tył.
  • Osoby wybrane do zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
  • Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji, której one dotyczą. Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (01-170) ul. Młynarska 43/45. Każda osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do dostępu do nich, poprawiania i wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne.
  • Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie wskazanych w protokole z naboru na liście najlepszych kandydatów do zatrudnienia są niszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru. Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy wskazanych w protokole na liście najlepszych kandydatów do zatrudnienia ale ostatecznie niezatrudnionych są niszczone w ciągu trzech miesięcy od zakończenia naboru.
  • Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl lub telefonicznie: (22) 598 60 11, (22) 598 60 19 lub (22) 598 68 56.
  • Informacje o Straży Miejskiej m.st. Warszawy można znaleźć w internecie: http://strazmiejska.waw.pl ; http://strazmiejska.bip.um.warszawa.pl .