Oferta pracy

oferta pracy – 570
KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy; 2. inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy jest Małgorzata Kumor, adres kontaktowy: [email protected] ; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Aplikant, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w związku z art.221 Kodeksu Pracy; 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy; 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji; 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych; 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Aplikant; 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Aplikant - w charakterze strażnika miejskiego

Straż Miejska m.st. WarszawyO firmie

2 9003 480 brutto / mies.

Straż Miejska m.st. Warszawy

Młynarska 43/45

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • ochrona porządku publicznego zgodnie z ustawą o strażach gminnych (miejskich)

 • podejmowanie interwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa

 • ochrona zgromadzeń i imprez publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej

 • działania w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli.

Nasze wymagania

 • ukończone 21 lat

 • obywatelstwo polskie

 • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej

 • sprawność pod względem psychicznym i fizycznym

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nienaganna opinia

 • strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Mile widziane

 • ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej m. st. Warszawy, wiedza o społeczeństwie, Warszawie (w tym znajomość topografii), Polsce i świecie

 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym

 • aktywność sportowa

 • prawo jazdy kat. B

 • ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich) [osoby nieposiadające ukończonego szkolenia będą zobowiązane do odbycia szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) w trakcie zatrudnienia]

 • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • 3- miesięczne szkolenie podstawowe dla strażników gminnych (miejskich) w trakcie zatrudnienia

 • wynagrodzenie na poziomie: 2900 – 3480 zł brutto w zależności od posiadanego dotychczas stażu pracy [wynagrodzenie zasadnicze 2900 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę (5-20%)]

 • comiesięczną premię po przepracowaniu 3 miesięcy (pierwsza premia w wysokości 300 zł brutto, wysokość kolejnych premii będzie uzależniona od oceny pracy)

 • po roku od zatrudnienia możliwość awansu na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości od 3220 zł brutto [wynagrodzenie zasadnicze 3220 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) + premia]

 • „13 pensję”, nagrody jubileuszowe

 • dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku), pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.

Straż Miejska m.st. Warszawy

Straż Miejska m.st. Warszawy od trzydziestu lat dba o porządek i spokój w stolicy. Zapewnia bezpieczeństwo, podejmuje działania w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, przeciwdziała aktom wandalizmu. Dniem i nocą służy pomocą mieszkańcom Warszawy.

Przewiń do profilu firmy
Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje

Niezbędne dokumenty:

 • CV zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia, informację o miejscu zamieszkania, a także posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w zakresie wymaganym w niniejszym ogłoszeniu)

 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podpisana własnoręcznie lub „klawiaturowo”, wystarczy wpisać swoje imię i nazwisko klawiaturą pod pełną treścią zgody) o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy, siedziba: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, moich danych osobowych ponad zakres wymagany w tym ogłoszeniu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Aplikant.”

Komplet dokumentów przyjmujemy do dnia 06.08.2021 r. godz. 14:00:

 • drogą e-mailową na adres: [email protected] – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 570” (łączna waga załączników e-maila nie może przekraczać 20 MB).

 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 570”

 • pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr i Płac, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, z dopiskiem ,,oferta pracy – nr ref. 570” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego).

UWAGA:

Jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty, informacje i podpisy, zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

Kolejne etapy naboru:

Test wiedzy* ->Test sprawności fizycznej** -> Rozmowa kwalifikacyjna -> Badania psychologiczne i lekarskie

* Przewodniczący Komisji może zdecydować o przeprowadzeniu naboru bez konieczności przeprowadzania wcześniejszego testu wiedzy. W przypadku przeprowadzenia testu wiedzy w konkretnym naborze, kandydaci są o tym informowani.

**Osoby zaproszone do udziału w teście sprawności fizycznej, przed przystąpieniem do ćwiczeń, będą zobowiązane do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej.

Rodzaje ćwiczeń na teście:

• Siady z leżenia tyłem (brzuszki) - minimum 22 powtórzeń w czasie 30 sekund

• Uginanie ramion (pompki) - minimum 20 powtórzeń w czasie 30 sekund

• Przysiady - minimum 24 powtórzenia w czasie 30 sekund

• Bieg wahadłowy 10x10 metrów w czasie nie dłuższym niż 32 sekundy

• Przewrót w przód

• Przewrót w tył.

Warunki pracy: W pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; praca wykonywana jest w pełnym wymiarze czasu pracy, również w systemie równoważnym czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne); praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca na terenie całej Warszawy, wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, stosowanie środków przymusu bezpośredniego; praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej; praca na stanowisku decyzyjnym związanym z odpowiedzialnością.

W toku rekrutacji będziesz zobowiązany do: przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn), ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, a także podpisania oświadczeń o posiadanym obywatelstwie, korzystaniu z pełni praw publicznych i nienagannej opinii.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy wynosi mniej niż 6%. Informujemy, że niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika miejskiego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest pełna sprawność fizyczna, zgodnie z art. 24 pkt 6 tejże ustawy.

• Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

• Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 22 598 60 11 lub 22 598 68 56.

• Informacje o Straży Miejskiej m.st. Warszawy można znaleźć w internecie: http://strazmiejska.waw.pl ; http://strazmiejska.bip.um.warszawa.pl.