Ta oferta pracy jest nieaktualna od 162 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

AR Accountant

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 07.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  METTLER TOLEDO is a leading global manufacturer of precision instruments.

  Working at Mettler-Toledo means you are impacting the world in meaningful ways.

  Our precision measuring devices span the world's laboratories, production facilities, and retail stores. We manufacture, sell, and service instruments that detect, measure, and weigh - from the infinitely small to the largest of vehicles or airplanes.

  Visit our website to get to know more about our business: www.mt.com.

  For our team located in Warsaw we are looking for professionals, willing to learn and work in a global environment and presenting long term commitment to METTLER TOLEDO.
  AR Accountant
  Main location: Warsaw

  Your role:

  • Post incoming payments (domestic and foreign) and collect unpaid invoices with attention to detail,
  • Monitor of customer’s orders, payment terms and risk factors for different entities,
  • Post all relevant accounting transactions of month end close process,
  • Reconciliate balance sheet accounts,
  • Daily contact with different business areas.

  Your profile:

  • At least 1 years of relevant work experience on a similar position,
  • Good knowledge of English,
  • Very good knowledge of German would be an asset,
  • Bachelor's degree in finance, accounting or similar field,
  • Good knowledge of SAP would be an asset,
  • Good knowledge of MS Office (especially Excel),
  • Experience in international work environment.

  What do we offer:

  Stable employment
  Attractive salary
  Training and developement
  Flexible working hours
  Up to 5 days of home office
  Company bus from
  Metro Wilanowska
  English-speaking environment
  Extended medical care
  Extensive life insurance
  Multisport package /
  Multikafeteria program
  Language
  courses
  Sport
  activities

  What do we offer:

  • Stable employment conditions on the basis on contract of employment,
  • Attractive benefit package (extended medical care with dental package, MultiSport Card/Cafeteria program, wide scope of life insurance, language courses),
  • Support with relocation,
  • Trainings and professional development,
  • Interesting and challenging responsibilities in a successful leading multinational organization,
  • Possibility to gain first experience in an international and global environment,
  • Opportunity to work with young and multicultural team,
  • Supportive team members,
  • Possibility to use English on daily basis,
  • Buddy Program, Fruity Wednesdays,
  • Possibility to be a member of our MT Healthy team including: roller skates, football, volleyball, cycling or running.


  Want to join our team? Please send your CV in English via Aplikuj button below:

   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mettler Toledo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Poleczki 21, moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych do przeprowadzenia przez Mettler-Toledo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obecnego procesu rekrutacyjnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych,
   
  Oświadczam, iż zostałem poinformowany/-na o tym, że:
  1)       Administratorem danych osobowych jest firma Mettler Toledo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 21.
  2)      Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem obecnego, a także przyszłych procesów rekrutacyjnych (pod warunkiem, że niniejsza zgoda obejmuje również przyszłe procesy rekrutacyjne).
  3)      Podstawą prawną przetwarzania danych po dniu 25 maja 2018 roku jest art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UprzeE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  4)      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do jednego roku liczonego od dnia złożenia niniejszego oświadczenia (również w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych).
  5)      Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji (nie podanie danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji).
  6)      Mam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także do wycofania zgody w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody może nastąpić w takiej samej formie w jakiej zgoda została udzielona. Jednocześnie wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
   
  I hereby agree to the processing, by Mettler Toledo sp. z o.o. with its registered office in Warsaw at ul. Poleczki 21, of my personal data included in the job application for the purposes necessary for Mettler-Toledo sp. z o.o. with its registered office in Warsaw to carry out the current and the future recruitment processes,
   
  I declare that I have been informed that:
  1)      The personal data controller is Mettler Toledo Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, ul. Poleczki 21.
  2)      Personal data is processed for the purposes of current and future recruitment processes (provided that future recruitment processes are also covered by this consent).
  3)      After May 25, 2018, Article 6 section 1 point a) of the Regulation (EU) No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 shall be the legal basis for the data processing.
  4)      Personal data will be processed for a period of up to one year from the date of submission of this statement (also in the case of granting consent to the processing of personal data in future recruitment processes).
  5)      Providing data is voluntary, but necessary for the recruitment process (failure to provide data will prevent the recruitment process from taking place).
  6)      I have the right to request from the controller access to personal data, their rectification, erasure or restriction of processing, the right to object to the processing, the right to transfer data, and to withdraw consent at any time, whereas the withdrawal of consent may take place in the same form as the consent was granted. At the same time, the withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.
  If I consider that the data processing violates the regulations on personal data protection, I have the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection or another competent supervisory authority.
  Informacja o polityce prywatności w ramach rekrutacji w firmie Mettler Toledo
  Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2018 r.
   
  W ramach procesu rekrutacji, firma Mettler Toledo International Inc. i jej podmioty stowarzyszone („Mettler Toledo”, „my” lub „nasza firma”) gromadzą i przetwarzają dane osobowe dotyczące osób ubiegających się o pracę. Zobowiązujemy się do zachowania przejrzystości w zakresie sposobu zbierania i wykorzystywania danych osobowych oraz przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.
   
  Niniejsza Informacja o polityce prywatności w ramach rekrutacji („Informacja o polityce prywatności”) opisuje, w jaki sposób przetwarzamy, wykorzystujemy i chronimy Państwa dane osobowe związane z procesem rekrutacji w firmie Mettler Toledo.
   
  Niniejsza Informacja o polityce prywatności ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych osób ubiegających się o pracę, potencjalnych kandydatów do zatrudnienia oraz osób obecnie zatrudnionych i ubiegających się o inne stanowisko w firmie Mettler Toledo.
   
   
  1. Jakiego rodzaju informacje o Państwu gromadzi nasza firma?
   
  Gromadzimy i wykorzystujemy dane dostarczane nam bezpośrednio, gdy składają Państwo podanie o pracę, kontaktują się z nami w odniesieniu do możliwości zatrudnienia czy tworzą swój profil na naszym portalu kariery, bądź też pośrednio poprzez inne kanały (np. za pośrednictwem profesjonalnych agencji zatrudnienia lub gdy zostali Państwo poleceni przez osobę obecnie zatrudnioną w naszej firmie).
   
  Dane te mogą obejmować następujące informacje: nazwisko i imię, dane kontaktowe, numer identyfikacyjny pracownika (w przypadku osób obecnie zatrudnionych), płeć, zainteresowania, wiek, preferowane godziny pracy, poprzednie lub oczekiwane wynagrodzenie i dodatki, informacje o odbytych szkoleniach i doświadczeniu zawodowym, szczególnych umiejętnościach oraz pozostałe informacje, z którymi postanowili się Państwo z nami podzielić czy to w swoim CV, czy też w trakcie procesu rekrutacji.
   
  Wszelkie przekazywane nam przez Państwa informacje muszą być prawdziwe, kompletne, nie mogą wprowadzać w błąd oraz muszą Państwo mieć prawo do ich przekazywania. W przeciwnym razie może to doprowadzić do odrzucenia Państwa aplikacji w trakcie procesu rekrutacji lub - w przypadku osób już zatrudnionych - do postępowania dyscyplinarnego, w tym zwolnienia ze skutkiem natychmiastowym.
   
  1. Informacja o Mettler Toledo
   
  Administratorem danych osobowych na platformie rekrutacyjnej jest firma Mettler-Toledo International Inc., Wilmington Delaware, Oddział w Greifensee, z siedzibą pod adresem Im Langacher 44, 8606 Greifensee, Szwajcaria.
   
  Jeśli aplikują Państwo na konkretne stanowisko, informacja o Państwu zostanie przekazana podmiotowi firmy Mettler Toledo wymienionemu w ogłoszeniu o naborze na stanowisko, na które składają Państwo aplikację. Dane kontaktowe zawarte są w ogłoszeniu o naborze.
   
  Szereg podmiotów firmy Mettler Toledo posiada lokalnego inspektora ochrony danych. Więcej informacji znajdą Państwo na tej stronie.
   
  1. Dlaczego gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane?
   
  Firma Mettler Toledo przetwarza Państwa dane w następujących celach:
  • identyfikowanie i ocena kandydatów do potencjalnego zatrudnienia, jak również w odniesieniu do wolnych stanowisk, jakie mogą powstać w przyszłości;
  • prowadzenie dokumentacji i tworzenie sprawozdań z zakresu procesu rekrutacji i zatrudniania;
  • komunikowanie się z Państwem;
  • zapewnianie przestrzegania wymogów prawnych, w tym wymogów i praktyk w zakresie różnorodności i włączenia społecznego, na przykład w odniesieniu do kandydatów z USA - tworzenie rocznych sprawozdań w zakresie naszej aktywności w obszarze zatrudniania, składanych właściwym organom władz USA;
  • sprawdzenie karalności wyłącznie w stosunku do kandydatów mających miejsce zamieszkania w USA, za ich uprzednią zgodą i w myśl obowiązujących przepisów prawa.
   
  Możemy również analizować Państwa dane osobowe lub dane pseudonimowe w celu poprawy naszego procesu rekrutacji, w szczególności w celu poprawy zdolności do przyciągania kandydatów, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji, pod względem ogólnej sprawności procesu i doświadczenia kandydatów.
   
  Jeśli chcą Państwo, by Państwa podanie zostało rozpatrzone w ramach naboru na stanowisko w firmie Mettler Toledo i abyśmy mogli w pełni ocenić Państwa zdolność do pracy, oraz przygotować ofertę pracy, w przypadku gdyby Państwa podanie zostało ocenione pozytywnie, konieczne jest przetwarzanie Państwa danych.
   
  Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji oraz w rejestrowaniu tego procesu. Przetwarzanie danych od ubiegających się o zatrudnienie pozwala nam zarządzać procesem rekrutacji, oceniać przydatność danego kandydata w ramach naboru na stanowisko, podejmować decyzje o tym, komu zaoferować zatrudnienie oraz zakończyć proces rekrutacji.
   
  W niektórych przypadkach firma Mettler Toledo musi przetwarzać Państwa dane w celu zapewnienia spełniania przez nas zobowiązań prawnych. Możemy na przykład zostać poproszeni o sprawdzenie Państwa zdolności do pracy w danym kraju przed jej rozpoczęciem lub w okresie kilku dni po jej rozpoczęciu.
   
  Możemy również być zmuszeni do przetwarzania danych pochodzących od osób ubiegających się o pracę w odpowiedzi na audyty, dochodzenia, skargi lub roszczenia.
   
  1. Kto ma dostęp do Państwa danych?
   
  Do informacji o Państwu mogą mieć dostęp nasi pracownicy od pozyskiwania talentów, rekruterzy, kierownicy działów HR oraz kierownicy ds. zatrudnienia w kraju, w którym znajduje się stanowisko, o które się Państwo ubiegają, a także, jeśli jest to niezbędne w przypadku konkretnej aplikacji, w innych krajach w ramach grupy Mettler Toledo.
  Jeśli wyrazili Państwo zgodę na to, abyśmy zachowali Państwa dane na potrzeby przyszłych rekrutacji, wtedy rekruterzy, kierownicy działów HR oraz kierownicy ds. zatrudnienia w różnych oddziałach firmy Mettler Toledo (również poza UE) mogą wyświetlać informacje o Państwu w ramach poszukiwania przez siebie kandydatów na nowe stanowisko.
   
  Również osoby pełniące funkcje administracyjne oraz pracownicy działu IT firmy Mettler Toledo mogą mieć ograniczony dostęp do Państwa danych w celu wykonywania swoich obowiązków służbowych.
   
  Możemy udostępniać dane osobowe przekazywane przez Państwa w ramach procesu aplikowania wybranym dostawcom usług lub konsultantom działającym w naszym imieniu. Wykorzystujemy zewnętrznego dostawcę usług, firmę Avature Limited, która dostarcza system oprogramowania rekrutacyjnego pod nazwą Avature. Udostępniamy również Państwa dane osobowe innym usługodawcom zewnętrznym, którzy mogą wspierać nas w pozyskiwaniu talentów, dokonywaniu sprawdzenia i testów przed zatrudnieniem i ich oceny, a także w doskonaleniu naszego procesu rekrutacji.
   
  Wdrażamy odpowiednie procesy oraz podejmujemy odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby wszelkie przetwarzanie Państwa danych osobowych przez usługodawców zewnętrznych było spójne z niniejszą Informacją o polityce prywatności oraz chroniło poufność, dostępność i integralność Państwa danych osobowych.
   
  W przypadku współpracy z dostawcami usług spoza UE/EOG lub w przypadku przechowywania Państwa danych na serwerze znajdującym się poza obszarem UE/EOG, podejmujemy środki ostrożności dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych poprzez podpisywanie klauzul wynikających z norm UE ze stronami spoza obszaru UE/EOG, które mogą być zaangażowane w przetwarzanie Państwa danych. Więcej informacji znajdą Państwo na tej stronie.
   
   
  1. Jak długo przechowujemy Państwa dane?
   
  Wszelkie dane odnoszące się do podania o pracę przechowuje się przez okres jednego (1) roku od daty zamknięcia procesu rekrutacji, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują inny okres czasu.
   
  Jeśli podanie o pracę zostanie rozpatrzone pomyślnie, wtedy wszelkie istotne dane osobowe zgromadzone w okresie przed zatrudnieniem staną się częścią akt osobowych i będą przechowywane zgodnie z konkretnymi wymaganiami krajowymi, zaś okresy ich przechowywania będą objęte odrębną informacją o polityce prywatności.
   
  Jeśli wyrazili Państwo zgodę, możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do kontaktowania się z Państwem w sprawie możliwości zatrudnienia, rozpatrywania Państwa kandydatury na wolne stanowiska w przyszłości oraz do prowadzenia badań. Swoją zgodę w tym zakresie mogą Państwo wycofać w dowolnym czasie. Takie wycofanie nie będzie miało żadnego wpływu na Państwa bieżącą aplikację, choć może uniemożliwić nam skontaktowanie się z Państwem w przyszłości w przypadku otwarcia procesu rekrutacyjnego na odpowiednie stanowisko.
   
  1. Bezpieczeństwo
   
  Bezpieczeństwo danych traktujemy poważnie. Wdrożyliśmy techniczne i operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed ich utratą, nieupoważnionym użyciem, zmianą lub zniszczeniem.
   
  Jedynie upoważnieni pracownicy firmy Mettler Toledo oraz naszych zewnętrznych dostawców usług uzyskują dostęp do danych osobowych i taki dostęp otrzymują wyłącznie te osoby, które muszą go posiadać w celu wykonywania swoich zadań służbowych. Tych pracowników i zewnętrznych dostawców usług wiążą zobowiązania do zachowania poufności.
   
  1. Informacja, poprawianie i usuwanie.
   
  W zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych mogą Państwo mieć prawo do (i) żądania dostępu do określonej informacji, jaką posiadamy na Państwa temat i jej poprawiania bądź aktualizowania; (ii) uzyskania kopii danych osobowych, jakie nam Państwo dostarczyli lub zawnioskowania, abyśmy przesłali takie dane innemu odbiorcy; lub (iii) ograniczenia lub sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych z uzasadnionych powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, bądź zażądania usunięcia informacji o Państwu, jeśli utrzymywanie ich przez nas nie jest już dłużej potrzebne ani uzasadnione. Jeśli udzielili nam Państwo jednoznacznej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w jakimś konkretnym celu, mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym czasie. Zależnie od Państwa lokalizacji, mogą Państwo mieć prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych, jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszej reakcji.
  Gdyby chcieli Państwo złożyć wniosek o dostęp, sprawdzenie bądź skorygowanie Państwa danych osobowych, jakie przechowujemy, bądź skorzystać z dowolnego innego prawa przysługującego Państwu w ramach obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych, prosimy o skontaktowanie się z nami: [email protected]
   
  1. Zautomatyzowane procesy decyzyjne
   
  Nie podejmujemy decyzji o rekrutacji czy zatrudnieniu wyłącznie na podstawie zautomatyzowanych procesów.
   
  1. A co jeśli nie przekażą nam Państwo danych osobowych?
   
  Nie mają Państwo obowiązku przekazywania swoich danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji. Jeśli jednak nie przekażą nam Państwo tych informacji, nie będziemy mogli przetworzyć Państwa aplikacji.
   
  10. Zmiany w Informacji o polityce prywatności
   
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Informacji o polityce prywatności w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia, aby móc reagować na przyszłe zmiany w firmie Mettler Toledo, zmiany na stronie internetowej albo zmiany zachodzące w branży czy w prawie. Zmienioną Informację o polityce prywatności opublikujemy na odpowiedniej stronie internetowej lub ogłosimy zmiany na stronie głównej. Datę aktualizacji Informacji o polityce prywatności można sprawdzić przy wpisie „Ostatnio zaktualizowana” u góry niniejszej Informacji o polityce prywatności.
   
   
   
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.