Ta oferta pracy jest nieaktualna od 32 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Architekt Infrastruktury IT

 • Wrocław, dolnośląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-02-20

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby zainteresowanej rozwojem i pracą na stanowisku:

  ARCHITEKT INFRASTRUKTURY IT
   Miejsce pracy: Wrocław, ul. Słonimskiego
  Nr ref.: ARCHITEKT IT/2019

   Co od nas otrzymasz?

  • Zatrudnienie w największej grupie outsourcingowej w Polsce dającej stabilność pracy i możliwość rozwoju zawodowego.
  • Nowoczesne biuro i miejsce gdzie wiedza i kompetencje łączą się z energią i poczuciem humoru.
  • Możliwość udziału w szkoleniach.
  • Możliwość udziału w ciekawych projektach informatycznych.
  • Możliwość korzystania z różnorodnych benefitów pozapłacowych (opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, kursy językowe).
  • Promowanie zdrowego stylu życia: Karta Multisport, udział w wydarzeniach prozdrowotnych.
  • Twój własny dress-code.
  • Pyszną kawę na powitanie każdego dnia :)

  Twoje zadania:

  • Dobór i rozwój architektury dla infrastruktury Klientów.
  • Współpraca z producentami sprzętu i oprogramowania, śledzenie dostępnych rozwiązań w portfolio producentów.
  • Przygotowywanie szacunków kosztowych.
  • Prowadzenie badań pilotażowych, weryfikacja możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań.
  • Dostarczenie planów i projektów infrastrukturalnych we współpracy z inżynierami systemów serwerowych i sieciowych.
  • Współpraca z Project Managerami w dostarczeniu zaprojektowanych rozwiązań.

  Nasze oczekiwania:

  • Wykształcenie min. średnie (preferowane techniczne).
  • Min. 4 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.
  • Ekspercka znajomość w zakresie: Cloud Computing, Data Center, Wirtualizacja, IT Security, High Availability, sieci komputerowych.
  • Znajomość z obszaru portfolio produktowego producentów sprzętu i oprogramowania IT (np. Lenovo, Microsoft, IBM, Dell, Fortinet, Cisco, HP, SUSE, RedHat).

  Twoje dodatkowe atuty:

  • Posiadanie certyfikatów w zakresie eksperckiej wiedzy technicznej danego producenta.
  • Doświadczenie w prowadzeniu projektów.

  Osoby zainteresowane współpracą, prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych
  z podaniem numeru referencyjnego klikając w przycisk aplikowania.

   

   

  Dziękujemy za zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

   

  Prosimy o zamieszczenie w CV następujących klauzul:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 na potrzeby bieżącej rekrutacji. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.”

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 na potrzebę ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, które Spółka będzie przeprowadzać w okresie najbliższych 24 miesięcy. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.”

  Prosimy o zamieszczenie w CV następujących klauzul:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 na potrzeby bieżącej rekrutacji. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.”

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 na potrzebę ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, które Spółka będzie przeprowadzać w okresie najbliższych 24 miesięcy. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.”

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej SI-C).

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Podstawą przetwarzania przez SI-Consulting Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu SI-Consulting Sp. z o.o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

  SI-Consulting Sp. z o.o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz SI-Consulting Sp. z o.o.. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym SI-Consulting Sp. z o.o. powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z SI-Consulting Sp. z o.o., które świadczą takie usługi jak: obsługa kadrowo-płacowe, księgowość, doradztwo, obsługa administracyjna. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, SI-Consulting Sp. z o.o. stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

  Ponadto SI-Consulting Sp. z o.o. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z SI-Consulting Sp. z o.o..

  Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

  SI-Consulting Sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia złożenia aplikacji lub zakończenia procesu rekrutacji.

   

  Jakie ma Pani/Pan prawa?

  Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
  • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:

  o    Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  o    Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

  o    Pani/Pana dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

  o    Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ROOD wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

  o    Pani/Pan cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

  o    Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:

  o    zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

  o    przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  o    administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale Pani/Pana dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  o    Pani/Pan, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych między innymi w przypadkach gdy:

  o    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego; gdy moje dane są profilowane;

  o    Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią a moja sytuacja jest szczególna; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

  • przenoszenia dostarczonych przez Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

  Jeżeli uważa Pani/Pana że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

   

  Kontakt

  Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:

  Inspektor Ochrony Danych:

  Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: [email protected]

  SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118