Dodatkowe informacje:
 • W przypadku, gdybyś był/ była zainteresowany/a uczestnictwem w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez nas, w okresie najbliższego roku, na identyczne lub podobne stanowisko, prosimy o umieszczenie w ramach aplikacji rekrutacyjnej dodatkowego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych w ww. celach. Zgoda ta może zostać sformułowana w następujący sposób:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych przeze mnie w ramach procesu rekrutacji, przez Bystronic Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie (05-806 Komorów) przy ul. Sokołowskiej nr 47, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000254005, NIP: 5272497738, REGON: 140451062, kapitał zakładowy 1 000 000,00 złotych (dalej: „Bystronic”), w celu wykorzystania ich w ramach przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bystronic, w przeciągu najbliższego roku, na stanowisko Area Sales Managera lub inne stanowisko o podobnym charakterze.
 • Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie. Dane takie nie są przez nas wymagane, w przypadku jednak, gdyby zawarte zostały one w Twojej aplikacji, prosimy wówczas o dodanie do aplikacji następującej klauzuli:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO wskazanych przeze mnie w ramach procesu rekrutacji na stanowisko Area Sales Manager, przez Bystronic Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie (05-806 Komorów) przy ul. Sokołowskiej nr 47, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000254005, NIP: 5272497738, REGON: 140451062, kapitał zakładowy 1 000 000,00 złotych, na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

Powyżej wskazane zgody mogą zostać przez Ciebie cofnięte w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku rekrutacji
(Kto, jak i dlaczego będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe?)

Ogólna informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w toku rekrutacji

Ponieważ jest Pani/Pan zainteresowana/ zainteresowany naszą ofertą pracy, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

Kto będzie administrował Pani/Pana danymi osobowymi?

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w związku z procesem rekrutacyjnym (dalej: „Dane”) jest Bystronic Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokołowie (05-806 Komorów) przy ul. Sokołowskiej nr 47, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000254005, NIP: 5272497738, REGON: 140451062, kapitał zakładowy 1 000 000,00 złotych (dalej: „Administrator”).
  Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul. Sokołowska 47, 05-806 Komorów, drogą mailową na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 331 37 70.
 • Grupa kapitałowa Conzzeta, do której należy Administrator, wyznaczyła dla wszystkich spółek należących do ww. grupy, Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO - Ecoprotec GmbH, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Pamplonastraße 19, 33106 Paderborn, drogą e-mailową pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu: 05251 877 888 320.
 • Celem ułatwienia kontaktu z Administratorem oraz Inspektorem Ochrony Danych osobowych, który ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej, Administrator wyznaczył Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sokołowska 47, 05-806 Komorów, drogą e-mailową pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 331 37 70. Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych bezpośrednio współpracuje z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani/Pana Dane będą przetwarzane?

 • Dane będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu rekrutacji, w której Pani/Pan uczestniczy,
  • prowadzenia przyszłych rekrutacji na stanowisko podobne, tożsame lub inne zgodne z kwalifikacjami, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt 5.4 poniżej.
 • Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie Danych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy oraz przepisach, do których przepis ten odsyła - tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  • zgody na przetwarzanie Danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - w zakresie Danych innych niż te, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy podawanych w odniesieniu do aktualnej rekrutacji. Wyrażenie ww. zgody następuje poprzez czynność przesłania dokumentów, zawierających tego rodzaju Dane, w ramach procesu rekrutacji,
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie Danych w odniesieniu do przyszłych rekrutacji, jeżeli zgoda taka zostanie przez Panią/Pana wyrażona,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
  • art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie Danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, jeżeli takie dane zawarte będą w rekrutacji oraz o ile zgoda taka zostanie przez Panią/ Pana wyrażona.

Komu będą przekazywane Pani/Pana Dane?

 • Odbiorcami Danych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie rekrutacji, jak również inne podmioty przetwarzające dane osobowe zgodnie z umowami powierzenia przetwarzania danych.
 • Administrator zamierza przekazać Pani/ Pana Dane do odbiorców w państwach trzecich, tj. do Bystronic Laser AG w Szwajcarii. Jednocześnie Administrator pragnie wskazać, iż Komisja Europejska na podstawie decyzji 2000/518/WE z dnia 26 lipca 2000 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez stwierdziła, iż Szwajcaria zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Jakie są Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem Danych przez Administratora?

 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana Danych, posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO),
  • żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),
  • żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),
  • żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),
  • przeniesienia Danych (zgodnie z art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),
  • cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody w odniesieniu do Danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia wysłanego (1) pocztą tradycyjną na adres: ul. Sokołowska 47, 05-806 Komorów, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: [email protected], (3) lub poprzez skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora.
 • W związku z przetwarzaniem Danych posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Administrator nie będzie w oparciu o Pani/Pana Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji ani dokonywał profilowania.

Czy podanie Danych jest wymagane?

 • Podanie przez Panią/Pana Danych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy oraz przepisów, do których przepis ten odsyła jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie przez Panią/Pana innych Danych jest dobrowolne.

Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana Dane?

 • Dane będą przetwarzane:
  • w związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją - do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub - w odniesieniu do Danych, które przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody - do momentu cofnięcia zgody,
  • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych w celach przyszłych rekrutacji - przez okres 1 roku lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych.
 • Niezależnie od powyższego, Pani/Pana Dane w niezbędnym zakresie, będą przetwarzane przez okres, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Bystronic Polska Sp.z o.o.

Area Sales Manager

Bystronic Polska Sp.z o.o.O firmie

 • Mińsk Mazowiecki, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 20 dni
  do: 21 cze 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
top
Area Sales Manager
Miejsce pracy: Mińsk Mazowiecki

Zgłoś się do nas, jeśli:

 • Posiadasz doświadczenie w pracy z klientami na identycznym, bądź podobnym stanowisku (preferowane w branży technicznej związanej z dobrami inwestycyjnymi);
 • Łatwo nawiązujesz nowe oraz utrzymujesz istniejące kontakty z klientami oraz prowadzisz z sukcesem negocjacje sprzedażowe;
 • Należysz do osób samodzielnych w działaniu, bardzo dobrze zorganizowanych;
 • Jesteś gotowy/-a do częstych podróży służbowych;
 • Masz prawo jazdy kat. B;
 • Jesteś otwarty na nowe wyzwania;
 • Zamieszkujesz w podanej niżej lokalizacji;
 • Zechcesz przedstawić nam swoją osobę (prosimy o CV w języku angielskim i polskim).

Pożądane umiejętności:

 • Znajomość obsługi sprzętu oraz systemów i aplikacji teleinformatycznych wykorzystywanych w realizacji procesów sprzedażowych i  marketingowych,
 • Znajomość zagadnień z zakresu technicznego doradztwa produktowego w ramach oferty sprzedażowej firmy,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Umiejętności organizacyjne, planistyczne,
 • Kreatywne i analityczne myślenie,
 • Umiejętność podejmowania decyzji,
 • Odpowiedzialność,
 • Odporność na stres.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Do twoich obowiązków należeć będzie:

 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów i współpraca z obecnymi w województwach: podkarpackim, małopolskim, lubelskim, świętokrzyskim, południowej części mazowieckiego oraz podlaskiego;
 • Realizacja planów sprzedażowych w powierzonym regionie;
 • Prowadzenie rozmów handlowych oraz doradztwo techniczne w zakresie oferowanych produktów;
 • Analiza rynku oraz monitoring działań konkurencji;
 • Wdrażanie oraz koordynacja działań marketingowych;
 • Nadzór nad realizacją zamówień;
 • Sporządzanie raportów z przebiegu wykonywanej pracy.

 

Wybranym kandydatom zaoferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz premie;
 • Niezbędne narzędzia pracy;
 • Benefity;
 • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.

 

Harmonogram procesu rekrutacyjnego:

 • 22 maja do  – 21 czerwca – zbieranie aplikacji (CV) kandydatów;
 • Do 30 czerwca – spotkania – rozmowy z wybranymi kandydatami;
 • Przewidywany czas rozpoczęcia współpracy – 1 lipca 2020.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
 
Prosimy o aplikacje w języku angielskim oraz polskim
Area Sales Manager

Zgłoś się do nas, jeśli:

 • Posiadasz doświadczenie w pracy z klientami na identycznym, bądź podobnym stanowisku (preferowane w branży technicznej związanej z dobrami inwestycyjnymi);
 • Łatwo nawiązujesz nowe oraz utrzymujesz istniejące kontakty z klientami oraz prowadzisz z sukcesem negocjacje sprzedażowe;
 • Należysz do osób samodzielnych w działaniu, bardzo dobrze zorganizowanych;
 • Jesteś gotowy/-a do częstych podróży służbowych;
 • Masz prawo jazdy kat. B;
 • Jesteś otwarty na nowe wyzwania;
 • Zamieszkujesz w podanej niżej lokalizacji;
 • Zechcesz przedstawić nam swoją osobę (prosimy o CV w języku angielskim i polskim).

Pożądane umiejętności:

 • Znajomość obsługi sprzętu oraz systemów i aplikacji teleinformatycznych wykorzystywanych w realizacji procesów sprzedażowych i  marketingowych,
 • Znajomość zagadnień z zakresu technicznego doradztwa produktowego w ramach oferty sprzedażowej firmy,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Umiejętności organizacyjne, planistyczne,
 • Kreatywne i analityczne myślenie,
 • Umiejętność podejmowania decyzji,
 • Odpowiedzialność,
 • Odporność na stres.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Do twoich obowiązków należeć będzie:

 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów i współpraca z obecnymi w województwach: podkarpackim, małopolskim, lubelskim, świętokrzyskim, południowej części mazowieckiego oraz podlaskiego;
 • Realizacja planów sprzedażowych w powierzonym regionie;
 • Prowadzenie rozmów handlowych oraz doradztwo techniczne w zakresie oferowanych produktów;
 • Analiza rynku oraz monitoring działań konkurencji;
 • Wdrażanie oraz koordynacja działań marketingowych;
 • Nadzór nad realizacją zamówień;
 • Sporządzanie raportów z przebiegu wykonywanej pracy.

 

Wybranym kandydatom zaoferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz premie;
 • Niezbędne narzędzia pracy;
 • Benefity;
 • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.

 

Harmonogram procesu rekrutacyjnego:

 • 22 maja do  – 21 czerwca – zbieranie aplikacji (CV) kandydatów;
 • Do 30 czerwca – spotkania – rozmowy z wybranymi kandydatami;
 • Przewidywany czas rozpoczęcia współpracy – 1 lipca 2020.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
 
Prosimy o aplikacje w języku angielskim oraz polskim

Ogłoszenie archiwalne