Asystent ds. administracyjnych i finansowych

 • Warszawa, mazowieckie
 • Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Asystent
 • 12.09.2019
 • Ważna jeszcze 23 dni (do 12.10.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Instytut Adama Mickiewicza

  Wydział Programów Europejskich Instytutu Adama Mickiewicza, w ramach którego działają polskie przedstawicielstwa programów unijnych: „Europa dla obywateli” i Kreatywna Europa, poszukuje pracownika na stanowisko Asystent ds. administracyjnych i finansowych.
   
  „Europa dla obywateli” to unijny program wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji.
   
  Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” reprezentuje program na poziomie krajowym (https://europadlaobywateli.pl/).
   
  Kreatywna Europa to unijny program oferujący finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych.
   
  Creative Europe Desk Polska reprezentuje program na poziomie krajowym (http://kreatywna-europa.eu/).

  Asystent ds. administracyjnych i finansowych

  Miejsce pracy: Warszawa
  Zakres obowiązków:
  • realizacja bieżącego obiegu dokumentów finansowych i administracyjnych Wydziału,
  • aktualizacja i prowadzenie baz danych w tym rejestru wydatków, umów, delegacji, składu materiałów Wydziału,
  • przygotowywanie zapytań ofertowych i nadzór nad ich obiegiem,
  • przygotowywanie projektów umów dla współorganizatorów wydarzeń organizowanych przez Wydział oraz podwykonawców i nadzór nad ich obiegiem,
  • aktualizowanie listy i oceny kontrahentów Wydziału,
  • dystrybucja materiałów promocyjnych Wydziału,
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu spraw odbywających się w Wydziale zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną,
  • bieżące prowadzenie biura, w tym nadzorowanie inwentaryzacji wyposażenia biura, zamawianie materiałów biurowych Wydziału, itp.
  Wymagania:
  • wykształcenie wyższe (minimum licencjat),
  • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe,
  • minimum roczne doświadczenie pracy w wydziale finansowym bądź administracji,
  • wysokie kompetencje z zakresu obsługi komputera (pakiet MS Office),
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • zdolności analityczne, dokładność, świetna organizacja pracy.
  Dodatkowym atutem będzie:
  • znajomość programu Lotus/ Xpertis,
  • znajomość Prawa Zamówień Publicznych,
  • doświadczenie w pracy w instytucji publicznej.
  Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.
  Zależy nam, aby osoba wyłoniona w procesie rekrutacji mogła dołączyć do nas nie później niż od początku listopada.

  Zgłoszenia obejmujące życiorys zawodowy i list motywacyjny prosimy przesyłać poprzez przycisk aplikowania do 24 września 2019.
   
  Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

  Prosimy o zastosowanie w przesyłanych dokumentach klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko asystent ds. administracyjnych i finansowych oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:
   
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
  4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);
  5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
  6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
  7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
  8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
   
  W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, , datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.
   
  W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.