Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora dedykowana dla Kandydatów do pracy w MSC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Dnia 25 maja 2018 roku rozpoczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

W związku z RODO informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące, z uwzględnieniem tego kto będzie Twoje dane przetwarzał, w jakim celu, na jakiej podstawie oraz jakie, w związku z tym, przysługują Ci prawa, znajdziesz poniżej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacją, która została stworzona z myślą o zachowaniu najwyższych standardów przetwarzania Twoich danych osobowych.

I Administrator Twoich danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, tj. MSC Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (Plac Kaszubski 17 lok. 208; 81-350 Gdynia), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151893, NIP: 5861963470 oraz REGON: 191516474, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych (dalej „Administrator”).

II. Punkt kontaktowy Aby umożliwić Ci realizację Twoich uprawnień, ustanowiliśmy punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: MSC Poland Sp. z o.o., Plac Kaszubski 17 lok. 208; 81-350 Gdynia.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie w procesie rekrutacyjnym, przetwarzane będą w celu:

 1. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami;
 2. przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda osoby, której dane są przetwarzane;
 3. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.

IV. Odbiorcy danych Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem procesu rekrutacyjnego, w tym podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe) lub podmiotom świadczącym usługi archiwizacji bądź niszczenia dokumentów. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

V. Przekazanie danych do państwa trzeciego W ramach prowadzonego procesu rekrutacyjnego nie zamierzamy przekazywać Twoich danych poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przechowywania danych Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji - przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do chwili cofnięcia zgody (w zależności która z tych okoliczności nastąpi wcześniej). W przypadku zatrudnienia u Administratora, Twoje dane osobowe podane w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której została nawiązana współpraca. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

VII. Twoje prawa W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci szereg praw. Poniżej wymieniamy ich katalog. W oparciu o RODO przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych – jeśli uważasz, że nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, jeśli uważasz, że: (a) posiadamy nieprawidłowe dane na Twój temat (na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych) lub (b) przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, lecz nie chcesz, abyśmy je usunęli lub (c) nie potrzebujemy już Twoich danych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub (d) wniesiesz sprzeciw z uwagi na Twoją szczególną sytuację wobec przetwarzania przez nas danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni (do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu); jeśli przetwarzanie danych zostanie ograniczone, wówczas Twoje dane będziemy mogli przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu), a także prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni (w takim wypadku jeśli wykażesz swoją szczególną sytuację, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
 6. prawo do przenoszenia danych – przysługuje Ci prawo otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Ciebie dotyczących, które nam dostarczyłaś (-eś) oraz możesz nam zlecić przesłanie tych danych innemu administratorowi;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody, a przed jej cofnięciem. Jeżeli chcesz uzyskać szerszą informację na temat przysługujących Ci praw – prosimy o kontakt. Jeżeli chcesz wykonać swoje prawa – skieruj żądanie pod adres e-mail: [email protected] lub listownie na adres: MSC Poland Sp. z o.o., Plac Kaszubski 17 lok. 208; 81-350 Gdynia. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli zweryfikować, że Ty to Ty, czyli dokonać odpowiedniej identyfikacji.

VIII. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia w MSC Poland Sp. z o.o., a w przypadku umowy o pracę także wymagane na podstawie przepisów prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości uwzględnienia zgłoszenia rekrutacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym. W zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia umowy lub nie są wymagane przepisami prawa, podanie danych osobowych następuje na zasadzie dobrowolności, która zostaje wyrażona w postaci Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Asystent ds. reklamacji

MSC POLAND SP. Z O.O.O firmie

MSC POLAND SP. Z O.O.

plac Kaszubski 17

Gdynia

top

Firma MSC Mediterranean Shipping Company została założona w 1970 r. przez rodzinę Aponte. Na przestrzeni lat z małego przewoźnika konwencjonalnego stała się wysoko wyspecjalizowanym armatorem kontenerowym. MSC jest jedną z wiodących linii transportu kontenerowego na świecie. Dostarcza towary i usługi lokalnym społecznościom, klientom i międzynarodowym partnerom biznesowym. Posiada flotę ponad 520 kontenerowców, pływających po 200 szlakach handlowych. Jesteśmy w 493 biurach na całym świecie w ponad 155 krajach. Jednak najbardziej jesteśmy dumni z naszego globalnego zespołu ponad 70 000 oddanych pracowników.

Asystent ds. reklamacji
Miejsce pracy: Gdynia

Zakres obowiązków:

 • wparcie Klienta w procesie reklamacji ładunkowych,
 • zapewnienie sprawnego, terminowego obiegu dokumentów, informacji oraz opinii niezbędnych w procesie decyzyjnym i reklamacyjnym,
 • ocena i podejmowanie decyzji dotyczących odzyskiwania kosztów napraw kontenerów,
 • odzyskiwanie i rozliczenie kosztów powstałych przy dostawach oraz przeładunku,
 • zarządzanie uszkodzonymi kontenerami z ładunkiem na terminalu,
 • obsługa reklamacji związanych z kradzieżą ładunku w dowozie MSC,
 • asystowanie przy inspekcjach na terminalu kontenerowym / depot,
 • koordynowanie płatności dotyczących wypłaty roszczeń.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (preferowane: transport morski, ekonomia, zarządzanie),
 • doświadczenia w obsłudze ładunków lub roszczeń ubezpieczeniowych mile widziane,
 • podstawowa wiedza w zakresie prawa morskiego i handlowego,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego - pozwalająca na swobodną komunikację,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami MS Office.

Oferujemy:

 • atrakcyjny pakiet benefitowy: (Multisport, opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie nauki języka angielskiego)
 • kartę Lunch Pass z comiesięcznym doładowaniem
 • świeże owoce w każdym tygodniu
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej zniżki w ramach rejsów statkami wycieczkowymi w MSC Cruises
 • możliwość wzięcia udziału w projektach optymalizacyjnych i rozwojowych w Firmie
 • pracę w młodym i dynamicznym zespole w rodzinnej atmosferze
bottom
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do MSC Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
 
Jednocześnie zostałam (-em) poinformowana (-y), że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Firma MSC Mediterranean Shipping Company została założona w 1970 r. przez rodzinę Aponte. Na przestrzeni lat z małego przewoźnika konwencjonalnego stała się wysoko wyspecjalizowanym armatorem kontenerowym. MSC jest jedną z wiodących linii transportu kontenerowego na świecie. Dostarcza towary i usługi lokalnym społecznościom, klientom i międzynarodowym partnerom biznesowym. Posiada flotę ponad 520 kontenerowców, pływających po 200 szlakach handlowych. Jesteśmy w 493 biurach na całym świecie w ponad 155 krajach. Jednak najbardziej jesteśmy dumni z naszego globalnego zespołu ponad 70 000 oddanych pracowników.

Asystent ds. reklamacji

Zakres obowiązków:

 • wparcie Klienta w procesie reklamacji ładunkowych,
 • zapewnienie sprawnego, terminowego obiegu dokumentów, informacji oraz opinii niezbędnych w procesie decyzyjnym i reklamacyjnym,
 • ocena i podejmowanie decyzji dotyczących odzyskiwania kosztów napraw kontenerów,
 • odzyskiwanie i rozliczenie kosztów powstałych przy dostawach oraz przeładunku,
 • zarządzanie uszkodzonymi kontenerami z ładunkiem na terminalu,
 • obsługa reklamacji związanych z kradzieżą ładunku w dowozie MSC,
 • asystowanie przy inspekcjach na terminalu kontenerowym / depot,
 • koordynowanie płatności dotyczących wypłaty roszczeń.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (preferowane: transport morski, ekonomia, zarządzanie),
 • doświadczenia w obsłudze ładunków lub roszczeń ubezpieczeniowych mile widziane,
 • podstawowa wiedza w zakresie prawa morskiego i handlowego,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego - pozwalająca na swobodną komunikację,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami MS Office.

Oferujemy:

 • atrakcyjny pakiet benefitowy: (Multisport, opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie nauki języka angielskiego)
 • kartę Lunch Pass z comiesięcznym doładowaniem
 • świeże owoce w każdym tygodniu
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej zniżki w ramach rejsów statkami wycieczkowymi w MSC Cruises
 • możliwość wzięcia udziału w projektach optymalizacyjnych i rozwojowych w Firmie
 • pracę w młodym i dynamicznym zespole w rodzinnej atmosferze
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do MSC Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
 
Jednocześnie zostałam (-em) poinformowana (-y), że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Ogłoszenie archiwalne