Oferta pracy

Asystent inspektora nadzoru

GMINA BIAŁE BŁOTA

GMINA BIAŁE BŁOTA

Szubińska 7

Białe Błota (pow. bydgoski)

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie przydzielonych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w zakresie przygotowania oraz realizacji, w szczególności:

 • opracowywanie planów i programów inwestycji gminnych,

 • ustalanie i pozyskiwanie podstawowych założeń i warunków technicznych do projektowania,

 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia i wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz współpraca w procesie udzielenia zamówienia publicznego,

 • uzyskiwanie wymaganych zezwoleń lub złożenie zgłoszenia inwestycji, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

 • udział w przekazywaniu placów budów pod roboty oraz prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu prowadzonych inwestycji, remontów i modernizacji,

 • podejmowania działań w celu usunięcia pojawiających się przeszkód na etapie przygotowania, jak i realizacji inwestycji,

 • udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,

 • uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i przy przekazywaniu zakończonych budów do użytkowania,

 • sprawdzanie kompletności dokumentów techniczno-rozliczeniowych przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań oraz kontrola ich pod kątem zgodności z warunkami umownymi,

 • rozliczanie finansowe realizowanych zadań,

 • współpraca przy sporządzaniu wniosków do instytucji i organizacji o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych na inwestycje gminne,

 • analizowanie i aktualizacja kosztorysów na roboty inwestycyjne i remontowe, weryfikacja kosztorysów przedkładanych przez wykonawców robót,

 • sporządzanie sprawozdań, analiz, raportów i informacji z zakresu prowadzonych spraw.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: budownictwo, drogownictwo, inżynieria środowiska, architektura, elektrotechnika lub pokrewne

 • znajomość przepisów: ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 133 z późn. zm.); ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020., poz. 470 z późn. zm.); ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020r., poz.713 z późn. zm.); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 – t.j.)

 • umiejętność posługiwania się komputerem, znajomość MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel,

 • uprawnienia do kierowania samochodem osobowym – prawo jazdy kat. B,

 • predyspozycje do pracy w terenie,

 • komunikatywność

 • obywatelstwo polskie,

 • kandydat ma posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia o naborze znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Białe Błota (www.bip.bialeblota.pl) w zakładce oferty pracy: ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze nr 11/2021– asystent inspektora nadzoru.