Oferta pracy
Klauzula informacyjna RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy Panią/Pana: 1. Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest S-Plus Warszawa Sp z o o z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 36 , 02-220 Warszawa. Kontakt z administratorem: - poczta (listy/pisma) należy przesyłać na adres: S-Plus Warszawa Sp z o o ul. Łopuszańska 36 , 02-220 Warszawa. - e-mail: [email protected] 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i kontynuacji stosunku pracy. Administrator otrzymał dane osobowe dobrowolnie, bezpośrednio od pracownika w procesie rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 22 1 Kodeksu pracy. 3. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych. Wszelkie powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO), w celu kontynuacji stosunku pracy. Administrator przetwarza powierzone dane zwykłe pracownika takie jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe adres zamieszkania/zameldowania/adres do korespondencji, nr PESEL, imiona i nazwiska rodziców, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w firmie S-Plus Warszawa Sp z o o oraz zabezpieczenia mienia należącego do Pracodawcy, znajdującego się w pomieszczeniach biurowych, usługowych i magazynowych, a także zapobieżenia czynom skierowanym przeciwko zatrudnionym lub mieniu prowadzony jest monitoring wizyjny, polegający na rejestrowaniu obrazu przez zamontowane w siedzibie pracodawcy kamery i inne urządzenia rejestrujące. Informacje n.t. monitoringu (np. ilość i rozmieszczenie kamer, zasady rejestrowania i odtwarzania zapisu itp.) określone są w regulaminie monitoringu wizyjnego. Powierzone dane osobowe są przetwarzane z racji zawartej umowy o pracę/cywilnoprawnej w zakresie prowadzenia akt osobowych pracownika, dokumentacji księgowej, podatkowej i ubezpieczeń społecznych. 4. Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu, który wynika z przepisów prawa, w związku z rekrutacją i zatrudnieniem pracownika. Wobec powyższego Pani./Pana dane osobowe będą przechowywane do celów rekrutacji i przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat. 5. Odbiorcy danych osobowych. - instytucje upoważnione z mocy prawa do odbioru danych osobowych pracowników na podstawie odpowiednich przepisów prawa : ZUS, Urząd Skarbowy, NFZ, lekarz medycyny pracy, organy kontrolne, organy wymiaru sprawiedliwości, - osoby świadczące usługi prawne, - osoby świadczące usługi bhp i p.poż., - osoby świadczące usługi księgowe, - osoby świadczące usługi kadrowe, - osoby świadczące usługi informatyczne, - osoby świadczące usługi ochrony mienia 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych w zakresie określonym w art. 15 RODO, b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne w zakresie określonym w art. 16 RODO, c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w zakresie określonym w art. 17 RODO w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w art. 18 RODO w przypadku gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu e) prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie określonym w art. 20 RODO – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, f) prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym art. 21 RODO – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. g) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. h) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 8. Zgoda W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Urząd Ochrony Danych Osobowych. Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00 fax: 22 531 03 01.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Asystent/-ka Biura

S PLUS WARSZAWA SP. Z O.O.

S PLUS WARSZAWA SP. Z O.O.

Łopuszańska 36

Włochy

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • administrację i organizację pracy biura (zakupy, wsparcie oddziałów);

 • obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz prowadzenie rejestrów;

 • nadzór i koordynowanie prawidłowego obiegu dokumentów, oraz ich archiwizację;

 • wprowadzanie faktur do systemu;

 • pomoc w organizacji spotkań biznesowych i firmowych;

 • dbanie o porządek (ogólny wygląd) biura.

Nasze wymagania

 • sumienność i wielozadaniowość;

 • doskonała organizacja czasu pracy;

 • komunikatywność i pozytywna energia;

 • znajomość pakietu MS Office;

 • mile widziani studenci studiów zaocznych.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w branży o ugruntowanej pozycji na rynku;

 • wynagrodzenie adekwatne do wkładu pracy;

 • elastyczne formy zatrudnienia (b2b, zlecenie, etat);

 • pracę w przyjacielskiej atmosferze, w młodym, ambitnym, szybko rozwijającym się zespole;

 • ubezpieczenie na życie.

O nas

Jesteśmy największym Partnerem i liderem sieci S-Plus. Marka S-Plus należy do  jednego z największych dystrybutorów artykułów lakierniczych w Polsce, działającego na rynku od ponad 25 lat.

Do Spółki S-Plus Warszawa należy 5 oddziałów: dwa w Warszawie, a także w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Planujemy otwarcie kolejnych jednostek w największych miastach Polski.

Nasza usługa SMART, stosowana przy realizacji napraw blacharsko-lakierniczych, została wyróżniona nagrodą „Top 10 branży motoryzacyjnej”.

Naszą receptą na sukces jest zgrany i pełen pasji zespół, którego praca przekłada się bezpośrednio na wysoką satysfakcję klienta.