Oferta pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że: I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, KRS: 0000029143 NIP: 6851075900, REGON: 370306123, adres: ul. Ducala 11, 38-200 Jasło. II. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ducala 11, 38-200 Jasło, lub poczty elektronicznej email: [email protected] albo faksu na numer +48 13 44 386 10, bądź telefonicznie pod numerem +48 13 44 386 00. III. Administrator Danych w związku z dokonywanym przetwarzaniem danych osobowych, nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, co pozostaje zgodne z art. 37 RODO. IV. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO wyłącznie w celach prowadzonych postępowań rekrutacyjnych na wakującym obecnie stanowisku pracy, jak również w toku przeprowadzanych w przyszłości postępowaniach rekrutacyjnych. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO udzielenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych przez Administratora danych osobowych do celów postępowania rekrutacyjnego. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego. V. Przetwarzanie danych osobowych polegać będzie na: zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, opracowywaniu, modyfikowaniu, udostępnianiu, usuwaniu oraz archiwizowaniu Pani/Pana danych osobowych, niezbędnych do należytego wykonania czynności związanych z rekrutacją pracowników w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w systemach informatycznych. VI. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych w podanych powyżej celach, dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane w zakresie ograniczonym i koniecznym następującym podmiotom: a. świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora – na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; b. organom publicznym – na podstawie wymogów ustawowych. VII. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanej powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą Administratorowi niezbędne do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, bądź ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. VIII. Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały od Pani/ Pana pozyskane, nie dłużej jednak, niż do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. IX. Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Pani/Panu: a. prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO); b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 i 19 RODO); c. prawo do usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) d. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO) e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 17 i 18 i 21 RODO); f. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO); g. wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). Realizacja przysługujących praw (lit. a – f) następuje przez pisemne oświadczenie Pani/Pana, przesłane na adres wskazany w pkt II lub na adres e-mail Administratora danych. X. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego wykonania czynności związanych z rekrutacją pracowników u Administratora Danych, może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. XI. Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu. XII. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w tym należących do szczególnej kategorii (o ile zostały udostępnione Administratorowi). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle w celu realizacji procesu rekrutacyjnego pracowników u Administratora Danych na wakujące obecnie stanowisko pracy. Miejscowość ………………………………. data …………………………………… podpis …………………………. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych pracowników u Administratora Danych. Miejscowość ………………………………. data …………………………………… podpis …………………………. Oświadczam, iż otrzymałam / otrzymałem informację o przysługujących mi na podstawie przepisów RODO prawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych. Miejscowość ………………………………. data …………………………………… podpis ………………………….
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Asystent/ka projektanta przemysłowych instalacji gazowych oraz energetycznych z uwzględnieniem instalacji PV

Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o .o.

 • małopolskie

  małopolskie
 • ważna jeszcze 25 dni
  do: 13 cze 2022
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • asystent
 • Praca od zaraz
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • Projektowanie w branży sanitarnej / gazowej/ elektrycznej w zakresie:

 • instalacji wewnętrznych wod.-kan., co. c.w.u,

 • sieci cieplnych, wod.-kan. i ciepła technologicznego,

 • wentylacji, klimatyzacji i urządzeń grzewczych,

 • kotłowni do celów technologicznych,

 • opracowywanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowych,

 • opracowywanie operatów wodnoprawnych,

 • gazociągów niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia,

 • liniowych zespołów zaporowo-upustowych,

 • profili poprzecznych skrzyżowań projektowanych gazociągów z przeszkodami terenowymi,

 • profili wzdłużnych projektowanych gazociągów,

 • przewiertów poziomych, przewiertów kierunkowych HDD, mikrotunelingu,

 • operatów skrzyżowań projektowanych gazociągów z istniejącą infrastrukturą techniczną,

 • prowadzenia spraw formalno-prawnych takich jak uzyskiwanie decyzji administracyjnych, uzgadnianie dokumentacji projektowej w urzędach i instytucjach,

 • instalacji fotowoltaicznych,

 • tras kablowych i sieci kablowych,

 • instalacji PV,

 • linii niskiego i średniego napięcia,

 • rozdziału energii,

 • rozdzielnic głównych i lokalnych,

 • instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz oświetlenia zewnętrznego,

 • instalacji siłowych, zasilania urządzeń technologicznych i potrzeb ogólnych,

 • instalacji wewnętrznych,

 • instalacji odgromowych, instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie kierunkowe,

 • Minimum 2 – letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • Dobra znajomość oprogramowania AutoCAD, MS Office,

 • Dobra organizacja pracy,

 • Umiejętności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole,

 • Profesjonalizm i rzetelność,

 • Dyspozycyjność,

 • Prawo jazdy kat. B.

Mile widziane

 • Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności kierunkowej,

 • Dobra znajomość języka angielskiego.

To oferujemy

 • Stałą pracę w młodym zespole, w dynamicznie rozwijającej się firmie,

 • Szkolenia wdrażające w zakres obowiązków oraz szkolenia techniczne umożliwiające podniesienie kompetencji technicznych,

 • Możliwość podjęcia pracy od zaraz,

 • Umowę o pracę,

 • Pracę na pełen etat - od poniedziałku do piątku.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o .o.

http://www.bpng.jaslo.pl/pl

Przewiń do profilu firmy
Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje