Asystent Muzealny

Muzeum Historyczne Miasta KrakowaO firmie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Rynek Główny 35

Kraków

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 

ASYSTENT MUZEALNY

Wymagania formalne:
 • wykształcenie wyższe, kierunek: historia, historia sztuki, animacja kultury,
 • specjalizacja pedagogiczna,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):
 • doświadczenie w pracy muzealnej,
 • kurs przewodników miejskich po Krakowie,
 • podyplomowe studia muzealnicze.

Zakres obowiązków:
 • przygotowanie i realizacja projektów, programów i wydarzeń o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim dla różnych grup odbiorczych, w tym dla osób z niepełnosprawnością,
 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu historii i kultury Krakowa,
 • przygotowywanie publikacji o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim dotyczących zbiorów MHK oraz historii i kultury Krakowa oraz koordynacja procesu wydawniczego,
 • organizacja różnorodnych form doskonalenia i wymiany doświadczeń (szkolenia, kursy, warsztaty)
  dla edukatorów muzealnych, przewodników i nauczycieli,
 • przygotowywanie wystąpień oraz publikacji z zakresu edukacji muzealnej.

Warunki pracy i płacy:
 • rodzaj umowy – umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – pełny etat,
 • miejsce pracy – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35,
 • godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy).
Oferujemy:
 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego.


Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 • list motywacyjny

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać za pomocą przycisku aplikuj lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5 (wejście nr 5 II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.07.2020 r. z adnotacją:
 

„Oferta na stanowisko: asystent muzealny”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Ilość etatów - 2


Dyrektor Michał Niezabitowski


Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko asystent muzealny prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

Klauzula informacyjna
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Rynek Główny 35.
Dane kontaktowe Administratora są następujące:
adres do korespondencji: ul. Pawia 5, wejście nr 5, II piętro, 31-154 Kraków,
nr tel.: 12 619-23-02
 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:
nr tel. komórkowego: +48 609-799-666,
nr tel. stacjonarnego: 12 619-24-02.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy asystent muzealny, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu.
 3. Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko asystent muzealny, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 6. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.
 7. Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.
10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
 
 
Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisku asystent muzealny i akceptuję jej treść.
Jednocześnie:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko asystent muzealny, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.
 
                                                                       ______________________________________
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie na takie same lub podobne stanowiska pracy2..                                                                                               
 
                                                                       ______________________________________
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata
1 – dokumenty aplikacyjne zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem
2 – zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.
 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy