Ta oferta pracy jest nieaktualna od 112 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Cytologii Klinicznej

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Asystent
 • 05.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

  Asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Cytologii Klinicznej

  Miejsce pracy: Warszawa

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadziła badania naukowe z zakresu biologii molekularnej oraz będzie miała obowiązki dydaktyczne

  Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla  nauczyciela akademickiego określone w statucie CMKP (Dz.Urz. Ministra Zdrowia z 2012r. poz 79).

  Wymagania:

  • Uzyskany tytuł magistra na kierunku : biologia, biotechnologia lub pokrewnym.
  • Bardzo silna motywacja do pracy naukowej.
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
  • Umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu.
  • Doświadczenie w pracy w laboratorium biologii molekularnej i/lub komórkowej jest absolutnie konieczne.
  • Mile widziane współautorstwo w opublikowanych pracach naukowych w czasopismach z listy MNiSW.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Deklarację przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem.
  2. Życiorys i kwestionariusz osobowy z określeniem posiadanych przez kandydata praktycznych umiejętności technik laboratoryjnych.
  3. Kopię dyplomu.
  4. Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji.
  5. Deklarację wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w przypadku wygrania konkursu.                                
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000) wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie  uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać
   na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.
  7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie”.

  Zgłoszenia należy przesyłać na adres:   Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego  Dział Spraw Osobowych i Płac ul. Marymoncka 99/10301-813 Warszawa(tel. 22 5693 741) z dopiskiem  „ KONKURS”  do dnia 21 grudnia 2018 r. (decyduje data wpływu do CMKP).

  Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Kandydatury będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w składzie określonym
  w statucie CMKP. Komisja konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

   

       Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca stycznia 2019 r.