Oferta pracy

Asystent Sędziego

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Przy Rondzie 7

Grzegórzki

Kraków

Twój zakres obowiązków

PREZES SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA – ŚRÓDMIEŚCIA

W KRAKOWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA – ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE

ul. PRZY RONDZIE 7 31-547 KRAKÓW

Liczba stanowisk: 1 etat.

Termin konkursu: pierwszy etap konkursu – 2 czerwca 2022 r.

Miejsce przeprowadzenia konkursu: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków.

Konkurs zostanie przeprowadzony według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013.1228).

Nasze wymagania

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego składa się z trzech etapów:

1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2. Etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów

z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata,

3. Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 j.t. z późn.zm.). Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2. jest nieskazitelnego charakteru;

3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

4. ukończył 24 lata.

To oferujemy

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z niezbędnymi dokumentami, o których mowa dalej (komplet w zamkniętej kopercie) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2022 r. – bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie (pokój B – 105) lub przesyła za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Oddział Kadr

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Zgłoszenie winno zawierać oznaczenie konkursu - Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – KD.S - 111 – 6/22.

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty

 • Wskazane w ogłoszeniu wymagane dokumenty tj. oświadczenia można pobrać do wydrukowania w Biuletynie Informacji Publicznej - na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

  Przejdź do dokumentu >

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 25.05.2022
 • pocztą

  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie (Oddział Kadr)

  ul. Przy Rondzie 7

  31-547 Kraków

  Zgłoszenie winno zawierać oznaczenie konkursu - Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – KD.S - 111 – 6/22.

 • osobiście

  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie (Oddział Kadr)

  ul. Przy Rondzie 7

  31-547 Kraków

  Zgłoszenie winno zawierać oznaczenie konkursu - Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – KD.S - 111 – 6/22.

Dokumenty, które kandydat dołącza:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

2. własnoręcznie sporządzony życiorys (tzn. sporządzony odręcznym pismem a nie

w formie wydruku komputerowego) i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo

o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wg. załączonego wzoru);

5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich (wg. załączonego wzoru);

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wg. załączonego wzoru);

7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Oświadczenie, które kandydat może złożyć fakultatywnie celem wykorzystania podania po zakończeniu procedury konkursowej w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie w zakresie zatrudnienia na umowę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.

1. Oświadczenie (według załącznika).

Wszystkie oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 2 czerwca 2022 r. Będzie ona zawierała imiona i nazwiska kandydatów. W tym dniu podana zostanie również dokładna data, miejsce oraz godzina przeprowadzenia drugiego etapu konkursu. Po zakończeniu drugiego etapu konkursu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie umieszczona zostanie lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej – wraz z podaniem jej terminu.

Inne informacje:

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie informuje również, iż w przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej bądź radcowskiej, przed jej zatrudnieniem w sądzie na podstawie umowy o pracę, będzie od niej oczekiwane zawiadomienie o tym zatrudnieniu organów samorządu adwokackiego lub radcowskiego albo wystąpienie o skreślenie z listy aplikantów.