Oferta pracy

Asystent Sędziego

Sąd Okręgowy w Krakowie

4 0006 000 brutto / mies.

Sąd Okręgowy w Krakowie

Przy Rondzie 7

Grzegórzki

Kraków

Twój zakres obowiązków

Art. 155. Prawo o ustroju sądów powszechnych

[Wymagania na stanowisku asystenta sędziego; nabór kandydatów na stanowisko asystenta sędziego; wynagrodzenie asystenta sędziego]

§ 1. Asystent sędziego wykonuje czynności zmierzające do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania oraz czynności z zakresu działalności administracyjnej sądów, o której mowa w art. 8 pkt 2. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Nasze wymagania

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o stroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 z poźń. zm.). Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2. jest nieskazitelnego charakteru;

3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

4. ukończył 24 lata.

Dokumenty, które należy złożyć:

1. zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu;

2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

3. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

5. oświadczenie o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta

z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 roku (Dz.U.2020.31)

Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 1-3, 5-6 winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2022 r. bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Krakowie w pokoju E-226 (w zamkniętej kopercie z oznaczeniem konkursu: „Konkurs na stanowisko asystenta sędziego KD.SO.-111-24/22”) lub przesyła drogą pocztową

z podaniem oznaczenia konkursu („Konkurs na stanowisko asystenta sędziego KD.SO.-111-24/22”) na adres:

Sąd Okręgowy w Krakowie (Oddział Kadr)

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego

w Krakowie, pok. E 226 lub pod numerem telefonu 12 619-58-25.

To oferujemy

Miejsce pracy: Sąd Okręgowy w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Oznaczenie konkursu: KD.SO.-111-24/22

Liczba stanowisk: 2 stanowiska w wym. pełnego etatu

Termin konkursu: drugi etap konkursu – 31 maja 2022 r. godz. 9.00

Miejsce przeprowadzenia konkursu: Sąd Okręgowy w Krakowie, sala 711, pawilon K.

Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228).

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego składa się z trzech etapów:

1) Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2) Etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego

i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej

na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;

3) Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, która zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie (zakładka oferty pracy) nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista ta będzie zawierać także dokładną datę i godzinę przeprowadzenia drugiego etapu konkursu.

Po zakończeniu drugiego etapu konkursu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie umieszczona zostanie lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej – wraz z podaniem jego terminu.