Ta oferta pracy jest nieaktualna od 9 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent sędziego

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Asystent
 • 17.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Sąd Okręgowy w Krakowie

  Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

  zarządzeniem z dnia 11 kwietnia 2019 r.

  sygn. KD.SO.-111-12/19

   

  OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

  W SĄDZIE OKRĘGOWYM W KRAKOWIE

   

  Szanowni Państwo

   

  W załączeniu przedstawiam ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2019 r., sygnatura KD.SO.-111-12/19, w sprawie konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

  W drodze konkursu planowane jest obsadzenie 6 stanowisk w wymiarze pełnego etatu i jednego stanowiska w wymiarze 0,5 etatu.

  Po rozstrzygnięciu konkursu asystenci zostaną zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony, w celu odbycia stażu asystenckiego organizowanego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziego w tym okresie to 3.350 zł miesięcznie (brutto). Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia i jednocześnie posiadający zdany egzamin sędziowski, adwokacki lub radcowski zostaną zwolnieni z obowiązku odbywania stażu asystenckiego oraz zatrudnieni na podstawie umowy 
  o pracę na czas nieokreślony, z wynagrodzeniem 3.650 zł miesięcznie brutto. Uprawnionym asystentom przysługiwać będzie dodatek za wieloletnią pracę. Ponadto po upływie kilku miesięcy istnieje możliwość przyznania asystentowi dodatku specjalnego oraz nagrody pieniężnej.

  Pragnę wskazać, że praca na stanowisku asystenta sędziego daje możliwość zdobycia cennego doświadczenia praktycznego, albowiem jest okazją do stałej współpracy z sędziami, którzy chętnie służą pomocą i radą. Pracując na stanowisku asystenta sędziego będą Państwo mieli możliwość pracy przy różnorodnych sprawach, nieraz o bardzo złożonej problematyce, co da Państwu możliwość pogłębiania wiedzy prawniczej, a także zdobycia umiejętności stosowania prawa w praktyce. Prezes Sądu umożliwia asystentom udział w licznych szkoleniach, w tym organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Zdobyte, podczas pracy na stanowisku asystenta sędziego, doświadczenie zawodowe pozwala również na praktyczne przygotowanie się do konkursu na aplikację sędziowską i prokuratorską organizowaną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w tym w formie aplikacji uzupełniających (art. 37a i następne Ustawy z dn. 23 stycznia 2009 r. o KSSiP).

  Asystent sędziego

  Miejsce pracy: Kraków

  Miejsce pracy: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

  Oznaczenie konkursu: KD.SO.-111-12/19

  Liczba stanowisk: 6,5 stanowiska (6 w wymiarze pełnego etatu i jedno w wymiarze 0,5 etatu)

  Termin konkursu: drugi etap konkursu – 31 maja 2019 r. godz. 9.00.

  Miejsce przeprowadzenia konkursu (II etap): Sąd Okręgowy w Krakowie, sala 711, pawilon K.

   Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228).

  Konkurs na stanowisko asystenta sędziego składa się z trzech etapów:

  • Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  • Etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego
   i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej
   na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
  • Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

  Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, która zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie (zakładka oferty pracy) nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista ta będzie zawierać także dokładną datę i godzinę przeprowadzenia drugiego etapu konkursu.

  Po zakończeniu drugiego etapu konkursu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie umieszczona zostanie lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej – wraz z podaniem jego terminu.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Krakowie, pok. E 226 lub pod numerem telefonu 12 619-58-25.

  Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o stroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52). Zgodnie z art. 155  §  2 powołanej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

  1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. jest nieskazitelnego charakteru;
  3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
  4. ukończył 24 lata.

  Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa dalej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2019 r. bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Krakowie w pokoju E-226 (w zamkniętej kopercie z oznaczeniem konkursu: „Konkurs na stanowisko asystenta sędziego KD.SO.-111-12/19”) lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu („Konkurs na stanowisko asystenta sędziego KD.SO.-111-12/19”) na adres:

  Sąd Okręgowy w Krakowie (Oddział Kadr)

  Przy Rondzie 7

  31-547 Kraków

  W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

  Dokumenty, które należy złożyć:

  1. zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu;
  2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
  3. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
  4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
  5. oświadczenie o którym mowa w art. 155a 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie
   o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  6. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
   i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

  Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 1-3, 5-6 winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.