Asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego

SĄD NAJWYŻSZY

SĄD NAJWYŻSZY

plac Krasińskich 2/4/6

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

OGŁOSZENIE nr 31/2022 o naborze na wolne stanowisko:

asystenta sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego

Miejsce wykonywania pracy: Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie (00-951), Pl. Krasińskich 2/4/6,

Określenie stanowiska: asystent sędziego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Sądu Najwyższego, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), umowa o pracę na okres próbny, z możliwością zawarcia po tym okresie umowy na czas nieokreślony.

Liczba wolnych stanowisk: 1

Główne obowiązki na stanowisku:

• przygotowanie zestawień aktów prawnych, orzecznictwa i literatury potrzebnych do

rozpoznania konkretnej sprawy lub opracowania referatu na posiedzenie składu

powiększonego, wg wskazań sędziego sprawozdawcy lub koordynatora SSN,

• na zlecenie Prezesa opracowywanie okresowe glos do orzeczeń Izby oraz innych

problemowych materiałów uwzględniających orzecznictwo SN,TK i NSA,

• przygotowanie projektów uzasadnień orzeczeń na potrzeby sędziego Sądu

Najwyższego,

• sporządzanie okresowych informacji o ukazujących się aktach prawnych związanych

z tematyką Izby wspólnie z asystentami Izby,

• wprowadzanie kart informatycznych (rekordów) do zbioru komputerowego oraz danych dotyczących publikacji orzeczeń Izby wspólnie z asystentami Izby,

• protokołowanie narad sędziów Izby oraz posiedzeń w składach powiększonych,

• prowadzenie biblioteki izby.

Nasze wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DLA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE:

- wykształcenie wyższe prawnicze ukończone w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczpospolitej Polskiej,

- znajomość przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (w szczególności przepisów o skardze nadzwyczajnej), a także ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,

- znajomość przepisów z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego (w szczególności przepisów o skardze kasacyjnej),

- nieskazitelny charakter,

- ukończony 24 rok życia,

- udokumentowane co najmniej 3-letnie praktyczne doświadczenie w stosowaniu prawa.

WYMAGANIA DODATKOWE DLA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE:

- biegła obsługa komputera (MS Office, systemy informacji prawnej, Internet) oraz

urządzeń biurowych,

- bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

- odpowiedzialność, rzetelność.

Wymagane dokumenty oraz termin i miejsce składania dokumentów

• Uczestnik postępowania rekrutacyjnego składa następujące dokumenty:

✓ wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

✓ życiorys ze wskazaniem danych identyfikacyjnych [imię (imiona), nazwisko, data

urodzenia] oraz danych kontaktowych (adresu do korespondencji, przy

wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej, numeru telefonu) oraz

informację o przebiegu kariery zawodowej,

✓ kopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów

wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu

zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo

kopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych

studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na

podstawie odrębnych przepisów.

• Oświadczenie podpisane własnoręcznie przez kandydata:

✓ że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,

✓ że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

✓ posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

cywilnych i obywatelskich.

• Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na dane

stanowisko [art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE serii UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, RODO] w brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie przy

Pl. Krasińskich 2/4/6 moich danych osobowych zawartych w przesyłanych

dokumentach, innych niż wskazane w przepisach art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zw. z art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r.

o pracownikach urzędów państwowych w zw. z art. 10 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia

2017 r. o Sądzie Najwyższym na potrzeby postępowania rekrutacyjnego na stanowisko

asystenta sędziego w IKNiSP, prowadzonego na podstawie Ogłoszenia nr 31 z dnia

9 listopada 2022 r.".

• Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe

kwalifikacje i osiągnięcia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Termin składania zgłoszeń wyznacza się na 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów (z dopiskiem na kopercie „Ogłoszenie nr 31 – nabór na stanowisko asystenta sędziego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) bezpośrednio w siedzibie Sądu Najwyższego (Pl. Krasińskich 2/4/6, Punkt Obsługi Interesantów), a w przypadku, gdy zostały nadane za pośrednictwem operatora pocztowego (Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa), za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora. Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

Sąd Najwyższy zastrzega sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi osobami

aplikującymi na stanowisko objęte naborem. Szczegółowe zasady naboru na wolne stanowiska asystentów sędziego Sądu Najwyższego określone zostały w zarządzeniu Nr 63/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2020 r., zmienionym zarządzeniem Nr 96/2022 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2022 r. (w załączeniu).