Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Asystent Sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Przy Rondzie 7

Kraków

Asystent Sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

(Sygnatura konkursu KD.S - 111 - 10/21) 

PREZES SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA – ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA – ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
ul. PRZY RONDZIE 7 31-547 KRAKÓW

Liczba stanowisk: 1 etat.
Termin konkursu: pierwszy etap konkursu – 30 grudnia 2021 r.
Miejsce przeprowadzenia konkursu: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków.

Konkurs zostanie przeprowadzony według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013.1228).

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego składa się z trzech etapów:

 1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
  przystąpienia do konkursu,
 2. Etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego,
  wybrany przez kandydata,
 3. Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym
w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 j.t.). Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata.    

Termin składania ofert:

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 20 maja 2020 r., sygn. Adm.S.-0212-6/20, kandydat składa wymagane dokumenty (komplet w zamkniętej kopercie) w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r., bezpośrednio wrzucając przesyłkę do udostępnionej w tym celu skrzynki przeznaczonej dla Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie znajdującej się przy wejściu do budynku Sądu lub przesyła drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego) na adres: 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie (Oddział Kadr) ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków 

Składana oferta winna zawierać oznaczenie konkursu - ,,Konkurs – KD.S - 111 – 10/21”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, które kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys (tzn. sporządzony odręcznym pismem, a nie
  w formie wydruku komputerowego) i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo
  o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wg. załączonego wzoru);
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich (wg. załączonego wzoru);
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wg. załączonego wzoru);
 7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Oświadczenie, które kandydat może złożyć fakultatywnie celem wykorzystania podania po zakończeniu procedury konkursowej w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie w zakresie zatrudnienia na umowę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.

 1. Oświadczenie (według załącznika).

 Wszystkie oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 30 grudnia 2021 r. Będzie ona zawierała imiona i nazwiska kandydatów. W tym dniu podana zostanie również dokładna data, miejsce oraz godzina przeprowadzenia drugiego etapu konkursu. Po zakończeniu drugiego etapu konkursu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie umieszczona zostanie lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej – wraz z podaniem jej terminu.

Inne informacje:

 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie informuje również, iż w przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej bądź radcowskiej, przed jej zatrudnieniem w sądzie na podstawie umowy o pracę, będzie od niej oczekiwane zawiadomienie o tym zatrudnieniu organów samorządu adwokackiego lub radcowskiego albo wystąpienie o skreślenie z listy aplikantów.

 

Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych w związku
z zatrudnieniem i sprawowaniem funkcji w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia
z siedzibą w Krakowie: adres 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7

2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

[email protected]

3.Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zatrudnianie pracowników:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych wraz
  z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r.
  w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

4.Kategorie odbiorców

 • Podmioty wykonujące zadania niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych (medycyna pracy, BHP, itd.)
 • Administratorzy systemów centralnych teleinformatycznych wykorzystywanych w Sądzie
 • Podmioty wykonujące usługi serwisowe infrastruktury Sądu
 • Minister Sprawiedliwości w ramach wykonywanych zadań.

5.Okres przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych celów przetwarzania:

zgodnie z okresem trwania relacji pomiędzy osobą świadczącą usługi na rzecz sądu, jak również po ustaniu świadczenia, jeżeli ma to umocowanie w przepisach.

6.Prawa osoby, której dane dotyczą:

 • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają, inne przepisy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy.

Dokumenty i oświadczenia kandydatów, którzy nie zostali wybrani (lub zakwalifikowani na listę rezerwową) na stanowisko, którego dotyczył nabór, mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr w terminie 30 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu. Po upływie wskazanego terminu ww. dokumentacja zostanie zniszczona przez pracowników Oddziału Kadr w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych za wyjątkiem oryginałów dokumentów, które zostaną zwrócone kandydatom za pośrednictwem operatora pocztowego oraz tych podań, co, do których kandydaci złożyli oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach w zakresie zatrudnienia na umowę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.

 

 

         Prezes
Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie
 
SSO Piotr Skrzyszowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskazane w ogłoszeniu wymagane dokumenty tj. oświadczenia można pobrać do wydrukowania na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie - w Biuletynie Informacji Publicznej  -  pod adresem:  https://krakow-sr.sr.gov.pl/asystenci-sedziego,m,m2,262,297

Ogłoszenie archiwalne