Ta oferta pracy jest nieaktualna od 342 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent sędziego

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Asystent
 • 19.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

  Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ogłasza konkurs o sygnaturze Kd-111-9/2018 na stanowisko ASYSTENTA SĘDZIEGO w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie 00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 51 A

  Liczba wolnych stanowisk: 1 etat

  Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 30 sierpnia 2018 roku godz.10:00 w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie Al. Solidarności 127

  Termin składania zgłoszeń na konkurs: od 21 maja 2018 roku do 16 sierpnia 2018 roku

  Wymagane dokumenty należy składać w wyżej wymienionym terminie w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Al. Solidarności 58, 00- 240 Warszawa, pok. 229 bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego).

  Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Konkurs zostanie przeprowadzony według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013, poz. 1228).

  Asystent sędziego

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:

  1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych 
   i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
  4. ukończyła 24 lata.

  Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

  1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego,
  2. własnoręcznie sporządzony życiorys  i informację o przebiegu kariery zawodowej,
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
  4. osoby po aplikacji składają oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim,
  5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie
   o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 t.j.),
  7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Rzeczypospolitej i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  8. aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

  Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie

  Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie internetowej http://www.hipoteka.waw.pl/Kd-111-9_18.pdf

   

  Oferujemy:

  Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w budynkach Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 23 sierpnia 2018 roku.

  Informacje dodatkowe:

  Konkurs zostanie przeprowadzony według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013, poz. 1228).

  Ochrona danych osobowych

  1. Informujemy, że Administratorem danych jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowa 51 a.
  2. Dane zbierane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji sygn. Kd-111-9/18.
  3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
  5. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Odbiorcami zgromadzonych danych osobowych kandydatów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub upoważnienia do przetwarzania danych.
  7. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane kandydatów do pracy w przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów i nie dłużej niż to jest konieczne zgodnie z obowiązującym w jednostce rzeczowym wykazem na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U z 2018., poz. 217)
  9. Kandydaci do pracy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie posiadają prawo dostępu do treści, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem lub wynika z przepisów prawa.
  10. Kandydaci do pracy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.