Logo Pracuj.pl

Asystent Sędziego

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

 • Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • asystent
 • praca stacjonarna
 • Szukamy wielu kandydatów
  wakaty: 14

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

aleja "Solidarności" 127

Wola

Warszawa

Twój zakres obowiązków

Wykonywanie czynności zgodnych z art. 155 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217)

Nasze wymagania

 • zgodnie z art. 155 § 2 powołanej wyżej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

 • ukończyła 24 lata.

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • przepisami oraz szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,

 • pracę w wykwalifikowanym zespole specjalistów,

 • możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie, opieki medycznej oraz karty sportowej.

Niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, adresowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej,

 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

 • Dodatkowo osoby, które ukończyły aplikację i zdały egzamin po aplikacji mogą złożyć dokumenty potwierdzające ukończenie aplikacji bądź zaświadczenie o zdanym egzaminie po ukończeniu aplikacji.

 • Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wyznaczam na dni: 4 września 2023. r. – 5 października 2023 r.

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego):

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie

al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa

pok. 407A, p. IV

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs składa się z trzech etapów:

1. etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2. etapu drugiego – testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata,

3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

• zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia – będą dołączone do ich akt osobowych,

• zostaną umieszczeni na liście rezerwowej – przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,

• nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej – zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.

Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 407A na IV piętrze.

Unieważnienie konkursu:

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 708 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 367), ogłasza w dniu 29 sierpnia 2023 r. konkurs o sygnaturze K-111-27/23.

Przewiń do profilu firmy